Monthly Archives: February 2011

Isifundo sesithupha Ukucabanga kuhle

(Matewu 5, Luka 6, KwabaseKolose 3, KwabaseRoma 8)

Copr. 2010, Bruce N. Cameron, J.D. Yonke imibhalo ivela ku-New International Version (NIV), copr. 1973, 1978, 1984 i-International Bible Society, ngaphandle umakuchaziwe. Imibhalo esuka ku-NIV isetshenziswe ngevumo ye- Zondervan Bible Publishers. Impendulo ezikhethiweyo zitholakala kuzigobholozi (). Uma usamukela lesi-Isifindo nge-email, kodwa sibesisilahleka ungasithola kule ikheli ye-web: http://www.GoBible.org. Thandazela ukuba uMoya Oyingcwele uvule ukuzwisisa kwakho ungakaqali ukufunda.

Isigeniso: Usuke wezwa amaKrestu bakhuluma “ngokukholwa” le “misebenzi?” Kunjalo usuke wakuzwa. Uma ungaboni ukuthi lokhu kuyigoqela njani lindaba kukhangele ngelinye ilihlo: “ukulunga ngokukhangela.” Okweminyaka kuyavumelana. Konke kuyavumelana, singiqale ukukholwa ukuthi ngendlela esikhangela ngayo. Konke kusuka endleleni esikhangela ngayo. Isifundo sethu lamhlnje siphathelane “lokucabanga okuhle,” okuzwakala njengelinye ibala elikhuluma “ngokukhangela” Kasingeneni esifundweni sethu sizwe ukuthi singafundani ngalokhu!

I. Ukubulala

A. Funda kuMatewu 5:17-19. UJesu uyibona njani imithetho elitshumi ?

1. UJesu ukhuluma ngokuhlanganisekz bani okuzakwenzakala ngabalandeli bakhe lemithetho elitshumi? (UJesu uthi abalandeli bakhe kabasoze bavumelane ekugcinweni kwemithetho elitshumi. Usitshela ukuthi ezulwini, labo abafundisa lapha ukuthi ukuthi ukugcina imithetho kwakungalunganga, kabasonze bebehamba ngendlela yezulu. Bazabe behamba ngendlela engayisiyo.)

a. Kangabe kulungile ukuthi sikhangele manje hatshi ukungena ezulwini kuphela kodwa isimo sethu khonale? Kumele sibe khonale inaphakade yonke! (Uma ungathi “yebo,” kutsho ukuthi ukulungisisa ubudlelwano bethu lomthetho kubalulekile.)

B. Funda ku Matewu 5:21. Ukuzwe ngaphi lokhu? (FUnda ku-Eksodusi 20:13: “Kawusoze ubulale.”)

C. Funda ku Matewu 5:22. Kuyatholakala na lokhu emithethweni elitshumi? Njengoba uJesu enguNkulunkulu, kangisoze ngimalisa amandla okwenza imithetho emitsha. Kodwa uJesu waqala ngokuthi kumele sifundise abantu ukugcina imiyalo ekhona. Kazange esitshele ukuthi sense emitsha. Uwacasisa njani amazwi kaJesu nokucasuka lokubiza ngamagama abanye?

D. Funda ku Luka 6:43-45. Ubudlelwano phakathi kwesihlahla lesithelo lungabe luyini? Imvelo yesihlahla yiyo eyenza imvelo yesithelo.)
1. Kasisebenziseni lokhu emutshweni kaJesu ngokubulala. Ukubulala yisithelo loba yisihlahla?
a. Ukucasuka yisithelo loba yisihlahla?
b. Ukubiza ngamagama yisihlahla loba yisithelo?
c. Inhliziyo yisithelo loba yisihlahla? (UJesu kenzi imithetho emitsha. Uveza ukuthi izenzo ezimbi zisuka enhliziyweni embi(ukukhangela okubi). Ukubizana ngamagama lokucasuka kusuka enhliziyweni embi. Yikuvumbuluka kwendlela yokukhangela engacina esenza ukuthi umuntu abulale.)

E. Funda ku Genesise 4:1-5. Kungani uKayini wayengajabulanga. (UNkulunkulu kwakukhanya ngani ukhetha u-Abeli phezu kwakhe.)
1. Kungani uNkulunkulu waba lokukhetha omunye phezu komunye? (Okuvezwa lapha yikuthi u-Abeli walalela uNkulunkulu ngokuletha umnikelo wenyamazana.)
a. Isimo somnikelo sibalulekile na? Kakuyi ngmumo lokuthi umuntu uphiweni? U-Abele wayekhulisa inyamazana, uKayini wayengadi yezithelo. Ukungafanani kudinga ukuthi omunye lomunye anikele ngendlela ehambelana lesipho sakhe, kakunjalo na? (Kukhanya kakunjalo.)

