Isifundo sokuqala Indaba lembali

(2 Timoti 3; 2 Samuyeli 12, Joshuwa 3, Bhluleli 17)

Copr. 2010, Bruce N. Cameron, J.D. Yonke imibhalo ivela ku-New International Version (NIV), copr. 1973, 1978, 1984 i-International Bible Society, ngaphandle umakuchaziwe. Imibhalo esuka ku-NIV isetshenziswe ngevumo ye- Zondervan Bible Publishers. Impendulo ezikhethiweyo zitholakala kuzigobholozi (). Uma usamukela lesi-Isifindo nge-email, kodwa sibesisilahleka ungasithola kule ikheli ye-web: http://www.GoBible.org. Thandazela ukuba uMoya Oyingcwele uvule ukuzwisisa kwakho ungakaqali ukufunda.

Isigeniso: Zibeke endaweni kaNkulunkulu. Cabanga ukuthi uqeda ukudala abantu, ube ufisa ukubanikeza indlela yokusebenza ngayo. Ubungalobani? Ijongo yakho ekulobeni ingabe iyini? Ungaba nikeza imithetho ethile? Ubungabatshela indaba ezimayelana lawe? Kule inxenye yomnyaka isifundo sethu simayelana labantu abangemuva kokwenzakalayo etestamenteni elidala. Yinxenye tyezidaba uNkulunkulu azisebenzisa ukuthi asitsehle ukuthi ufisa siphile njani. Kule iviki sicubungula injongo yedaba esikhulunywa nguNkulunkulu. Kasingeneni esifundweni sethu sifunde okunye!

I. Injongo zika Nkulunkulu

A. Funda kuTimothi 3:16-17. Ubona ngani ukuthi “uNkulunkulu waphefumulela” kutshoni?

1. Ucabangani okunye uma ucabanga ngomphefumulo kaNkulunkulu? (Funda kuGenesise 2:7- UNkulunkulu waphefumulela impilo ku-Adamu. UGenesise 1 ukhuluma ngoNkulunkulu ekhuluma umhlaba usibakhona. Kusobala ukuthi amandla kaNkulunkulu aseBhayibhelini.)

2. Ku 2 Timothi 3:16-17 kuvezwani ngenjongo kaNkulunkulu ngeBhayibheli? (Ukusilungiselela umsebenziu kaNkulunkulu.)
a. Sidinga kulungiselelwa bani? (Kumele sifundiswe, kumele siphathiswe, kumele siqondiswe njalo kumele sikhuzwe.)
(1) Usuke wacabanga ukuthi ukukhuzwa lokuqondiswa kukulungele? (Funda kuZaga 12:1. Uma sithanmda ukuqondiswa sithanda ulwazi. Uma singathandi ukuqondiswa siyiziwula.)

B. Funda kumaHeberu 4:12. Sithola luphi olunye usizo elizwini likaNkulunkulu? (Imibhalo eyehlukanisa konke okubi ezimpilweni zethu iveza imicabango yethu lokukhangela kwethu.)

C. Funda ku 2 Samuyeli 12:1-4. Umbona njani lubaba ocebileyo?

D. Funda ku 2 Samuyeli 12:5-6. UDavida wathini ngale indoda eyayicebile? (Ukuthi wayelungele ukufa!)

E. Funda ku 2 Samuyeli 12:7. Ubona ngani uDavida wayengafika ekuzwisiseni ngale indlea ngabe watshelwa nje imithetho?
1. Indaba yasiza njani ukuveza incekekza empilweni kaDavida iveze imicabango yakhe ngokuqotho lokubona kwakhe? (Uma ungayazi lindaba uNathaniyeli unikeza isifinyo sayo ku 2 Samuyeli 12:9-10.)

II. Imizila yendaba

A. Njengoba sibonile indaba iyasiza ukuthi sedlule lapha esizivikela khona iveze injongo zethu ezingalunganga ezesono. Zingaki indaba ezidlule emcabangweni wakho iviki zonke?
1. Kulo kwenza na lokhu lokuthi ufunde okungakanani? (Kakunjalo. Siyazibona izindaba yonke indawo. Uma sikhangele abantu sifunda indaba.)
2. Cabanga ngalapha obuthakathaka khona. Ubuthakathaka obujwayelekilyo, yibiqili, ukuziqakisa, ukunathembakali, ukuzinikela entweni ethile ngokwedlulisileyo. Uma ubona omunye umuntu engena enkingeni ngenxa yobuthakathaka olabo, okukhangela njani lokhu?
a. Kasithi ukhangelele ukuthi webe loba ungathembakali kunkosikazi wakho. Uyambona umuntu obotshelwe ukweba loba umdeni ucitheka ngenxa yokungathembakali. “Lindaba” ikufundisani? (Ikutshengisa ikusasa ungaqubekela phambili ukule indlela!Uma uhlakaniphile uzayeka lokhu uvikela inking kusasa.)

B. Funda kuJobe 1:1-3. Cabanga uhleli emlilweni omunye aqale o njalo opheleleyoukukhuluma le indaba. Khupha konke okwaziyo emcabangweni ngoJobe. Uyafisa ukuba nguJobe? (Uzwakala njengomuntu obusisiwey!)

C. Funda kuJobe 1:4-5. UJobe wayelomqondo ojani ebantwaneni bakhe? (Wayebathanda njalo ebanakekela. Wayekhathazekile ngenaphakade yabo.)

