Daily Archives: November 16, 2010

Isifundo sesitshiya galo mbili: Ibutho lika Davida eliqinileyo kodwa lingelamandla

(2 Samuyeli 3, 13 & 18; 1 amaKhosi 2)

Copr. 2010, Bruce N. Cameron, J.D. Yonke imibhalo ivela ku-New International Version (NIV), copr. 1973, 1978, 1984 i-International Bible Society, ngaphandle umakuchaziwe. Imibhalo esuka ku-NIV isetshenziswe ngevumo ye- Zondervan Bible Publishers. Impendulo ezikhethiweyo zitholakala kuzigobholozi (). Uma usamukela lesi-Isifindo nge-email, kodwa sibesisilahleka ungasithola kule ikheli ye-web: http://www.GoBible.org. Thandazela ukuba uMoya Oyingcwele uvule ukuzwisisa kwakho ungakaqali ukufunda.

Isigeniso: Ulamandla loba uyabusa phezu kwabanye? Uma kunjalo, uNkulunkulu uyanaka ukuthi uwasebenzisa njani amandla akho phezu kwabanye. Amandla phezu kwabanye akhona phakathi komdeni, embangazweni loba emsebenzini. Abasibusayo loba abazali bethu loba abasiqatshileyo bengenza okukhulu ukuhlukuluza loba ukuphathisa izimpilo zethu. Kwabase Efesu 6:9 unkulunkulu uyabakhumbuza labo abalamandla ngokubusa kwabo. Uyabatshela ukuthi labo abalamndla kakumelanga behlukuluze laboa abangaphansi kwabo. Kungani? Nguba uNkulunkulu uphezu komuntu wonke, njalo ulungile. Isifundo sethu kule iviki sikhangela umbusi webutho/loba owezombangazwe olamandla amakhulu phezu kwabanye. Kasingeneni esifundweni sizwe ukuthi iBhayibheli lisifundisani ngamandla phezu kwabanye abantu!

I. Indaba yababusi ababili

A. Funda ku 2 Samuyeli 3:17-18. Abantu baka Nkulunkulu babe hlukaniswe baba yizizwe ezimbili U-Israyeli lo Juda. UDavida wayeyinkosi kwaJuda umkhulu webutho lakhe waye ngu Jowabi. U-Ishabathi wayeyinkosi kwa-Israyeli umkhulu webutho lakhe kwakungu Abina. U-Abina ukhetha ukwenzani? (Ukuguqula icele lakhe! Ukhetha ukumela uDavida.)

1. Unikeza sizatho bani ngokusokuguquka lokhu? (UDavida ubekwe ngabadala kwa-Israyeli langoNkulunkulu.)

B. Funda ku 2 Samuyeli 3:19-21. U-Abina ubaluleke kangakanani kulokhu kuvumelana? (UAbina nguye owenza isivumelwano. Kukhanya ulamandla kule Nkosi u_ishabothi.)

C. Funda ku 2 Samuyeli 3:22-25. Ungavumelana lokukhulunywa nguJowabi ukuthi kuliqiniso?
1. Ubona ngani okwakhuthaza okukhulunywa nguJowabi kungabe kuyini? (Ku 2 Samuyeli 2 sifunda ukuthi uAbina wabulala unewabo kaJowabi empini. UJowabi akamthandi u-Abina ngenxa yaleso isizatho. Kodwa ngibona nagni akwesaba kakhulu yikulahlekelwa yindawo yakhe njengomkhulu webutho.)

D. Funda ku 2 Samuyeli 3:26-27. Usuke wenza ngale indlela yokukhangela emsebenzini? (Ngokuqamba amanga uthola isikhundla, uthola isikhundla esiphezulu ngokugwaza ngemuva lowo oqintisana laye. Lapha ukugwaza kungaphambili njalo ngenkemba yeqiniso!)
1. Ubungathini ngabe ube unguDavida? (UJowabi uyangenela esivumelwaneni sokuhlangana kwale imibuso ibe ngaphansi kuka Davida. Lokhu kubulala kakukho eceleni likaDavida.)
2. UJowabi uthi uthi ulwisa ukubulawa kukamnewabo. Funda ku 2 Samuyeli 2:22-23. Yikubuyisela okulungileyo lokhu na? (Hatshi. uAbina wazama ukuthi engabulali umnewabo kaJowabi. Kulokuthi athikuAbina kasilwisana ngokulinganayo, uJowabi usebenzisa ubuqili ukuthi ambulale.)

