Daily Archives: November 12, 2010

Isifundo sesikhombisa U-Abiyatha umPristi

(1 Samuyeli 21-23, 1 AmaKhosi 1-2)

Copr. 2010, Bruce N. Cameron, J.D. Yonke imibhalo ivela ku-New International Version (NIV), copr. 1973, 1978, 1984 i-International Bible Society, ngaphandle umakuchaziwe. Imibhalo esuka ku-NIV isetshenziswe ngevumo ye- Zondervan Bible Publishers. Impendulo ezikhethiweyo zitholakala kuzigobholozi (). Uma usamukela lesi-Isifindo nge-email, kodwa sibesisilahleka ungasithola kule ikheli ye-web: http://www.GoBible.org. Thandazela ukuba uMoya Oyingcwele uvule ukuzwisisa kwakho ungakaqali ukufunda.

Isigeniso: Wenzani uma ulohlupho? Ukhetha njani ukuthi wenzeni uma ungela bufakazi obaneleyo? Uma udaba lusisnziwa lungazwisiseki ngalabo abakugombolozeleyo wenza njani? Impilo kayihlali isilungele. Incen=ku zikaNkulunkulu ziyiyahlangana lehlupho ezinje.Kule iviki isifundo sethu sikhangela abantu bakaNkulunkulu abambalwa abahlangana lohlupho olunje. Kasingeneni esifundweni sethu sibone ukuthi singenelisa njani ukusebenza lenhlupho zempilo!

I. Ukuvakatsha kukaDavida

A. Funda ku 1 Samuyeli 20:1 laku I Samuyeli 21:1. UDavida yindoda elwisayo ebalekayo ngoba inkosi uSawule ufisa ukumbulala. Kungani umPristi omkhulu esethu ka ebona indoda enye elwayo kulabaningu? (UDavida wayengasi ndoda elwayo kuphela kudwa wayethungamela ibutho labantu abayizinkulungwane. (1 Samuyeli 18:13.)U-Ayimeleki uyamazi uDavida njalo uyazi ukuthi kukhona okuphambanisekileyo.)

B. Funda ku 1 Samuyeli 21:2-3. UDavida uphendula umPristi omkhulu esithini? (UDavida uhamba ngohambo olufihlakeleyo!Uzahlanganela labantu bakha kodwa okwamanje ulambile.)
1. Kungani uDavida engathumela uDavida ehambweni lwensitha engela kudla okwaneleyo?

C. Kasiyeni phambili sifunde ku 1 Samuyeli 21:8-9. UDavida kasweli kudla kuphela kuloluhambo akilo, kala Zikhali!Uma ubungngumprisat omkhulu ubungathandabuza?
1. Khumbula ukuthi uDavida uzabonana lebtho lakhe masinye. Kabalazo na izikhali eziningi??

D. Funda ku 1 Samuyeli 21:4-6 lakuLevithikasi 24:8-9. Kulungile na ukuthi uDavida edle isinkwa esingcwele? (Funda kuMatewu 12:3-4. Hatshi lesi sasingesaba Pristi.)

E. Kasiyeni emuva kancane. Udaba lukaDavida luliqiniso na? (Hatshi kakukho lokukodwa okuqotho.)
1. Kulungile na uku qamba amanga kulo umumo?
2. Funda ku 1 Samuyeli 20:4-8. UDavida wayese simweni sokuqamba amanga empilweni yakhe ukuze ayivikele impilo yakhe?
a. Kuqondile na okukhulunyqwa ngakho embuzweni wokucina? Kwakudingakala na ukuthi uDavida akhulme amanga ukuthi agcine impilo yakhe?( Kawadingeki amanga kuloba yiwuphi umumo uDavida azithola ekiwo. Uma kukhona okuthize ngibona amanga ngawokusiza umPristi omkhulu loba uJonathani.)

F. Funda njalo ku 1 Samuyeli 21:9. Cabanga ukuthi unguDavida, uphethe inkemba kaGoliyathi. Okudlula enqondweni yakho kungabe kuyini? (Kwakukhona isikhathi lapho impilo yakhe yaye isengozini okweqiniso.)
1. Kungabe kwamfundisani uDavida empilweni yakhe ngokukhuluma amanga emumweni onzima? (Iviki ephelileyo uUriya ubeyisikhumbuzo kuDavida ngokuthi kutshoni ukwethembakala kuNkulunkulu lebuthweni lakhe. Kule iviki inkemba kaGolayathi iyisikhumbuzo ukuthi kutshoni ukwethemba uNkulunkulu ukunqoba umumo onzima ungethembanga ubucuku bakho.)