F. Funda kuGenesise 4:6-8. Zama ukulandela ukuthi okwakhokhela ekubulaleni kungabe kuyini? (Ukulngalandeli imithetho kaNkulunkulu, ukucasuka, ukuwala ukukhuzwa, kucine ngokubulala.)
1. Uyakubona na ukuthi ukucasuka kuhambelana lokubulala?
2. Uma ube unikeza uKhayini ukuxwayisa ukuthi uvikele loluhlupho, unganikeza kuxwaya bani?
3. Khangela njalo uGenesie ukuvikela indlela yokuya ekubulaleni? (UNkulunkulu utshela uKayini ukuthi kumele “ananzelele” indlela yakhe yokukhangela elesono. Kulokhuthi uKayini enze lokhu akubona kufanele kumele ukuthi enze lokhu okulungileyo phambi kukaNkulunkulu.)

G. Kasilandeleni ukuthi singaba lokukhangela okulungileyo kanjani.

II. Indlela ezimbili

A. Funda kuZaga 14:22. Yisiphi isinxumo esibalulekileyo okumelesisilandele ukuthi sazi indlea yempilo yethu? ()Kulamabala amabili abalulekileyo “ukuhlela” lo “kujonga”. Aveza ukukhetha ukwenza okuhle lob okubi. Impi yesono enqondweni yakho eqala ngenqondo yakho-iloba, uhlela okuhle loba ujonga okubi empilweni yabanye.)

B. Funda ku KwabaseFiliphi 4:8. Lokhu yikuzi hlola. Uma ulesikhathi sokuthi umcabango wakho uhambe ngendlela ofisa ukuhamba ngayo, ucabanga ngani?
1. Ucabanga ngokubaleka lomyeni womyne yumuntu? Ucabanga ngokuthi kuwujabulanga okungakanani lapho uziqathania labanye? Uyacabanga ngokuthi ulomona kangakanani ngabanye? Ucabanga ngokuthi omunye umuntu ungamkhangelela phansi njani?
2. Uyahlela ukuthi ungaphathisa njani omunye umuntu? Uyahlela ukuthi ungaba yisibusiso njani komunye umuntu?
3. Loba, ucitha isikhathi sakho ucabanga ngokuthi ungazenza ubengcono njani loba ismilo sakho empilweni? (okweminyaka eminingi ngangihlala ngicabanga ngokuthi nginga guqula njani ibhasi ibeyidlu eyimoto ukuthi ngihlale kiyo lapho “sengingasasebenzi”. Ngizakuba lethuba lokuthi ngiyitshayele iMelika yonke ngifundisa lesi isifundo ngitshumayela. Kwakumnandi njalo ngangiphangisa ukualala ngiceba konke lokhu. Kungabangcono okungaanani ngabe ngcitha isikhathi ngehlela impilo yomunye umuntu ukuthi ingabangcono njani kulokuthi ngeze ibhasi ibengcono.)
4. Ukufunda kwakho, ukubukela isibonebone lokulalela iwayilesi kuhambelana njani lokufundwa kuvesi 8? (Kulamandla amakhulu kulokho esikucabngayo.)

C. Funda ku kwabaseKolose 3:1-2. Usuke wacabanga ngokuyekela umsebenzi? Ukhathazekile ngokuthi uzakuba lemali engakanani loba ukuthi uzaphila isikhathi esingakanani (okuyimibuza efanayo)? (Ngaphandle nxa usemcane kuwungeke ube usucabange ngalezi izinto.)
1. Uyawazi umutsho othi, “Ngiza lala/ngiphumule/ngengene ekhuphumuleni sengifile?” sicabanga ukuthi longumdlalo, Ngoba akekho akucabangayo kakuhle okwenzakalyo uma usufile. Oloba kwabasi kholose uthi? Kumele sicithe siikhathi esiningi sicabanga ngezulu, yatshi ukuphumula lapha.)

D. Funda kwabaseKolose 3:5 lakubaseKolose 3:12. Ukwenza njani lokhu?
1. Usuke wazama ukuthi imicabango yakho ezintweni ezinhle? Usukue wazama ukukhangela okuhle (okungamnandi) “ubulale” isibonebone esimnadi?Kusebenza njani lawe lokhu?
2. Usuke wacitha isikhathi ucabanga ngokuthi “ungaziqokisa” ngubumnene? Loba uzama ukuthi wenqabele ukuyangeka?