E. Funda ku 2 Samuyeli 3:28-29. Ubona njani ukuphendula kwenkosi uDavida? (Kakulamandla, ukustho okuncane. UDavida uzwakala njengowaphandle ongelamandla kulo umumo. UDavida kumele eyame kakhulu kuJowabi.)
1. Funda ku 2 Samuyeli 3:38-39.Ngobani Who are the “sons of Zeruiah?” (2 Samuel 2:18 tells us that Joab was a son of Zeruiah. David admits that he, the King, is too weak to stand up to his own general!)
a. On whom does David depend for justice? (God.)

II. Ukubuyiselwa

A. Funda ku 2 Samuyeli 8:14-18. Ekunqobeni konke kwebutho, kubusiswe nguNkulunkulu, ikosi uDavida uyaqinisa amandla ache lendawo abusa kiyo. UJowabi uhlala engomkhulu webutho kuDavida. Ngesikhathi lesisokuphumelela uDavida ubalobudlelwano loBathisheba esifunde ngaso amaviki amabili edluleyo. Uzakhumbula ukuthi ujowabi usiza uDavida ukubulala uYuriya umka Bathisheba. Kunikeza mandlabani kuJowabi phezu kuka Davida?

B. Funda ku 2 Samuyeli 13:1-2 laku 2 Samuyeli 13:12-14. Lokhu kudlela udadewabo kucina ngo-Amnoni ilala loTama. Kumele yenzeni iNkosi uDavida ngalokhu? (Funda ku Deteronomi 22:28-29. U-Amnoni kumele ahlawule abesetshdalayo uTama)
1. Funda ku2 Samuyeli 13:15-17. UTama uyaqina na ngelungelo lakhe lokuthi atshadwe? (Yebo. UTama kazange avumelane lokubajwa iganyavu, wakhetha ukuthi amtshade. Kodwa, uma esebanjwe iganyavu ilelungelo lokuthi amtshde lo yinkosi elandelayo)

C. Funda ku 2 Samuyeli 13:21. INkosi uDavida yenzani ngalesisenzakalo esibi kangaka ebantwaneni bakhe? (Uyacasuka kodwa kakukho akwenzayo.)
1. Kungani? (UDavida unanzelela ukuthi selahlekelwe ngamandla akhe wempilo emsulwa.)

D. Funda ku 2 Samuyeli 13:28-29. Kungani u-Abuselomi ebulala u-Amnoni? (Funda ku 2 Samuyeli 13:32-34. U-Abuselomi ubeka okwakhe ukubuyisela. Abesibaleka esigodlweni.)
1. Ubona ngani u-Abuselomi wenza okulungileyo?

E. Funda ku 2 Samuyeli 13:38-14:3 INkosi uDavida ilangathelela indodakazi yakhe, u-Abuselomu UJowabi abesedinga owesifazana wase Tekoya ukuthi akhulume loDavida ngokuphenduka kuka Abuselomu.

F. Funda ku 2 Samuyeli 14:19-21. Kasisoze sikhulume ngokuthi wathini lo owesifazana ukuze inkosi ivume, kodwa uDavida uyakholwa ukuthi uJowab unemuva kwalo leli cebo lokuphenduka kuka Abuselomu. Kungani uJowabi esenza into enje? Kungani enakekela? (FUnda ku 2 Samuyeli 14:22. Kukhanya ngani uJowabi wenza lokhu ukuze athole ithuba loDavida.)

G. Kukhanya ukuphenduka kuka Abuselomi bekungasimcabango omuhle. Funda ku 2 Samuyeli 15:10-13. Kungani u-Abuselomu ehlamukela ubaba wakhe? (Mhlawumbe ubona ngani uDavida akana mandla ngenxa yeminyaka eminingi lokwehluleka kakhe ukuqoqa owakhe umdeni.)

H. Funda ku 2 Samuyeli 18:1-5. UDavida ukhetha ukuthi alwe. Kungani uDavida ifisa ukuthi u-Abuselomu angabulawa, othungamela abahlamukayo?

