Isifundo sesihlanu Ukuzisola

(Genesise 3 & 4, 1 Johane 3)

Copr. 2010, Bruce N. Cameron, J.D. Yonke imibhalo ivela ku-New International Version (NIV), copr. 1973, 1978, 1984 i-International Bible Society, ngaphandle umakuchaziwe. Imibhalo esuka ku-NIV isetshenziswe ngevumo ye- Zondervan Bible Publishers. Impendulo ezikhethiweyo zitholakala kuzigobholozi (). Uma usamukela lesi-Isifindo nge-email, kodwa sibesisilahleka ungasithola kule ikheli ye-web: http://www.GoBible.org. Thandazela ukuba uMoya Oyingcwele uvule ukuzwisisa kwakho ungakaqali ukufunda.

Isigeniso: Omunye wabangane bami wacitha isikhathi eside eselatshwa inqondoukuze asuse kuye ukuzisola. Ngoba lumngane wami kwakungasekho ayekwenza kokwesiKrestu, lapho ngimubona ngangimtshela ukuthi “ukuzisola kuhle” ikakhulu uma kusiza ekutheni uNkulunkulu ukhulumisana lathi ngendlela esikhangela ngayo lokwenza kwethu. Umngane wacabanga ukuthi kungcono angisuse empilweni yakhe. Ubona njani ukuzisola kuhle loba kubi? USambulo 12 :10 ubiza usathane njengomangaleli wabazalwane. Ngangidlala inxenye kasathane? Uma umzwangendwa ukukhathaza, ungathi yinjongo kasathane ukuthiakulahlekise ithemba? Loba nguMoya oyingcwele okubizela ukuthi uphenduke? Kasingeneni eBhayibhelini sizwe ukuthi lithini ngokuzisola!

I. Ukuzisola njengomgane

A. Funda ku Genesise 3:5-7. Wayeqinisile na uSathane lapho athi khona ukudla isihlahla kuzasiza u-Adamu lo Eva bazi okubi?

B. Funda kuGenesise 3:*. Kungani u-Adamu lo-Eva bacatsha kuNkulunkulu? (Bezwa bezisola.)
1. Kasikhangeleni lokhu okomzuzwana. U-Eva wayefisa ukwazi ngokubi, wathi esefundile ngakho waqala ukuzisol wacatshela uNkulunkulu. Ukuzisola kwasizani kulo umumo: kwakule njongo enhle loba embi?
a. Ukuzisola kwakusakuba lempumela bani ngabe kwenzeka u-Eva engakadli isihlahla?

C. Funda ku Genesise 3:9-11. Uma ukuzisola kunguNkulunkulu oza kithi ngenxa yezono zethu, sinikezwe ithuba lokunanzelela kule indab ukuze sibone ukuthi usebenza njani. Wenzani uNkulunkulu lapho esiza ku-Adam ngesono sakhe? (Uveza isono sona ngokwaso.)

D. Funda ku Genesise 3:12. U-Adamu sephendukile na esonweni sakhe? (Usola uNkulunkulu lo-Eve!)

E. Funda kuGenesise 3:13. U-Eva usephendukile na esonweni sakhe?

F. Ukuzisola kulempumela enhle yiphi (Unkulunkulu esilanda ngezono zethu) egcwaliswayo? (Injongo yikuthi siphenduke njalo sivume izono zethu.)

II. Ukuzisola njengesitha

A. Funda kuGenesise 4:8. U-Adamu lo Eva besizwa ukuthi uKhayini ubulele u-Eva lokuthi uKhayini usecotshiwe ubona ngani bazisola?
1. Ngabe bezwa bezisola?
a. Ukuzisola kwakukuhle lob a kukubi kulo umumo? Ukuzisola kungenzakala ukuthi kube lempumela enhle?

