Daily Archives: November 22, 2010

Isifundo sesitshiyagalo lunye: Impumela yokungathembakali

(2 kuSamuyeli 3 & 21)

Copr. 2010, Bruce N. Cameron, J.D. Yonke imibhalo ivela ku-New International Version (NIV), copr. 1973, 1978, 1984 i-International Bible Society, ngaphandle umakuchaziwe. Imibhalo esuka ku-NIV isetshenziswe ngevumo ye- Zondervan Bible Publishers. Impendulo ezikhethiweyo zitholakala kuzigobholozi (). Uma usamukela lesi-Isifindo nge-email, kodwa sibesisilahleka ungasithola kule ikheli ye-web: http://www.GoBible.org. Thandazela ukuba uMoya Oyingcwele uvule ukuzwisisa kwakho ungakaqali ukufunda.

Isigeniso: Ubukwazi na ukuthi impilo yakho ilamandla ezimpilweni zabanye? Ngiyakhumbula isigaba empilweni yami lapho engananzelela lokhu ngakhangelisisa ukuthi impumela yempilo yami injani. Impumela yempilo yami ibe ingayisikho engikufunayo, ngaqala ukwenza inguquko. Kwezinye izikhathi izinto ezincane zilamandla kwezinkulu. Kudala omunye iqatshiweyo wangbiza ebuza ngendawo yokuhlala elamakholwa.Ngimbuza ukubana kungani ecela lokhu wathi “wesaba uNkulunkulu.” Kwenza into enkulu kimi lokhu. Loba sengilibele ukuthi lumama wayesithini, kangilibali impumela enhle eyaphuma emazwini ache. Kasingeneni esifundweni sethu seBhayibheli sifunde ukuthi kwenzeka njani ukuthi umama, ulamandla amancane empilweni yakhe, wabalempumela enkulu!

I. Owasusa inkosi ekubuseni

A. Funda kuSamuyeli 3:1. Uyakhumbula iviki ephelileyo ukuthi phakathi kwale impi u-Abina, omkhulu webutho likaSawuli, waya kuDavida inkosi ka Juda wamtshela ukuthi ufisa ukuguqula amacele?

1. Uyakhumbula ukuthi ngobani abakade belenxenye kule impi? (UJowabi ubengomkhulu kunkosi uDavida wamaJdua. UAbina ebengomkhulu kunkosi u-Iseboshethi waka Isirayeli. UIshabotheshi eyindodana kaSawuli.)

B. Funda ku 2 Samuyeli 3:6-7. USawule usefile. Uma amacala anikezwa uAbina eliqiniso kungaba yindaba yomona?
1. Funda ku 2 Samuyeli 16:21-22, 1 AmaKhosi 2:21-22 laku 1 Amakhosi 1:1-3. Injongo yokulala lomuye wabomama benkosi uDavida kungabe kuyini? (Kutsho ukuthi usuthethe amandla enkosi.)
2. Khumbula ukuthi kut 2 Samuyeli 3:6 kuthiwa uAbina wayeqinisa indawo yakhe endlini kaSawuli.” Ubona ngani iNkosi u-Ishebotheshi ubona ngani uAbina ufisa ukuthath isikhundla sakhe? (Kuzwakala ngani kunnjalo.)

C. Funda ku 2 Samuyel 3:8. Ubona ngani icala elinkezwa u-Abona liqotho na? (UAbina kajabulanga. Uhi iNkosi u-Ishaboshethi umbona njengenja. Uthi wethembakele kudlu kaSawulinjalo unikezwa icala angenalo.)

D. Funda ku 2 Samuyeli 3:9-11. U-Abina uthi ufisa ukwenzani ngokuthukwa lokhu? (Njengoba bengamthembi uthi uzakuya kunkosi uDavida aguqule u-Isirayeli wonke aye kuDavida.)
1. Uma u-Abina ebefuna umbuso ka-Ishaboshethi ubezakwenza njengalokhu? (Kasazi ukuthi uRizipha ngenxa yobuhle bakhe wathathwa ngu-Abina. Kodwa kakulanqondo ukthi emthathe ngenxa yokulwela amanla kwa-Israyeli. Uma injongo ibe ingamandla, u-Abona wayezaku tsho kuphela ukuthi useyinkosi kwa Isirayeli.)

E. URizaphi useguqulile ukuquba kwembali na? (Eceleni.)

II. Ukwahlulela okuqotho?

A. Funda ku s Samuyeli 21:1. Yenzani inkosi uDavida lapho inhlangan lomumo onzima? (Isizwe sasile dlala okweminyaka emithathu ilandelana uDavida uyakuNkulunkulu.)
1. UNkulunkulu unikeza zizatho bani mayelana lezulu? (INkosi uSawule yabulala amaGibiyoniyithi.)