I. Funda ku 2 Samuyeli 18:9. Okusanganisa iNkosi kungabe kuyini entsha? (Kukhanya iNkosi isiyodwa wahlangana lamabutho kaDavida. Ngibonau-Abuselomu waphendula imbhongolo yakhe waqala ukuhamba masinya kakhulu –inhloko yakhe yasinamathela esihlahleni!)
1. Ube ungenza uma uhlangani lomthungamele wabahlamuki?

J. Funda ku 2 Samuyeli 18:10-13. Insizwa encane imbona njani uJowabi eqinisweni lekwethembakaleni? (Uma ebulale u-Abuselomi ngokucela kuka Jowabi, wakholwa ukuthi uJowabu waye engasoze avume. Insizwa encane le izahlangana lolaka luka Davida.)
1. Kuloku thandabuza na ukuthi uJowabu akazwisisi umyalo kaDavida wokuthi angathintwa iu -Abuselomu?

K. Funda ku 2 Samuyeli 18:14-17. Izenzo zika Jowabi uzicasisa njani? (Funda ku Samuyeli 17:25. UJowabi wayesazi ukuthi u-Abuselomu ubaluleke kangankanani emehlweni ka Davida kodwa u-Abuselomu wayekhethe u-Amasa phezu kuka Jowabi. Ngesikhathi sonke lapho uJowabi esebenzisa amandla akhe udinga udumo luka Jowabi.)

L. Funda ku 2 Samuyeli 19:11-13. INkosi uDavida isikhetheni ngamandla kaJpwabi njengomkhulu webutho? (UDavida uthi usekhathele ngobumina buka Jowabu. Uthembisa ukuthi a,andla ka Jowabu uzowanikeza ku –Amasa obengomkhulu ebuthweni lika -Abuselomu)

III. Ukuhlamuka njalo

A. Ukuhlamuka kuka- Abusolomi kuka ngathuli, omunye okuthiwa nguSheba laye wathi amandla phezu kuka Isirayeli ngawakhe. Funda ku 2 Samuyeli 20:2 laku 2 Samuyeli 20:4-5. Omkhulu omutsha webutho uAmasa wenza njani esikhundleni sakhe esitsha? (Wneza kancane emsebenzini wakhe omutsha.)

B. Funda ku 2 Samuyeli 20:6-7. Ukwenza kancane komkhulu webutho u-Amasa kulohlupho lwani? (Khumbula ukuthi uAbishaya ngumfowabo kaJowabi, kodwa kuJowabi okade (2 Samuyeli 18:1-2) engomkhulu webutho likaDavida. U-Abishayi ulungele ukuyaphambili uDavida uyamthuma ukuthi aye empini le Sheba.)

C. Funda ku 2 Samuyeli 20:8-10. Lapho uJowabi ebulala u-Abina owaye khanya engaphambanisa ukuquba kwakhe, wayelesizatho. Ule sizatho bani ngalokhu ukubulala? (Kasikho.)

D. UJowabi lomnewabo, u-Abishayi, bathath amabutho abekephansi ukulwa lo Sheba. Funda ku 2 Samuyeli 20:23. Kumele siqibeni? Ukuthi ukungasebenzisi kuhle amandla lomsebenzi esiwunikeziweyo yiyo indlela yokugcina amandla?

IV. Ukwahlulela okulungileyo

A. Funda ku 1 Amakhosi 2:1, 5-6. UDavida unikeza inkosi uSolomoni imiyalezo yokuba semubedeni wokufa.Kungani uDavida engazenge alungisise uJowabu yena? (UDavida uyehluleka (njalo) ukiuthi asebenzise awakhe amandla. Mhlawumbe ukwahlulela kuka Jowabu kwakuzakwenza inxenye kaDavida ekufeni kuka Yuriya yazakale.)

B. Sifunde iviki ephelileyo ukuthi u-Abiyatha umPristi, lapho esemdala, wavumelana loJowabi ukuthi benze u-Adonija abe yinkosi entsha uDavida esaphila. INkosi uDavida wangenela wathi uSolomoni yiyo inkosi Funda ku 1 amaKhosi 2:27-34. UJowabi ukutholile okumfaneleyo na?

C. Mngane, uwabona njani amandla olawo? Ukuthi wena uzenze ubangcono loba ukuthi usize banye babengcono? Uzavumela ukuthi ukungalungi kuqubekele phambili ngokungenzi lutho? Kungani ungazimiseli lamhlanje ukuthi amandla olawo assize abanye?

V. Iviki ezayo: Amandla okwethembakala.