B. Funda ku Sambulo 12:10. Ngubani umangaleli wabantu bakaNkulunkulu? (Ukufunda isahluko sonke kuveza ukuthi uSathane nguye umangaleli.)
1. Umangaleli ungaphi? (Ucotshelwe phansi kanye lezingilosi ezacotshwa kanye naye.)
2. Kutsho ukuthini lokhu ngokwenziwa nguSathane khona manje? (Ukuthi uSathane lezingilosi zakhe basemsebenzini wokusimangalela ngenxa yezono zethu.)

C. Funda kuZakhariya 3:1-2. Sibona nxenye bani ezidlalwa lapha nguNkulunkulu loSathane ekumangaleleni? (USathane uyamangalela uNkulunkulu uyavikela.)

D. Funda ku Kolose 1:21-22. Sifundile ukuthi ukuzisola kungasisiza ukuthi sizisole sisuke esonweni. Sifundile njalo ukuthi ukuzisola kungaba yinkemba kaSathane. KwabaseKholose sitshelwani ngodaba lwevangeli? (Ukuthi ukwamukela ukufa kukaJesu ngenxa yezono zethu kuyasikhulula hatshi “esonweni, kodwa ekusolweni.”)

III. Umzwangendwa lokuzisola

A. Funda ku1 Johane 3:19-20. Kutsho ukuthi ukuba lehliziyo yakho “isekuthuleni” loba inhliziyo yakho ikusola? (“ekuthuleni” kutsho ukuthi kakula kuzisola, “ikumangalela” kutsho ukuthi uzwa uyazisola.)
1. Sifundile ukuthi ukuxolelwa izono kuyasikhulula ekumangalelweni, kodwa uma unembeza wethu esasisola kutsh?
a. Unembeza wethu kabuswa nguMoya Oyingcwele na?
2. Ubona ngani uVesi 20 utshoni uma esithi “UNkulunkulu mkhlu kule nhliziyo zethu?” (Kustho ukuthi silonembeza ongadalekanga kahle-unembeza ongavezi intando kaNkulunkulu.)

B. Funda ku 1 John 3:21-24. Unembeza odalwe kahle simthola njani? (Ngamandla kaMoya Oyingcwele.)
1. Uma silonembeza obunjwe kahle, ukuzisola kulenjongo bani empilweni zethu? (Kuyasithungamela . Kumele sinanzelel lapho “inhliziyo zethu zisisola.”)

C. Funda ku 1 Johane 4:1-3. Sianzelela njani ukuthi umoya okhuluma lathi ngowamanga? (Umoya wamang kawuvumi ukuthi uJesu nguNkulunkulu owabangumuntu.)
1. Kulani lokwenza lokuzisola lokhu? (Khumbula ukuthi ivangeli lithi uJesu weza ukuzosikhulula esonweni lekunikwezeni icala!Uma usona ngumoya wamanga okunikeza icala.)

D. Funda ku 1 Timothi 4:1-2. Abantu laba balonembeza onjani? (Ongabumbekanga kuhle. Unembeza odalwe ngamadimoni lamanga.)
1. Okuza emcabangweni wakho kungabe kuyini uma ucabanga ngonembeza “otshisiweyo?” (Longunembeza olimileyo, ohlukuluziweyo.)

E. Funda ku 1 Timothi 4:3-5. Kungayiphi indlela onembeza laba abangasebezi ngayo? Bayiziphofu esonweni? (Hatshi! Laba bantu babiza izinto ezingasisono njengeso. Laba onembeza bathunganyelwa ngamadimoni ukuthi bathi okuhle kubi.)

F. Funda ku Mahubo 103:8-9. Ubona ngani uNkulunkulu wethu osithandayo usinika icala okwesikhathi esingakanani? (Size sivume isono sethu samukele umnikelo wakhe ngenxa yezono zethu.)
1. Ngubani osinikeza icala ngemva kwalohu? (Ngamadimoni)

G. Funda kumahubo 103:10-12 lakuMika 7:19. UNkulunkulu uzibeka ngaphi izono zethu ezindala? (khatshana kahulu!)
1. Funda kumaHeberu 8:12 laku MaHeberu 10:17. Singazi njani ukuthi kungumsebenzi womoya omubi ukusenza zizisole ngezono esizivumeleyo? (UNkulunkulu kazikhumbuli izono zethu!Kakungeke kube nguNkulunkulu osihlukumezayo.)
a. Uyamdumisa uNkulunkulu wakho olomusa kangaka?