E. Kasikhangeleni. Sinanzelele ukuthi ukukhangela kuhle yisihluthulelo wokujabulisa uNkulunkulu. Sifundile njalo ukuthi ukukhangela okuhle oyazikhathela. Kumele sikhangelise imicabango yethu “ezintweni eziphezulu,” kulokuthi sijabulise njani “okusemhlabeni.” Kuzasisiza ukuthi sihambese phambli okuhle hatshi okubi.

III. Holy Spirit Power

A. Unless you are considerably more righteous than I am (which I hope is true) your television tastes tend towards the exciting and you never spend time figuring out how to be humiliated as opposed to avoiding being humiliated. (By the way, if you object to me equating being humble with being humiliated, your objection is sustained.) If you are like me, you know that focusing your mind on the good is no simple task. Let’s turn next to how we can do this. How do we place our thoughts on what is good rather than what is evil?

B. Read Romans 8:5-9. What does the Bible teach us is the key to right thinking? (First, we get back to this issue of having to make a choice – a choice between what our human nature desires and what the Holy Spirit desires for us. But, once we make the choice, the Bible says (three times!) our minds become “controlled” by the Holy Spirit.)
1. What is our fate if we fail to ask the Holy Spirit to control our thinking? (Paul, who is the champion of righteousness by faith alone, tells us that if we do not make the right decision about who controls our thoughts, we will suffer eternal death. We cannot have faith, we cannot please God, if our attitude is evil.)

C. Mngane ukusindiswa kuza ngomusa kuphela. Kodwa, ukukhetha ukwamukela musa yindlela yokukhangela. Uzakheath lamhlanje ukucela uMoya Oyingcwele ukuthi aze asithungamele athungameleimicabango, ukuze imicabango (lenkanuko)kuzajabulisa uNkulunkulu?

IV. Iviki ezayo: Ithemba phakathi kukudangala.

Isifundo sesihlanu Ukuzisola

(Genesise 3 & 4, 1 Johane 3)

Copr. 2010, Bruce N. Cameron, J.D. Yonke imibhalo ivela ku-New International Version (NIV), copr. 1973, 1978, 1984 i-International Bible Society, ngaphandle umakuchaziwe. Imibhalo esuka ku-NIV isetshenziswe ngevumo ye- Zondervan Bible Publishers. Impendulo ezikhethiweyo zitholakala kuzigobholozi (). Uma usamukela lesi-Isifindo nge-email, kodwa sibesisilahleka ungasithola kule ikheli ye-web: http://www.GoBible.org. Thandazela ukuba uMoya Oyingcwele uvule ukuzwisisa kwakho ungakaqali ukufunda.

Isigeniso: Omunye wabangane bami wacitha isikhathi eside eselatshwa inqondoukuze asuse kuye ukuzisola. Ngoba lumngane wami kwakungasekho ayekwenza kokwesiKrestu, lapho ngimubona ngangimtshela ukuthi “ukuzisola kuhle” ikakhulu uma kusiza ekutheni uNkulunkulu ukhulumisana lathi ngendlela esikhangela ngayo lokwenza kwethu. Umngane wacabanga ukuthi kungcono angisuse empilweni yakhe. Ubona njani ukuzisola kuhle loba kubi? USambulo 12 :10 ubiza usathane njengomangaleli wabazalwane. Ngangidlala inxenye kasathane? Uma umzwangendwa ukukhathaza, ungathi yinjongo kasathane ukuthiakulahlekise ithemba? Loba nguMoya oyingcwele okubizela ukuthi uphenduke? Kasingeneni eBhayibhelini sizwe ukuthi lithini ngokuzisola!

I. Ukuzisola njengomgane

A. Funda ku Genesise 3:5-7. Wayeqinisile na uSathane lapho athi khona ukudla isihlahla kuzasiza u-Adamu lo Eva bazi okubi?

B. Funda kuGenesise 3:*. Kungani u-Adamu lo-Eva bacatsha kuNkulunkulu? (Bezwa bezisola.)
1. Kasikhangeleni lokhu okomzuzwana. U-Eva wayefisa ukwazi ngokubi, wathi esefundile ngakho waqala ukuzisol wacatshela uNkulunkulu. Ukuzisola kwasizani kulo umumo: kwakule njongo enhle loba embi?
a. Ukuzisola kwakusakuba lempumela bani ngabe kwenzeka u-Eva engakadli isihlahla?

C. Funda ku Genesise 3:9-11. Uma ukuzisola kunguNkulunkulu oza kithi ngenxa yezono zethu, sinikezwe ithuba lokunanzelela kule indab ukuze sibone ukuthi usebenza njani. Wenzani uNkulunkulu lapho esiza ku-Adam ngesono sakhe? (Uveza isono sona ngokwaso.)