D. Funda kuJobe 1:6-8. Ubudlelwano phakathi nbuka Nkulunkulu lo sathani ungathi bunjani ngokufunda kula amavesi? (Kuloku lwisana. Usathane uyazikhukhumeza ngombuso wakhe. UNkulunkulu uyakhuluma ngomunye wabant bakhe abasembusweni kasathane.)
1. UJobe umkhanegela njani usathane loNkulunkulu? (UNkulunkulu uthi uJobe uyamesaba (hlonipha) uNkulunkulu njalo “uyamyeyisa” (zonda) usathane.)
a. Ungathi ngabe ubungusathane? (Ngubani othanda ukutshelwa ukuthi akathandwa?)

E. Funda kuJobe 1:9-12. Sithola cebo ban lapha? (Ukuthi uNkulunklu losathane baphakathi kokulwisana njalo uJobe uphakathi laphakath kwakho lokhu kulwisana.)

F. Funda kuJobe 1:18-19. Sithola liphi elinye icebo phakathi kwelikhulu? (Ukuthi umuntu obekhangelelwa phezulu nguye osezwisa usizi. Uzakuphendula njani? Ikusasa yakhe imi njani?)

G. Kungani uNkulunkulu esitshela lindaba?
1. Singafunda sifundo bani kule indaba?

III. Indlela engela siqiniselo

A. Funda kuJoshuwa 3:9. Singaphi embalini kaIsrayeli? (Sebesukile ebuqgilini eGibide, sebedlule enkangala, sebezangena ezweni lapho uNkulunkulu abathembise lona. Kuyisikhathi sokuqala katsha njalo esamathuba amakhulu.)

B. Funda kuJoshuwa 3:10. Yibuphi ubunzima lenhlupheko ezazi phambili? (Umhlaba ulabanye abantu abangakhangeleleanga ukusuka.)
1. UNkulunkulu uletha sizo bani kuloluhlupho? (UNkulunkulu uthi uza basusa kuleli izwe..)
a. Ubona ngani utshoni uNkulunkulu ngalokhu?> Engakwenza yena ngokwakhe?

C. Funda kuJoshuwa 3:11-17. Le yindaba yokuthi wonke u-Israyeli abone. Injongo yale indaba ingabe iyini?
1. Ithini le indaba ngoku susa abakule indawo emhlabanei lo? (Khangela njalo kuJoshuwa 3:11. Ubukhona bukaNkulunkulu bedlula imithetho yemvelo ngoba wayethngamela indlela. Okwakumele kwenziwe ngabapristi yikuthi bathungamele abantu balandele. Ngingagoqa ukuthi uNkulunkulu engabasusa abantu bale indawo “kulosizo” oluncane olusuka kimi.)
2. Isifundisani le indaba ngokholo luka Israyeli-mhlawumbe ebuthungameleni? (Abapristi babelesibindi sokungena “emagagasini” amazi!)

D. Funda kuBahluleli 17:1-2. Ucabangani ngoMika? (Ulisela. Wayesebela umama wakhe. Mhlawumbe wananzelela ukuthuka okwakusuka kumama wakhe welibuyisela isiliva.)
1. Nanzelela khathesi ukuthi umama uthi, “Nkosi busuisa, indodana yami.” Yiyo na into ongayitsho uma umntwana wakho etshontshe imali yakho? (Kawufuni ukuthuka indodana yakho- ngibona lokhu kukubeka lapho ongelasiqumo khona.)
2. Wayele siliva eligakanani umama? (Amakhulu angamatshumi lanye wesiliva.)
a. Funda kuBahluleli 16:4-6. Lumama ongabizwanga ngegama nguDiliyila? (Ukuhamba kwendaba lobuningi bemali kuveza ukuthi kungenzakala.)

E. Funda kubaHluleli 17:3-4. Umama lo ngumuntu othunganyelwa ngumoya? (Uma umbhalo usithi “Nkoosi” utsho ukuthi “uJehova.” Lumama wayefisa ukukhonza uThixo oqotho.)
1. Uhlupho lungabe luyini? (Funda kuEksodusi 20:4-6. UNkulunkulu wayekuvalile ukukhonza okunje.)

F. Funda kubaHluleli 17:5-6. Kutsho ukuthi uhlupho lungabe lungaphi? (Uma sifunda kwabaseRoma 13 ezifundweni zethu ezedlulileyo, sifunde ukuthi uNkulunkulu nguye obeka amandla wonke. UIsirayeli wayengela Nkosi. Abantu babesenza ababekubona kungcono. Kukhanya njalo, lokhukwakulngela lokuncane ukuzwisisa intando kaNkulunkulu.)

G. Lokhu kusifundisa ni ngobuthungameli bebandla?
1. Kusifundisani ngendlela u-Israyeli owayesiyethethe? (Baqalisa be chapha umfula wase Jorodani ngokukholwa. Khathesi basebe sukile endleleni kaNkulunkulu baze babona ngani izithiozo zesiliva kwakuyiyo indlela engcono yokukhonza uNkulunkulu..)
2. Funda kubaHluleli 8:27. UGdiyoni wayengomunye okhulu empini kaNkulunkulu. Sibonani lapha? (Ukuthi sephazamisa ukukhonzwa kukaNkulunkulu weqiniso.)
a. Kusifundisani thina lokhu? (Ukuthi amaqhawe amakhulu lawo engalahleka. Kumele sihlale sinanzelela siqaphele intando kaNkulunkulu.)

H. Mngane, uzakuyaphambili ufundenathi lapho sifunda indaba uNkulunkulu asinike zona eTestamenteni elidala??

IV. Iviki ezayo: UKalebu : Ukuphila lommthwao

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s