IV. Ukuzisola okulungileyo

A. Funda ku Mahubo 32:1-4. Silemifanekiso emibili yesikhathi. Inkosi uDavida uzwa ebusisekile nini? (Lapho isono sakhe sithethelelwe njalo sembeswe.)
1. Kutsho ukuthini ukuba lezono “ezembesweyo?”
2. Inkosi uDavida izwa kubi nini ngezono zaykhe? (Funda izaga 28:13. Lapho uthule zwi ngesono, kutsho ukuthi ukungazivumi uzisola kuletha uhlupho.)

B. Funda kuMahubo 32:5. UDavida uhamba njani esuka endaweni lapho azwa khona ebusisiwe asiya lapho abusiswe khona? (Uvuma isono sakhe kuNkulunkulu unkulunkulu uyamthethelela.)

C. Funda ku Mahubo 32:6. Utshoni uDavida uma eloba esithi “uma ungatholakala?” UNkulunkulu kahlali ekhona? (UDavida uthi kumele sense masinya uma kusiza ekuvumeni isonweni.)

D. Okokuqala esikwenzayo ukuze sisuse unembeza oletshatha yikuvuma izono zethu. Funda kuMahubo 51:4. Elami iBhayibheli lilotshiwe ukuthi uDavida wakutsho lokhu ngemva kwesono sakhe loBathesheba.UDavida engloba njani ukuthi wonela “kuphela” uNkulunkulu?
1. UDavida wabulala uYuriya. Wavumelaa lomkhulu wakhe ukuthi abulale. Phezu kwalokhu wahlanganisa lokhu lamanga amakhulu. Kungabe kunjani ukuthi “UNkulunkulu kuphela” ngumugca onqondileyo? (Isono siphikisana loNkulunkulu. Isono sivunywa ngukuzisola phambikukaNkulunkulu- hatshi ebantwini.)
2. Kungani abantu abanengi besithi kumele sivume izono komunye komunye? (Funda kuManani 5:5-7. Akekho umuntu ongasixolela esonweni. Sivuma izono zethu kuNkulunkulu kuphela. Kodwa uNkulunkulu ufisa senze izinto zilunge lalo olimeleyo.)
a. Usuke wona wacabnga ukuthi umuntu omoneleyo ukuphathe kabi kakhulu? (Kuvume ngoba uNkulunkulu uvumela imbadalo engfika kokungamatshumi amabili ekhulwini!)

E. Funda ku Jakobe 5:13-16. Kasithi ukhulumile ngomuye umuntu yena engakwazi. Kumele umlande lumuntu uthi “ngiyaxolisa ngikhulme izinto ezingalunganga ngawe?” (Sivuma kwabanye ukuze “sisuse” isono. Uma umuntu engazi ukuthi ucabangeni ngabo, ukuvuma kuye kuzakwenza ukuthi ubuhlungu obundigwa ukuthi buvikelwe ngumthetho bubekhona. Kakukho okususwayo. Kodwa kumele uye kulo okuzwe ukhuluma lokhu okulungisise.)
1. Kungani uJakobe esithi kumele sivume omunye komunye? (Hatshi ukuthi sixolelwe. UJakobe usivezela ukuthi ibandla lisebenza njani lenhlupho? Uma silo “mngane wokucasisa” (hatshi lo ongziyo ngesono sakho kuye) ukuvua sino kususuza ukuthi sizenqabele.)

F. Mngane, unembeza obunjwekahle yispho sikaNkulunkulu ukusisiza sihlale singela sono. Uma wonile, dumisa unkulunkulu ukuthi kakusadingeki ukuthi uzisole ngesono esivunyiweyo! Uma ulesono ongasivumanga kungani, ungasivumi khona manje utshiye ngemuva umthwalo wokuzisola??

V. Iviki ezayo:Ukucabanga okuhle.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s