D. Funda ku Genesise 3:12. U-Adamu sephendukile na esonweni sakhe? (Usola uNkulunkulu lo-Eve!)

E. Funda kuGenesise 3:13. U-Eva usephendukile na esonweni sakhe?

F. Ukuzisola kulempumela enhle yiphi (Unkulunkulu esilanda ngezono zethu) egcwaliswayo? (Injongo yikuthi siphenduke njalo sivume izono zethu.)

II. Ukuzisola njengesitha

A. Funda kuGenesise 4:8. U-Adamu lo Eva besizwa ukuthi uKhayini ubulele u-Eva lokuthi uKhayini usecotshiwe ubona ngani bazisola?
1. Ngabe bezwa bezisola?
a. Ukuzisola kwakukuhle lob a kukubi kulo umumo? Ukuzisola kungenzakala ukuthi kube lempumela enhle?

B. Funda ku Sambulo 12:10. Ngubani umangaleli wabantu bakaNkulunkulu? (Ukufunda isahluko sonke kuveza ukuthi uSathane nguye umangaleli.)
1. Umangaleli ungaphi? (Ucotshelwe phansi kanye lezingilosi ezacotshwa kanye naye.)
2. Kutsho ukuthini lokhu ngokwenziwa nguSathane khona manje? (Ukuthi uSathane lezingilosi zakhe basemsebenzini wokusimangalela ngenxa yezono zethu.)

C. Funda kuZakhariya 3:1-2. Sibona nxenye bani ezidlalwa lapha nguNkulunkulu loSathane ekumangaleleni? (USathane uyamangalela uNkulunkulu uyavikela.)

D. Funda ku Kolose 1:21-22. Sifundile ukuthi ukuzisola kungasisiza ukuthi sizisole sisuke esonweni. Sifundile njalo ukuthi ukuzisola kungaba yinkemba kaSathane. KwabaseKholose sitshelwani ngodaba lwevangeli? (Ukuthi ukwamukela ukufa kukaJesu ngenxa yezono zethu kuyasikhulula hatshi “esonweni, kodwa ekusolweni.”)

III. Umzwangendwa lokuzisola

A. Funda ku1 Johane 3:19-20. Kutsho ukuthi ukuba lehliziyo yakho “isekuthuleni” loba inhliziyo yakho ikusola? (“ekuthuleni” kutsho ukuthi kakula kuzisola, “ikumangalela” kutsho ukuthi uzwa uyazisola.)
1. Sifundile ukuthi ukuxolelwa izono kuyasikhulula ekumangalelweni, kodwa uma unembeza wethu esasisola kutsh?
a. Unembeza wethu kabuswa nguMoya Oyingcwele na?
2. Ubona ngani uVesi 20 utshoni uma esithi “UNkulunkulu mkhlu kule nhliziyo zethu?” (Kustho ukuthi silonembeza ongadalekanga kahle-unembeza ongavezi intando kaNkulunkulu.)

B. Funda ku 1 John 3:21-24. Unembeza odalwe kahle simthola njani? (Ngamandla kaMoya Oyingcwele.)
1. Uma silonembeza obunjwe kahle, ukuzisola kulenjongo bani empilweni zethu? (Kuyasithungamela . Kumele sinanzelel lapho “inhliziyo zethu zisisola.”)

C. Funda ku 1 Johane 4:1-3. Sianzelela njani ukuthi umoya okhuluma lathi ngowamanga? (Umoya wamang kawuvumi ukuthi uJesu nguNkulunkulu owabangumuntu.)
1. Kulani lokwenza lokuzisola lokhu? (Khumbula ukuthi ivangeli lithi uJesu weza ukuzosikhulula esonweni lekunikwezeni icala!Uma usona ngumoya wamanga okunikeza icala.)

D. Funda ku 1 Timothi 4:1-2. Abantu laba balonembeza onjani? (Ongabumbekanga kuhle. Unembeza odalwe ngamadimoni lamanga.)
1. Okuza emcabangweni wakho kungabe kuyini uma ucabanga ngonembeza “otshisiweyo?” (Longunembeza olimileyo, ohlukuluziweyo.)

E. Funda ku 1 Timothi 4:3-5. Kungayiphi indlela onembeza laba abangasebezi ngayo? Bayiziphofu esonweni? (Hatshi! Laba bantu babiza izinto ezingasisono njengeso. Laba onembeza bathunganyelwa ngamadimoni ukuthi bathi okuhle kubi.)

