Isifundo setshumi lantathu Okuseleyo yikucasisa

(KwabaseRoma 14-16)

Copr. 2010, Bruce N. Cameron, J.D. Yonke imibhalo ivela ku-New International Version (NIV), copr. 1973, 1978, 1984 i-International Bible Society, ngaphandle umakuchaziwe. Imibhalo esuka ku-NIV isetshenziswe ngevumo ye- Zondervan Bible Publishers. Impendulo ezikhethiweyo zitholakala kuzigobholozi (). Uma usamukela lesi-Isifindo nge-email, kodwa sibesisilahleka ungasithola kule ikheli ye-web: http://www.GoBible.org. Thandazela ukuba uMoya Oyingcwele uvule ukuzwisisa kwakho ungakaqali ukufunda.

Isigeniso: Sesifikele emaphethelweni esifundo sakwabaseRoma njalo ngiadana. Ukuxoxa okuhle okungakanani esibe akho ngokusindiswa kwethu!Singifunde okuningi ngentando kaNkulunkulu, uma ube ulami ngiyathemba ukuthi wena lawe, uyenelisele ukukhula kule indaba ebaluleke kangaka. Kule iviki sifunda ngokuthi kusizani ukuba ngumzenzisi? Ngizakwekela uzikhethele kulokhu. Kasingeneni esifundweni seBhayibheli sizwe ukuthi singafundani!

I. Abadla imibida lalabo abagcina iSabatha

A. Funda kwabaseROma 14:1-4. Ukudla imibida kulani lokwenza lokukholwa? Ngdle imibida okweminyaka engamatsumi emingi! Ukholo lwami selwenziwe lwabalula (loba inhliziyo mai iqinisiwe) ngenxa yalokhu?
1. Funda kwabaseKorinte 10:8-21. Lungaphi lapha udaba? (Loba laba abadla inyama enikelwe ezithixweni banikeza udumo emadimonini.)
2. Impendulo kaPawule siyayithola kokulandleyo. Funda kwbaseKorinte 10:23-24. Ugoqani ngalokho okucathwanga unguPawule ngenyama enikelwe ezithixweni? (Ingavumeleka kodwa kayisizi.)
3. Kasiyeni phambili sifunde kwabaseKorinte 10:25-29. Impendulo kaPawule emaphethelweni ithini? (Ungazikhathazi ngayo ngaphandle kube lomuntu ozayi qala lindaba.)

B. Manje silokuzwisisa okungcono ngale indaba yemibida, uthini uPawule kulabo abacabanga ukuthi uNkulunkulu akanaki (loba uyanaka) ukuthi kulendaba yokudla imibida ukuze kuvikelwe ukudla inyama enikelwe ezithixweni? (UPawule usitshela ukuthi le ngenye (phakathi kwezinye) “indaba ezingela kuvumelana,” (kwabaseRoma 14:1) lokuthi amaKrestu kakumela bengene ukuphikisaneni ngazo loba be sole labo abavumelana lakho.)

C. Funda kwabaseRoma 14:5-6. UPawule ukhuluma ngosuka esiyangalo enkozeweni? Le yindaba “elokuphikisana” efana lokudla imibida? Kutsho na ukuthi kakulandingeko yokuya enkozweni ngosuku oluthile? Kungalunga umasingahlananela labangane bethu ngolwesihlanu?
1. Funda kwabaseHeberu 10:25. Kungani amaKrestu kuthiwa kakumelanga bengalibali ukuhlanganela labanye uma usuku olothile lungabalulekanga? (Abacazayo abaningi abafana labo Barnes, Adam Clark; Jameison, Fausset loBrown; loMatthew Henry bathibona (njalo ngiyavumelwana labo) ukuthi kakukhlunywa ngosuku lweviki lokukhonza. Kodwa uPawule ukhuluma ngamadili amaSabatha ayesenziwa esiJudeni. AmaJuda bakhula besiya kule imidlalo kodwa ezizweni kabazange. Njikelele amadili la agcwaliswa kuKrestu, yikho ke ukuwenza kwakuyikuzikhethela nje.)
2. Funda kuIsaya 66:22-23. Kutshoni lokhu ngeSabatha leviki ngeviki? Sizakuya phambili sisiba lenxenye emaSabatheni aseZulwini! Funda ukuthi uthini uBarnes ngale ivesi “Kakungeke kube lokukhona uNkulunkulu okunaphakade, loba inkolo enaphakade emhlabeni iSabatha lingekho; … [loba amadili amaJuda aye] yenziwe abayinxenye yemithetho, umthetho owawukhuluma ngohlonipha iSabatha wawu yinxenye yemithetho elitshumi njengengomlandu onaphakade” Ngiyavumelana lakho.)

II. Ukubekezela labazenzisi

A. Funda kwabaseRoma 14:7-12. Yikuphi okumele kusihluphe euhambeni kwethu njengamaKrestuuma kusiza ekulalelelni lamaKrestu amanye? (Ukusinda kwethu! EKupheleni, sizakwahlulelwa nguNkulunkulu, hatshi omunye lomunye. Yikho ke ukwahlulelana ezintweni ezingela kuvunyelwana yikucitha isikhathi – njalo kuphazamisa umzimba wobuKrestu.)

B. Funda kwabaseRoma 14:13-14. Injongo yethu kumeke ibe yini sikhangelane lamanye amaKrestu abaphikisana lathi ezintweni ezilokuphikisana phakathi? (Ungaqali uhlupho oluzabenza bengahlali enkozweni!)
1. Kuyenzakala na ukuthi into ethile eyisono kumye ingabi yisono komunye? (Yebo. UPawule uthi yena kacabangi ukuthi ukudla ukudla okuthile yisono. Kodwa uma udla umubida ebona kuyisono, kuye lo umntu kuyisono.)

