Isifundo setshumi lambili Uthando lomthetho

Isifundo setshumi lambili Uthando lomthetho
(KwabaseRoma 12 & 13)

Copr. 2010, Bruce N. Cameron, J.D. Yonke imibhalo ivela ku-New International Version (NIV), copr. 1973, 1978, 1984 i-International Bible Society, ngaphandle umakuchaziwe. Imibhalo esuka ku-NIV isetshenziswe ngevumo ye- Zondervan Bible Publishers. Impendulo ezikhethiweyo zitholakala kuzigobholozi (). Uma usamukela lesi-Isifindo nge-email, kodwa sibesisilahleka ungasithola kule ikheli ye-web: http://www.GoBible.org. Thandazela ukuba uMoya Oyingcwele uvule ukuzwisisa kwakho ungakaqali ukufunda.

Isigeniso: Uzizwa ungela moya? Besesenza isifundo esidinga amandla enqondo zethu! Senelisile ukuthi sifunde ngenxoxo kaPawule ezima njalo enhle ngodaba olulula- ukusidiswa ngomusa hatshi ngemisebenzi. AmaKrestu amanengi baphelela lapha. Kumele siphefumule siyephambili sazi ukuthi uthini uPawule nokuthi umKrestu ophila phakathi kokungakholwa kumele aphile njani. Phefumula kakhulu: kasingene esifundweni sethu seBhayibheli sifunde okunye okuningi!

I. Umnikelo ophilayo

A. Funda kwabaseRoma 12:1. UPawule uqala ngebala elithi “yikho ke” okuhambelana lokuthi kumele sinikeze imizimba yethu njengetempele eliphilayo? (Sisanda ukufunda ukuthi impilo lokufa kukaJesu enxenyeni yethu kwanikeza njani abakholwayo ithuba lokungena emzulwini. “Yikho ke” njengoba uJesu wasifela kumele sinikele imizimba yethu njengomnikelo kuNkulunkulu.)

1. Kutsho ukuthi kumele sife na? (“Ukuphila” yilo ibala elibalulekileyo lapha. Kakuding ukuthi sifele izono zethu njengoJesu. Ngeqiniso, wasivikela ekufeni inaphakade. Thina kumele samkele lokhu kufa ngokumphilela. Abacaza okutshiwo liBhayibheli bayasitshela ukuthi ibala elithi “umnikelo” lalisetshenziswa esiJudeni ukutsho ukuthi “ukudumisa loba impilo yokukhonza.” UPawule usibizela ukuthi siphile impilo ehambelana lomnikelo kaJesu ngenxa yethu.)

B. Funda kwabaseRoma 12:2. Yiphi “indlela yomhlaba?” (UPawule uyasitshela ukuthi uNkulunkulu angakufuniyo yikuthi silandele umhlaba. Kakumelanga sibe lezenzo lemizwa efana leyomhlaba.)
1. Uma umbhalo ukhuluma “ngokulandela,” “ukuguqula,” “inqondo,”lokhu kuzwakala ngani yikunikela imizimba yethu loba inqondo zethu? (Izenzo ziqala ngokucabanga. Kungabe siguqulwa sibe ngokungcono ngokuguqulwa kwenqondo zethu loba silandela umhlaba.)
a. Kasikhangeleni okunye eduze. Ubona ngani kutshoni ukuvuselela inqondo zethu? (UPawule usibizela ukuthi sisebenzise ubuchopho bethu ekuphileni kwethu kwansukuzonke siphilela uJesu. Njengoba esibizele ukuthi siphile impilo ethunganyelwa ngumoya (Kwabase Roma 8:5), imicabango yethu kumele iguqulwe ngamandla kamoya oyingcwele.)
2. Singa “nambhitha” njani ukuthi kumele siphile njani? (Inqondo ethunganyelwa ngumoya oyingcwele izenelisa ukubona ukuthi okulungileyo lokunganlunganga yikuphi.)

a. Kukhanya kusobala lokhu empilweni yakho?
b. Ubona ngani izono ezingingi zisuka kuphi? (Ngingathi yibumina loba “ukuziqakisa.”)
(1) Ubumina bungaphila uma ungumnikelo ophilayo? (UPawule ungena endaweni ezilehlupho esiKrestwini kokulandelayo.)

II. Zinikele kokukodwa: Ukuzehlisa

A. Funda kwabase Roma 12:3. Yindaba lapho inqondo yakho okumele iguqulwe khona le? (Kujwayelekile eMelika ukuthi umuntu abe nemoto elenombolo eziligama lakhe. Njengomzekeliso “BNC 1.” Umutsho ojwayelekileyo ngothi “khangela inombolo yokuqala.” Ngingowokuqala yiwo umqondo womhlaba.)
1. Uma ukubaluleka kwethu kukhangela ngokuthi “ukukholwa kwethu kungakanani,” kutsho na ukuthi uma nginokukholwa okukhulu ngibaluleke kakhulu? (Mhlawumbe. Okusobala, UPawule uthi ukuzehlisa kukhula lokukholwa. Singaba lokukholwa okukhulu, Siyenelisa ukuzwisisa ukubaluleka kwethu.)

B. Funda kwabase Roma 12:4-8. Kusifundisani lokhu ngomsebenzi wethu ebandleni? (Yini oyenelisayo wena (bana qotho njalo utsho iqiniso)ukuyenza kahle? Uma kunjalo cela ukwenza lokhu enkozweni.)
1. Kasingalahlekelwa yinjongo ngokukhangela izihlahla. Esikufundiswa nguPawule yinxenye yokwenzakala ngemva kokusinda kuNkulunkulu? (Ukuba leenxenye lalabo abakholwayo kubalulekile esiKrestwini. Lokhu kukhuluma njalo ngohlupho lobumina.)

