Monthly Archives: October 2010

Isifundo sesibili UKalebu: Ukuphila ngokulindela

(Amanani 13 & 14, Joshuwa 14, Bahluleli 1)

Copr. 2010, Bruce N. Cameron, J.D. Yonke imibhalo ivela ku-New International Version (NIV), copr. 1973, 1978, 1984 i-International Bible Society, ngaphandle umakuchaziwe. Imibhalo esuka ku-NIV isetshenziswe ngevumo ye- Zondervan Bible Publishers. Impendulo ezikhethiweyo zitholakala kuzigobholozi (). Uma usamukela lesi-Isifindo nge-email, kodwa sibesisilahleka ungasithola kule ikheli ye-web: http://www.GoBible.org. Thandazela ukuba uMoya Oyingcwele uvule ukuzwisisa kwakho ungakaqali ukufunda.

Isigeniso: AmaJuda asuka eGibide ebuqgilini baqala uhambo lokuya enkululweni lokubeni ngabanikazi bencebo eKenani, ilizwe lesithembiso. Uhambo lokuya eKenani lwathatha inyanga ezingamatshumi lanhlanu. Zibeke endweni yabo. Ukukhangela kwakho kungaba njani uma ubungomunye wabo? Ungaba lemibuzo yiphi ngalo umhlaba? Ungakhangelelani? Ungabonga ngalelithumba? Kasingeneni esifundweni sibone okwenza kala kuKalebu kabanye abahamba bonke!

I. Inhloli

A. Funda kuManani 13:17-20. UMosi uthumela inhloli ukuthi ziye EKenani. Ukuyaleza kukaMosi kuvezani ngokucabanga kuakMosi? (Ukhangelane lempi ezayo, lokubaluleka komvuzo ozayo.)

1. Kungani kumele kulethwe izithelo? (Ukuze abanye abantu babe lobufakazi ngokuvunda kwalo umhlaba.)
2. Funda kuDeteronomi 7:17-21 lo 8:7-9. Langamazwi akhulunywa nguMosi ebantwini bakaNkulunkulu enkangangala besedlula besiya ekenani. Kwngezeleleani lokhu ekucabangeni kwakho ngenhloli? (UNkulunkuli wayesemtshelile uMosi ukuthi kuzakwenzakala njani ukunqoba wamtshela njalo ngobuhle balo umhlaba. UMosi engabe eveza isifiso sokuba lesiqiniselo sesithembiso sika Nkulunkulu loba ukuswelakala kokukholwa.)

B. Funda ukuthi inhloli zithini uma ziphenduka kuManani 13:26-29. Leyi yinkulumo ejabulisayo loba engajabulisiyo?
1. uNkulunkulu wabaxwaya ngenkulumo embi na? (Yebo!)
2. Icebo lika Nkulunkulu ngezigwaqa lezi laliyini? (Funda njalo kuDeteronomi 7:20.)
a. Kungabe kuyini okubona uma uNkulunkulu esithi uzasebenzisa intethe ukususa iziqwaga?

II. Impendulo kudaba eziza labahloli

A. Funda kuManani 13:30. Kusitshelani ukuthi uKalebu kwakumele athulise abantu? (Ukuthi lendaba yabahloli yenza kwaba loku xubaxubana.)
1. Ukholo luka Kalebu ulubona njani?
a. Ukubonanjani ukwehluleka kukaKalebu ukukhuluma ngokunye okuthile?

B. Funda kuManani 13:31-33. Abahloli abanengi babezikhangela njani? (Babefana lentethe beziqathanisa leziqwaga zakulo umhlaba.)
1. Inthethe ingabe iyini? (yisinanakazana.)
a. Kungani abantu bengaziqathanisanga lesinye isinanakazana? Loba beqale ukucabanga ngendlela uNkulunkulu owayekhangelele ngayo ukulungisa uhlupho lolu?

C. Funda kuManani 14:1-4. Ngabe wawunguNkulunkulu, ungakukhangela njani konke lokhu? (Ngingaphonsela izandla zami phezulu ngdangele. Ngitsho loKaelbu ukhuluma ngokuthi thina “sizalithatha” ilizwe. Akekho okhuluma ngoNkulunkulu kukho konke lokhu.)
1. IGibide yayiqinile na kulo Israyeli? (Yebo! Kakukho okwasekuguqukile kusiza ezitheni zabo-abaseKenani babe yiziqwaga ukwedlula abaseGibide, kodwa mhlawumbe babengela bucuku empini njengamaGibide.)

D. Funda kuManani 14:5-9.Ekupheleni siyabona ukuthi uMosi, u-Aroni loJodhuwa loKalebu bamele uNkulunkulu! Okwenza abantu balahlekelwa lokholo kwakuyini? (Ukwesaba.)
1. Khangela njalo uManani 14:9. Ukwesaba yikuhlamukela uNkulunkulu na?

E. Funda kuManani 14:10. Abantu bafuqwa yikwesaba kuphel na? (Ukwesaba kwabo kubenza bazonde, bathukuthele. Bafuna ukubulala umuntu njalo bakhulu ngokubetha ngamatshe uMosi, uAroni, uJoshuwa loKalebu.)
1. Usuka phi umcabango wokubethaa abathungameli benu kulo kubetha abasekenani?
a. Lokhu kwenza okungazwisisekiyo kuyenzakala na emabadleni?
2. Xoxa ngekoqathanisa imilo yokukholwa lempilo yokwesaba.