G. Kasibuyeleni kokwa khulnywa nguJesu ngokufunda ku Matewu 12:1-8. uJesu uyakuphakamisa na okwenziwa nguDavida? (UJesu kaqinisi amanga kodwa uqinisa ukudliwa kwesinkwa esingcwele.)
1. Uthini uJesu? Umthetho kaNkulunkulu kawumanga mpo? Eminye imumo idinga ukusebenza ngendlela etshiyeneyo? (Hatshi. UJesu udinga ukuthi sikhangele ngaphezu komthetho sizwisise ukuthi kungani ukhona. Inqubeko zethabanekeli leSabatha kusikhomba kuNkulunkulu owasidalayo njalo wasisindisa. UJesu waye nguNkulunkulu imithetho le eyayikhomba kuye. Kakumelanga sivumele ukuthi injongo ivalwe ngomthetho.)

H. Funda ku 1 Samuyeli 21:7. Manje silokunye okwenza indaba ijiye! Kulohlupho bani osolukhona? (Ukwenza kukaDavida okungalunganga kuzakwaziwa lokwenza komPristi kuzakwaziwa!)
1. Ubona ngani uDoyegi ukhuluma igama lakhe esithi nguDog (Inja)? Iviki ephelileyo bekunguHithayithi. Kule ngu-Edomayithi. Labo bonke laba abezizweni uDavida ukuthola kunzima ukuqamba amanga kungekho okubikayo!

II. Ukucasuka

A. Funda ku 1 Samuyeli 22:1-2. Abalandeli baka Davida ukubacaza njani? (Abelmuli labangayisibo! Ngaphandle kwabomdeni, kwakungekho abeyizakhamizi.)

B. Funda ku 1 Samuyeli 22:7-8. INkosi uSawule ulesiqiniselo?
1. Uqinisile uSawule ukuthi abantu baya kudavida bedinga icebo? Ukuthi uzanikeza labo abakweledayo incebo yabanye? (USamuyeli wayeseytshelile iNkosi uSawule ukuthi umbuso wakhe uzathathwa ngomuye. (1 Samuyeli 15) Usawule uyazi ukuthi lokhu yintando kaNkulunkulu, hatshi indaba yencebo.)

C. Funda ku 1 Samuyeli 22:9-10. U”Dogu” ligundwane na? (UDogu kazange abaleke aye kuNkosi uSawuli. Kulapho kuphela uSawuli esencenga abalandeli bakhe ukuthi bamtshele ngezitha zakhe yikho lapho uDogu atshela khona iNkosi ngendaba kaDavida lomPrista.)

D. Funda ku 1 Samuyeli 22:11. Wena lomdeni wakho wonke selibizelwe ukuthi lizobona iNkosi okuza emcabangweni wakho kungabe kuyini?
1. Ubungakhangela ukuthi undaba kaDavida engazwisisekiyo ukuthi ingabe iyisizatho?

E. Funda ku 1 Samuyeli 22:12-13. Ubungaphendula uthini ngabe ubungu Abimeleki?

F. FUnda ku 1 Samuyeli 22:14-15. Yimpendulo nhle le na? (Yebo. Injongo iyadingakala uma kukhona amacebo angalunganga. U-Ahimeleki uthe kalayo ngitsho lakancane injongo yokwenza okubi enkosini.)
1. Uyamsola na uDavida ngokubeka umPrista kulo umumo? Kumele ukuthi ngabe sikubonile kusiza lokhu? (Yebo. UDavida wayelezi zathpo ezimbili zokukhuluma amanga. Wakhuluma amanga ukuze umPrista enze into aye engasoze ayenze. Wakhuluma amanga ukuthi avikele umPrista.)
a. UDavida wayelomlandu na ukuthi amtshele uAhimeleki ngomumo wakhe ukuze uAhimeleki azwisise umumo abone ukuthi engenzani?(Yebo. Ngubani uDavida ukuthi acubungule ingozi omunye umuntu akiyo? Lokhu yikuziqakisa lokuqmba amanga.)

G. Funda ku 1 Samuyeli 22:16-17. Impendulo yalabo ababegcinile isitshelani? (Babona ngani umPristi wayecaze kahle udaba lwakhe. Babona ngani inkosi eyehlulekile ukuzithiba. Waye ngacabangi kahle. Babesazi abagcinayo ukuthi babe ngabantu bakaNkulukulu kwakumele benikezwe ithuba.)
1. USawuli ulesizatho siphi ukuthi atshele abantu ukuthi benze lokhu?
2. Uma kulokulwisana phakathi kuka Davida loSawuli ukthi abeyinkosi ngubani oseduze lokuba yinkosi? (UDavida wabeka abaPrista engozini ngokungabi qotho, kodwa uSawuli wenza isinqumo sokubabulala.)