III. Ukuzinikela kwesibili: Uthando

A. Funda kwabaseRoma 12:9-13. Yonke into elandela umyalo othi “ithando kumele lube qotho,” ukucasisa ukuthi lokhu kutsho kubalulekile?
1. Ngiyake ngibone okunanyathiselwayo “Ukuzonda kakusinxenye yomdeni.” Okunye kuthi “AmaKrestu kakumelanga azonde labo abalala mhlobo munye.” Ubona ngani utshoni uPawule uma esithi AmaKrestu “kumele azonde okubi?” Ukuzonda ngenye yezinto ezenziwa emdenini?
a. Mhlawumbe ungathi yindlela yokucasisa engaba luhlupho, Incwadi ecasisayo ithi yona “ukuzonda kakhulu” loba “ukungathandi” ngezinye zezindlela zokucaza ibala lesiGiriki elisetshenziswa lapha. Singathola umuntu olenxenye esonweni,kumele
b. Loba lokhu kungakhuluma ngobubi ezimpilweni zethu hatshi ezimpilweni zabanye? (UBarnes oloba ngokumayelana leBhayibheli uthi “ukuzonda” kutsho ukuthi kumele sisuke ebubini-hatshi ububi njejikelele, kodwa ububi lokungabilomusa. Kulokuthi umuntu azodwe ngoba usesonweni, kumele sisuke ekubeni lomona lokungabi lomusa kwabanye.)
c. Uthando oluqotho lungahlala emzimbeni ofanyo lalo olomona? (Lumbuzo uqinisa umcabango okhulunywa ngawo nguPawule ekuzodeni isono esisempilweni.)
2. Ungazinamathisela njani kokuhle? (Ngomcabango onamathelane loMoya Ongcwele!)

B. Funda kwabase Roma 12:14-18 laku Johane 15:18-19. UJesu utsho njani ukuthi umhlaba ungasithanda kuphela umasinokuthula lomuntu wonke? (Isihluthulelo sikubaseRoma 18:18, lapho uPawule asifundisa khona ukuthi kasingeke siwuqondise umhlaba, kodwa singakwenza (loMoya Oyingcwele) siziqondise thina. Kuze kuba lalpho okuzakuphendukela khona . Uphile ngokuthula lomuntu wonke, siphile ngokuthula labantu bonke-ngitsho labamngalunga.)

C. Funda kwabaseRoma 12:19-21. Indlela kaNkulunkulu yokuphila ngokuthula yiyiphi? (Incwadi zomhlaba lokubonwa bonwayo kunqoba ububi ngamandla amakhulu. IsiKrestu sisifundisa ukuthi sinqobe okubi ngokuhle.)
1. Longumthetho kahulumende njalo labantu munye ngamunye? (KwabaseRoma 13:3-5 uthi kakunjalo.)

IV. Umnikelo wesithathu: Beka eceleni ukulwa

A. Funda kwabaseRoma 13:1-5. Waye nguhulumnde onjani umbuso wase Roma? (Babelemithetho imibi kakhulu, njengababusi.)
1. UPawuel unikeza sizatho bani sokuthi kumele abantu bezinikele kubabusi? (Ukujeziswa lonembeza)
a. Ukujeziswa kukhanya kukuhle, kuyikuxwaya okuhle okubambekayo. Kodwa, kungani uNkulunkulu (unembeza) ebeka abathungamele ababi? (Kangiboni ukuthi uNkulunkulu uvumelana lombuso omubi-loba ubuthungamele obuthile obubi. Kodwa uNkulunkulu uqinisa umcabango somphakathi ohlelekileyo. AmaKrestu kumele babe yinxenye yomphakathi ohlelekileyo.)
b. Uma unkulunkulu ebeka isandla sakhe, amaKrestu balomlandu bani embangazweni?
(1) Uma kwabaseRoma 13:1 ungifundisa ukuthi ababusi “babekwa nguNkulunkulu,” kumele ngibezinyawo lezandla zika Nkulunkulu okungakanani kulo umsebenzi?
(a) Kwenza umehluko uma uphila embusweni ozibusyo? (Yebo. Uma kungenjalo unguhlamuki.)

B. Funda kwabaseRoma 13:6-7. Kungakhethelekile ukuthi usekela luphi uhlangothi lwezombangazwe, kulokudelela okukhulu okutshengiswa umogamele wemelika okhona manje lalo owedluleyo. Kumele umKrestu ahloniphe umongameli angamthandiyo? (UPawule ukhuluma ngababusi. Yikhoke kumele simtshengise ukuhlonipha umongameli-loba sifuna ukuba yizandla zikaNkulunkulu ekumkhipheni esikhundleni!)

C. Funda kwabaseRoma 13:8-10. Imithetho elitshumi ifile na? (Hatshi! UPawule uqla ngomqondo wokuthi sinikele impilo zethu njengomnikelo ophilayo. Uthando siyafunda, lophambeni lobumina. Manje uPawule usivezela ukuthi uthando lungaphansi kwemithetho elitshumi “loba lawuphi umthetho ongabakhona..”)

D. Funda kwabaseRoma 13:11-14. Yisiphi isikhathi sokunikela “izenzo zobumnyama” ongafisi ukuthi abanye bazi ngazo? (Manje!))

E. UPawule, othungamelayo ekukhulumen ngokulunga ngkukholwa, ukthi esikwenzayo kubalulekile kakhulu kuNkulunkulu. Mngane uzazimisela lamhlanje ukuthi uzazinikela umzimba lenqondo emandleni kaMoya Oyingcwele ukuze ulalele uNkulunkulu?

V. Iviki ezayo: Konke okuseleyo yikucaza.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s