F. Funda kuNumber 14:11-12. UNkulunkulu ulungakhangela njani ulaka lokucasuka kwabantu bakhe? (Uthi abantu baveza ukudelela emndleni ache.)
1. Kulomuntu owake waveza ukukudelela? Uzwa njani? Usuku waveza ukudelela kuNkulunkulu ngoba ulokwesaba, lokuzonda lokucasuka?
a. Usuku waveza ukudelela kuNkulunkulu ngoba ulokwesaba, lokuzonda lokucasuka?

III. Ukunqotshwa

A. UMosi wabancengela abantu. Funda kuManani 14:20-25. Abantu bayakufumana na abakutholayo? (Funda kuManani 14:28. UNkulunkulu uyabanikeza abakudingayo.)
1. Kungabe kuyini okwenza ukwesaba kwabantukungumjabulisi uNkulunkulu? (Sebe bone amandla kaNkulunkulu ngokuphinda phindiweyo! Sebemhlamukele uNkulunkulu ngokuphinda phindiweyo.)
2. Uma ube unguKalebu, ungathi?

B. Funda kuManani 14:39-45. Sifunda zifundo bani zempilo lapha?

IV. Iminyaka engamatshumi amane esikhathini esilandelayo

A. Funda kuJohuwa 14:6-10. Ungayibona njani impilo yakho ngabe ubunguKalebu? Iminyaka engamatshumi amathathu letshiyagalo mbili ube uyisiqgili. Okwenyanga ezingamatshumi lanhlanu usehambweni lokungena ezweni lesithembiso. Ngemva kwalokhu iminyaka engamatshumi amane lanhlanu uphethe uyahamba enkangala.
1. Ubona ngani lokhu kukulungele?
2. Ubungalahlekelwa yikuzibamba kwakho?

B. Funda kuJoshuwa 14:11-12. Sokwenzakalani ekuzimiseleni kukaKalebu? (Kulokhe kuqinile njengakudala!)
1. Kungani uKalebu ecele “umhlaba osentaba?” (Lo yiwo umhlaba onzima ukunqoba ungakukhangela ngelihlo lenyama. Ama Anikhayiti babeyiziqwaga. Babelezigodlo eziqinileyo azakhiwe kahle.)
2. Iminyaka ilamandla bani phezu kwakho? Uma ulokhe usibamdala, ulokhe ukhangelane lempi ezinkulu phambi kwakho?
a. Funda Amahubo 92:12-15. UNkulunkulu uthembisani ebantwini abadala abakhangelele ukusebenza? (UNkulunkulu uthi bazahlala “beluhlanza njalo balamandla.” Lokhu kusivezela ukuthi ukulalela uNkulunkulu lokuhlala sisebenza kusiphathisa ukuthi sihlale sebatsha.)

C. Funda kuJJoshuwa 14:13-15. Uma iBhayibheli lisithi uJoshuwa wanikeza uKalebu iHeburoni (lapho okwakuhlala iziqwaga), kwakusebenza njani? UKalebu wathatha umhlaba wakhe (evunyelwe nguJoshuwa) endlini yomthungameli weziqwaga atshele umthungameli ukuthi okwamanje uselamandla lokuthi iziqwaga zasezisele lensuku ezingaatshumi amathathu ukuthi sisuke kulo umhlaba? (Hatshi, UKalebu kwakumele anqobe umhlaba ukuthi athathe umhlaba wabo. Babengahambi befuna.)
1. Usuke wacabanga ngempumela yempilo yakho. Ubona ngani uKalebu wayelamandla aphi ebantwini lapho besondela eKenani okwesibili? (Wayekhuthazekile! Umuntu “omdala” uthi “Nginikeze umhlaba wabantu abakhulu, njalo abesabekayo, ukuze sinqobe umhlaba wabo!”)

D. Funda kuBahluleli 1:9-13. Ubona ngani kungani uKalebu wakhethela indodakazi yakhe umyeni ngale indlela? (UKalebu wayeleminyaka engamatshumi amane eyalahlekayo ngoba kwaklabantu ababe ngenelisi ukuthemba uNkulunkulu. Wayengafuni ukuthi lokhu kube yinxenye yomdeni wakhe.)

E. Funda kuBahluleli 1:14-15. U-Acsah uyasuka lapho okuhlala khona uyise uya lapho okulomkakhe, u-othiniyeli. Ufuna u-othaniyeli enzeni? (Acele uyise ukuthi amnike insimu elamanzi.)
1. Ubona ngani kungani u-Othaniyeli engakwenzi lokhu? (ubona ngani kungakhanya njegobukhali. Ungumkhwenyana omutsha.)
2. Njengoba u-Acsah eephuma endlini kayise, uyehla embongolweni uza kuyise. Ukuziletha phansi yindlela yokuhlonipha. Ukhalebu kukhanya ufuna okuthize. Baba njengoba indodakazi yakho isuka ekhaya, uyacela imali na? (Ezinye izinto kaziguquki.)
3. Qathanisa okucelwa ngu-Acsah lalokho akutholayo. (Ucela umhalba olamanzi uKalebu umnikeza imithoba ephezulu lephansi. Umnika okwedlula akucelileyo.)
a. Kusivezelani lokhu ngeimo sika Kalebu.What does this show us about the character of Caleb?

F. Mngane, uyamethemba uNkulunkulu ngezikhathi zobunzima obukhulu? Usuke wakhangela impumela yempilo yakho, ikakhulu uma izinto zisiba nzima? Uzazimisela ukuba nguKalebu, umuntu owakhuthaza ukuba lokholo kuNkulunkulu, umuntu owazimisela ukwenzela uNkulunkulu okukhulu?

V. Iviki ezayo:UHana: Ukufunda ukuba ngumuntu.