C. Funda kwabaseRoma 14:15-18. Uthini uPawule ngabazenzisi-abantu abafihla ezinye izinto abazenzayo? (Uma sibona okuthile kulungile (ukudla inyama njengomzekeliso), sidle inyama phambi kwalo odla imibida (obuna ngani inyama kayilunganga), kasitshengisi uthando. UPawule uthi kumele singakwezi lokhu.)

D. Kasilobeni ukuthi uthini uPawule ngezinto lezo ezinemibuzo:
1. Ungabakhangeleli phansi labo abangavumelani lawe;
2. Ungabehluleli labo obona ngani kabalazimiso eziqondileyo;
3. Isimiso somuntu omunye kasingeke sifane komunye; njalo,
4. Uma ulesimiso esitshiyeneyo ungakweze phambi kwalabo abangaka zwisis imithetho emithathu ephezulu!

E. Funda kwabaseRoma 14:19-20. Silenjongo ezibalulekileyo ukwedlula ezinye na? (Yebo. Ukuthula lokukhuthaza amanye amalunga ebandle yiyona injongo yethu. Ukuba lesimiso esiqondileyo ekudleni, kubalulekile, ijongo ecane okumele inikeze indawo ejongweni enkulu.)

F. Funda kwabaseRoma 14:21-22. Uma ungumntu olungileyo odla inyama unatha lewayini ungabizwa ukuthi wenzeni? (Ubizelwa ukuthi ukugcine wena lokhu. UPawule uyakhuthaza ubuzenzisi obuthile. Uma kubangela omunye umKrstu ukuthi alahlekelwe lokhulo kumele ukwekele.)

G. Funda kwabaseRoma 14:23. Ijongo yokuvumelana ledlela ezehlukeneyo kwezeBhayibheli kungabe kuyini? (Khumbula ukuthi UPawule uqala inxoxo yakhe ngokuthi lezizindaba “ezilokuphikasana.” Isihluthulelo empilweni yikuzibuza ukuthi siphila ngokuthunganyelwa nguMoya Oyingcwele. Impilo yethu yokoMoya, ukuhamba kwethu kwesiKrestu kuyakhula. UPawule uthi umKrestu okhulileyo ekukholweni kwakhe uyananzelela ukuthi inyama enikelwe ezithixweni kayitsho lutho. Kodwa uMoya uze ukuthungamele kwesinye isigaba sokholo kumele wenza okuzwisisayo ngaleso isikhathi.)

III. Icele lothando

A. Funda kwabaseRoma 15:1-3. Uthando lokuzinikela Kulani lokwenza lokubekezelela labo abalokukholwa okungaqinanga? (Njengoba uJesu wanikela elakhe ilungelo, lathi kumele siguqule kancane ukukhululeka kwethu ekukholweni ukuze labo abangamaKrestu abadinga amandla abaseduze lathi bawathole.)
1. UJeus wanikela waphi amalungelo? (Ilungelo lokuphila njengoNkulunkulu, ilungelo lokungahlukuluzwa, ilungelo lokunganikezw icala elingasilakhe lokujeziswa okungasikwakhe. Ilungelo lokungabulawa ngecala angalenzanga-ikutsho amanye wawo.)

B. Funda kwabaseRoma 15:4. Ubizo lukaPawule lokuthi kumele sinikele amalungelo ethu ezintweni ezilokuphikisana kuqathaniswa njani lamalungelo awanikelayo ujesu? (Upawule usitshela ukuthi imbali isitshela ukuthi kukhona okungaqinisa ithemba lethu.Okuncane esikunikelayo kuqathanisana njani lalokhu iNkosi yethu eyakunikelayo ngenxa yothando lwakhe kithi.)

C. Funda kwabaseRoma 15:5-7. UNkulunkulu ekwamukela wena, wawu ngalankinga ngezinto ezilokuphikisana? (Ngibona ngani upawule usedlulisile inxoxo yakhe yezinto lezo ezilempikisano.)
1. Injongo kapawule ikhanya ngani iyini kithi? (Ijongo yikunika udumo kuNkulunkulu. Kasikwenzi kahle lokhu uma silokwahlukanisana. “Umoya waokubambana” phakathi kwabakholwayo yiyo indlela enhle yokunikeza udumo kuNkulunkulu.)

D. Singakwenza, ngamandla avela kuNkulunkulu, ukuthi sibambe imizwa yethu evela masinya. Senzani ngamanye amaKrestu alethu ukwehlukana kwabantu? (Funda kwabaseRoma 16:17-18. UPawule uthi sikunanzelele sikuvikele.)
1. UPawule uthini kungabe kuyini efuqa labo abaletha ukwehlukana? (“Inkanuko zabo” UPawule kakhulumi ukuthi lezinkanuko zingabe ziyini, kodwa ukuzithanda, ukuziqakisa, lokuthanda ukulwisana kuyeza enqondweni.)

E. Funda kwabaseRoma 16:25-27. Mngane, sesifundile ukuthi kungani, ngaye ujesu. Sisindiswa ngomusa kuphela. Uma ungakasenzi isiqumo sokwethemba kuJesu ngodaba losindiso lwakho ungakwenza lokhu manje? Sifundile ukuthi labo asebesindisiwe kumele baphile ngokufanayo. Uma usuchaphile waya ekusindisweni ungenza isiqumo sokuthi nsukuzonke uphile impilo ethunganyelwa ngumoya oyingcwele? Impilo eletha udumo kuNkulunkulu?

IV. Iviki ezato: Siqala isifundo esitsha esimayelana labantu ababaululekileyo eTestamenteni elidala Bhayibhelini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s