F. Funda ku Mahubo 103:8-9. Ubona ngani uNkulunkulu wethu osithandayo usinika icala okwesikhathi esingakanani? (Size sivume isono sethu samukele umnikelo wakhe ngenxa yezono zethu.)
1. Ngubani osinikeza icala ngemva kwalohu? (Ngamadimoni)

G. Funda kumahubo 103:10-12 lakuMika 7:19. UNkulunkulu uzibeka ngaphi izono zethu ezindala? (khatshana kahulu!)
1. Funda kumaHeberu 8:12 laku MaHeberu 10:17. Singazi njani ukuthi kungumsebenzi womoya omubi ukusenza zizisole ngezono esizivumeleyo? (UNkulunkulu kazikhumbuli izono zethu!Kakungeke kube nguNkulunkulu osihlukumezayo.)
a. Uyamdumisa uNkulunkulu wakho olomusa kangaka?

IV. Ukuzisola okulungileyo

A. Funda ku Mahubo 32:1-4. Silemifanekiso emibili yesikhathi. Inkosi uDavida uzwa ebusisekile nini? (Lapho isono sakhe sithethelelwe njalo sembeswe.)
1. Kutsho ukuthini ukuba lezono “ezembesweyo?”
2. Inkosi uDavida izwa kubi nini ngezono zaykhe? (Funda izaga 28:13. Lapho uthule zwi ngesono, kutsho ukuthi ukungazivumi uzisola kuletha uhlupho.)

B. Funda kuMahubo 32:5. UDavida uhamba njani esuka endaweni lapho azwa khona ebusisiwe asiya lapho abusiswe khona? (Uvuma isono sakhe kuNkulunkulu unkulunkulu uyamthethelela.)

C. Funda ku Mahubo 32:6. Utshoni uDavida uma eloba esithi “uma ungatholakala?” UNkulunkulu kahlali ekhona? (UDavida uthi kumele sense masinya uma kusiza ekuvumeni isonweni.)

D. Okokuqala esikwenzayo ukuze sisuse unembeza oletshatha yikuvuma izono zethu. Funda kuMahubo 51:4. Elami iBhayibheli lilotshiwe ukuthi uDavida wakutsho lokhu ngemva kwesono sakhe loBathesheba.UDavida engloba njani ukuthi wonela “kuphela” uNkulunkulu?
1. UDavida wabulala uYuriya. Wavumelaa lomkhulu wakhe ukuthi abulale. Phezu kwalokhu wahlanganisa lokhu lamanga amakhulu. Kungabe kunjani ukuthi “UNkulunkulu kuphela” ngumugca onqondileyo? (Isono siphikisana loNkulunkulu. Isono sivunywa ngukuzisola phambikukaNkulunkulu- hatshi ebantwini.)
2. Kungani abantu abanengi besithi kumele sivume izono komunye komunye? (Funda kuManani 5:5-7. Akekho umuntu ongasixolela esonweni. Sivuma izono zethu kuNkulunkulu kuphela. Kodwa uNkulunkulu ufisa senze izinto zilunge lalo olimeleyo.)
a. Usuke wona wacabnga ukuthi umuntu omoneleyo ukuphathe kabi kakhulu? (Kuvume ngoba uNkulunkulu uvumela imbadalo engfika kokungamatshumi amabili ekhulwini!)

E. Funda ku Jakobe 5:13-16. Kasithi ukhulumile ngomuye umuntu yena engakwazi. Kumele umlande lumuntu uthi “ngiyaxolisa ngikhulme izinto ezingalunganga ngawe?” (Sivuma kwabanye ukuze “sisuse” isono. Uma umuntu engazi ukuthi ucabangeni ngabo, ukuvuma kuye kuzakwenza ukuthi ubuhlungu obundigwa ukuthi buvikelwe ngumthetho bubekhona. Kakukho okususwayo. Kodwa kumele uye kulo okuzwe ukhuluma lokhu okulungisise.)
1. Kungani uJakobe esithi kumele sivume omunye komunye? (Hatshi ukuthi sixolelwe. UJakobe usivezela ukuthi ibandla lisebenza njani lenhlupho? Uma silo “mngane wokucasisa” (hatshi lo ongziyo ngesono sakho kuye) ukuvua sino kususuza ukuthi sizenqabele.)

F. Mngane, unembeza obunjwekahle yispho sikaNkulunkulu ukusisiza sihlale singela sono. Uma wonile, dumisa unkulunkulu ukuthi kakusadingeki ukuthi uzisole ngesono esivunyiweyo! Uma ulesono ongasivumanga kungani, ungasivumi khona manje utshiye ngemuva umthwalo wokuzisola??

V. Iviki ezayo:Ukucabanga okuhle.