B. Funda ku 2 Samuyeli 21:2. Kuyini, Kanye, okwakuluhlupho phakathi kukaSawule lamaGibeoniyithi? (Loba u-Israyeli wayezinikele ukuthi engababulali amaGibiyonayithi usawule wazama ukuba susa bonke emhlabeni.)
1. Kungani kumele kumkhathaze uNkulunkulu aze alethe idlala? (UNkulunkulu akasithandi kuphela, kodwa ungumahluleli wethu. Ukuba ngumahlulele kuveza uthando.)

C. Funda ku 2 Samuyeli 21:3. Cabanga lokhu okomuzuzwana. Kwakumele abuze ubani uDavida, uma ekhona, ngokuthi enzeni?(Uma uDavida wayengabuza uNkulunkulu ngkuthi uhlu[pho luvela ngaphi wayengambuza njalo ngokuthikumele enzeni.)

D. Funda ku 2 Samuyeli 21:4. AmaGibiyoniyithi bathi kabalawo amandla wokujezisa. Banikeza kuphi njenge zinye zezijeziso? (Imali loba ukubulala abantu abathile.)
1. Nanzelela ukuthi uDavida uyababuza njalo amaGibiyoniyithi ngokuthi kumele kube lokujezisa kuphi. Siyazi ukuthi ulembali yokungaqini emdenini wakhe uDavida uma sikhangela u-Amunoni lo Abuselomi. Uswela amandla na uDavida? Loba wahlulela kahle ngokubuza ukuthi labo aboniweyo bafunani njengenhlawulo?

E. Funda ku 2 Samuyeli 21:5-6. USawule sefile. Ukubona njani okukhethwa nguPawule kule indaba?
1. Kuveza ukulunga kuka Nkulunkulu na lokhu? Loba uDavida uswela amandla uzinikela ekwenzeni okungalunganga ngamaGibiyoniyithi ngoba ufisaindlala iphele?
2. Khumbula ukuthi konke lokhu kuqale ngoba uNkulunkulu ufisa ukulunga lothando lwakhe lubonakale. Kakumelanga uNkulunkulu ebuzwe ukuthi kwenziweni?
3. Kasifundeni kuManani 35:30-33 ukuze sazi imithetho kaNkulunkulu ngokubulala lokujeziselwa ukubulala. Kuyiphi imigca esekela okutshiwo ngamaGibiyoniyithi lokuvunyalwane ngakho loDavida? (Ukubulala abantu abangela cala kuka Sawule sekungcolise umhlaba.Ukucithwa kwegazi lombulali yikho kodwa okungaletha ukuthula lokuncengela umhlaba.)
a. Ukuthi uSawule usefile thina sikuthini? Kwenza lindaba iswele umsebenzi?

F. Funda ku 2 Samuyeli 21:7-9. Indodana kaSawule eyodwa esaphila kayibulalwa, kodwa amadodana ache loRizipha aybulawa Kanye lezizukulwana zikaSawule ezinhlanu. Kuhambelana lomthetho kaNkulunkulu na lokhu?
1. Uma kuyikwahlulelwa okulungileyo kungani omunye wezizukulwane zikaSawule singabulawa? (Kuveza ukuthi uDavida ubona ngani engaguqula iloba yiwuphi umthetho ngenxa yesivumelwano alaso loJonathani. UDavida kalandeli umthetho,wenza lokho yena, inkosi akubona kungumthetho.)

G. Okudingwa yinxoxo yethu yikuthi sazi imithetho uNkulunkulu ayibekayo ukuze isetshenziswe emumweni onjengalowu. Kasikhangeleni eminye yayo:
1. Funda ku Eksodusi 34:6-7. Kungavumela amadodana kaRizaphi afe ngenxa yalo umthetho? (Yebo!)
2. Funda kuDeteronomi 24:16. Kumele indodana kaRizaphi ife ngalo umthetho na? (Hatshi!)
a. Kasekwenze ube ngumahluleli. Ungayicasisa njani limithetho ekhanya iphikisana? (Ungakhangela umumo wemithetho ekuDeteronomi, yimithetho ekhangele ukwenza kwabantu. Kwelinye icele ku Eksodusi 34 kakusimthetho. Kuti uma uNkulunkulu ejezisa isono, kufinyelela lasezizukulwaneni zesoni.)
(1) Kuyakusiza ukuthi ulungisise loluhlupho ngabe ube uyinkosi uDavida umele wenze ukuwahlulela?