H. Funda ku 1 Samuyeli 22:18-19. Kusitsehlani lokhu ngo Dogu? (Kazange ebahloniphe abaPristi bakaNkulunkulu. Nanzelela ukuthi uDogu ungu-ediyomithi.Laba babeyizizukulwane zika Esawu. Genesise 36:9. Mhlawumbe wabona ithuba lokuthi aphakanyiswe esuke ekubeni ngomkhulu wezimvu abe ngomkhulu walabo abagcina iNkosi.)
1. Ukwenza kukaDogu kwakusuka na ekuthi nguye owaphendula inkosi lapho ibuza? (Funda kuDeteronomi 17:6-7. USawuli kalandela lokhu kulayezwa ngoba kulobufakazi bomuntu oyedwa. Kodwa, umcabango wokuthi umfakazi kumele ama ngenmva kubufakazi bakhe kwakuyiso isizatho uDogu wenza lobububi.)

III. UAbiyatha owasilayo

A. Funda ku 1 Samuyeli 22:20. Uyedwa umPristi owaslayo. Yiyo indlela owaye ungabaleka ngayo ngabe wawu ngu Abiyatha??

B. Funda ku 1 Samuyeli 22:21-22. Ngabe uDavida waye kwazi lokhu, kungani engazange amtshele umPristi loba enze okunye ukuze amvikele?
1. Kungabe kuqondile ukuthi akutshiye loNkulunkulu lokhu? (Amanga kaDavida enze konke lokhu kwenzakala. UDavida kazange ayeke uNkulunkulu angeneli lapho esiya kuba Pristi. Kukhanya kuyikuzikhukhumeza ukuthi uwone , usuke uhambe wenze ingani ubungelawo umlandu. Bona bengamthemba uNkulunkulu kodwa wena kawudingi ukumthemba.)

C. Funda ku 1 Samuyeli 22:33. Ubungamthemba uDavida ngemuva kokwenzakeleyo? (Bengingeke ngimthembe uDavida ngabe ijongo zakhe bezingahambelani lezami. Kodwa uDavida uyamcazela u-Abiyatha ukuthi ijongo zabo ziyafana. Kukhanya laye u-Abiyatha uyavuma.)

D. UAbiyatha wahlala loDavida wabangumPrista lapho uDavida esabaleka lalapho esiyiNokosi. Ngokuhamba kwesikhathi, uDavida loAbiyatha baba ngabantu abadala. Ekukhuleni kwakhe uAbiyatha wahlanga lohlupho olukhulu. Funda ku 1 amaKhosi 1:5-7. INkosi uDavida yayisikhulile kodwa waye saphila. Wawungenzani uma ungu-Abiyatha?
1. Ngabe u-Abiyatha wakhuluma leNkosi uDavide?
a. Kungani engeke aye kuDavida? (Leli kwakulithuba lakhe ukuthi assize ekwenzeini iNkosi!)

E. INkosi uDavida wangenela uSolomoni waba yiNkosi kulokuthi u-Adonija abeyiyo. Kodwa u-Adonija wenza isicelo ukuthi iNkosi uSolomoni asizwisisa ukuthi libanga lokuhlamuka emandleni ache. Funda ku 1 amaKhosi 2:22. INkosi uSolomoni yamkhangela njani u-Abiyatha? (Njenga lowo owayelokhe engumhlamuki.)

F. Funda ku 1 amaKhosi 2:25-27. Qathanisa iNkosi uSolomoni leNkosi uSawuli edabeni olufanayo ngendaba yabaPristi lokuhlamuka? (USolomoni kenzi engathi uyahlanya. Kulesi isikhathi, umPristi u-abiyatha waye eyinmxenye yalabo abahlamukayo.)

G. Mngane, isifundo sethu siveza ukuthi izinto ezinganhle ziyenzakala encekwini zikaNkulunkulu. Izono zokungathembakali, inzondona lazo iloba singobani. Okusilungeleyo, ukulwa singahlangana lakho. Okusilungeleyo yikuthi silandele intando ka Nkulunkulu simethembe. Ukulwisa umlilo ngomlilo kayisiyo indlela yokusebenza ngayo. Uzazimisela lamhlanje ukuthi, uthembe uNkulunkulu hatshi ukuthi uzethembe?

IV. Iviki ezayo: UJohabu: Indoda kaDavida eqinileyo eng