H. INkosi uDavida yayingela ncwadi ka-Ezekiyeli ngesikhathi sakhe. Thina silalo. U-Ezekiyeli 18 uyacasisa kabanzi ngokubeka isijeziso ezizukulwaneni. Umzekeliso onikezwayo ngowendoda elungileyo elendodana engalunganga, yena abesesiba lendodana elungileyo (isizukulwane solungileyo). Umbuzo obuzwayo yikuthi isizukulwane kumele sijeziselwe isono sikayise na Funda ku Ezekiyeli 18:17-20. Kumela amadodana ka Rizaphi afe ngalo umthetho na? (Hatshi!)

I. Kasiyeni phansi embalini yamakhosi akwa-Isirayeli. Funda ku 2 Amakhosi 14:5-6 ukuze ubone ukuthi inkosi u-Amaziya waphtha njani umumo ofanayo. (Waye ngavuma ukuthi amadodana kaRizaphi afe na? (Hatshi)

J. Ubona ngani inkosi uDavida, ekwenzeni isifiso samaGibiyonayithi wayesenza intando kaNkulunkulu? (Kangiboni kunjalo. Ngikholwa ukuthi ukuswela amandla kukaDavida ekwenzeni isiqumo, lokuzimisela kwakhe ukulalela amaGibiyoniyithi hatshi uNkulunkulu, kwenza kwangabi lokwahlulela okuhle.)

K. Kulabo abangavumiyo, abacabanga ukuthi uNkulunkulu wayezavumelana lokujezisa lokhu, funda kuJeremiya 31:27-30. Kutsho ukuthi icebo likaNkulunkulu elipheleleyo ? (Abantu bafela izono zabo, hatshi ezomunye umuntu.)

L. Ngokwempilo yansukuzonke, uyakuthola ukuthi wena (loba abanye) bayajeziswa ngezono zabazali? (yebo.Siyabusiswa loba siya donselwa emuva ngempilo ephilwe ngabazali bethu! Ngangilabazali ababeyisibusiso kimi. Uma ungumzali, nanzelela impumela yakho!)
1. Funda ku Jeremiya 31:31-32. Impendulo kaNkulunkulu kulolu uhlupho ithini? (UJeremiya ukhomba isikhathi “sesivumelwano esitsha.” Kungakhethelekile ukuthi umthetho kaJuda lo-Israyeli uthini, kungakhethelekile ukuthi impilo yona ihambanjani, UNkulunkulu usithembisa ukuthi uma kusiza ekusindisweni, empilweni enaphakade, lobuqotho bokwahlulela kuka Nkulunkulu okuphakade, wonke umuntu uyafa loba uyaphila kusiya ngokuthi uphile njani.)

III. Umzekeliso kamama

A. Kulusizi ukuthi uRizaphi ulahlekelwa ngamdodana ache amabili ngenxa yesono senkosi uSawule. Kasifundeni ku 2 Samuyeli 21:10. URizaphi uwathanda kangakani amadodana akhe?
1. Kungani engababeki? (kangeke. Khumbula ukuthi inkosi uDavida ku 2 Samuyeli 21:6 uthe bebulawe babekwe “egcekeni.”)
2. Cabanga ukuthi lokhu kwakunzima kangakanani kuye?

B. Funda ku 2 Samuyeli 21:11-14. URizaphi lumama odanileyo wathinta njani inkosi? (Ukhumbula ulamdu wakhe ngamathambo kaSawuli loJonathani. Ubanikeza ukubekwa okuhle. Umbhalo uveza ukuthi amadodana kaRizaphi lawo aphathwa kahle.)

C. AmaGibiyonithi bengakuthanda lokhu? (Uthando lomzekeliso kaRizpah luyedlula inhaluwulo okumele ilethwe kumdeni kaSawule lendlu yakhe.)

D. Mngane, kulo umhlaba sithola ukungalungi.Abanengi basola uNkulunkulu ngalokhu. Kodwa uJeremiya usitshela ukuthi uma kusiza ekwahluleleni okulungileyo uNkulunkulu owasifelayo, uzakusibuza, uma kungenzenzo zethu ezingalunganga. Uzazimisela lamhlanje ukuthi ungabuzi uthando luka Nkulunkulu loba ubuqotho bokwahlulela kwakhe?

IV. Iviki ezayo: Umuntu kaNkulunkulu: ukulalela kakusikho kokuzikhethela.