Isifundo sesithupha Ukucabanga kuhle

(Matewu 5, Luka 6, KwabaseKolose 3, KwabaseRoma 8)

Copr. 2010, Bruce N. Cameron, J.D. Yonke imibhalo ivela ku-New International Version (NIV), copr. 1973, 1978, 1984 i-International Bible Society, ngaphandle umakuchaziwe. Imibhalo esuka ku-NIV isetshenziswe ngevumo ye- Zondervan Bible Publishers. Impendulo ezikhethiweyo zitholakala kuzigobholozi (). Uma usamukela lesi-Isifindo nge-email, kodwa sibesisilahleka ungasithola kule ikheli ye-web: http://www.GoBible.org. Thandazela ukuba uMoya Oyingcwele uvule ukuzwisisa kwakho ungakaqali ukufunda.

Isigeniso: Usuke wezwa amaKrestu bakhuluma “ngokukholwa” le “misebenzi?” Kunjalo usuke wakuzwa. Uma ungaboni ukuthi lokhu kuyigoqela njani lindaba kukhangele ngelinye ilihlo: “ukulunga ngokukhangela.” Okweminyaka kuyavumelana. Konke kuyavumelana, singiqale ukukholwa ukuthi ngendlela esikhangela ngayo. Konke kusuka endleleni esikhangela ngayo. Isifundo sethu lamhlnje siphathelane “lokucabanga okuhle,” okuzwakala njengelinye ibala elikhuluma “ngokukhangela” Kasingeneni esifundweni sethu sizwe ukuthi singafundani ngalokhu!

I. Ukubulala

A. Funda kuMatewu 5:17-19. UJesu uyibona njani imithetho elitshumi ?

1. UJesu ukhuluma ngokuhlanganisekz bani okuzakwenzakala ngabalandeli bakhe lemithetho elitshumi? (UJesu uthi abalandeli bakhe kabasoze bavumelane ekugcinweni kwemithetho elitshumi. Usitshela ukuthi ezulwini, labo abafundisa lapha ukuthi ukuthi ukugcina imithetho kwakungalunganga, kabasonze bebehamba ngendlela yezulu. Bazabe behamba ngendlela engayisiyo.)

a. Kangabe kulungile ukuthi sikhangele manje hatshi ukungena ezulwini kuphela kodwa isimo sethu khonale? Kumele sibe khonale inaphakade yonke! (Uma ungathi “yebo,” kutsho ukuthi ukulungisisa ubudlelwano bethu lomthetho kubalulekile.)

B. Funda ku Matewu 5:21. Ukuzwe ngaphi lokhu? (FUnda ku-Eksodusi 20:13: “Kawusoze ubulale.”)

C. Funda ku Matewu 5:22. Kuyatholakala na lokhu emithethweni elitshumi? Njengoba uJesu enguNkulunkulu, kangisoze ngimalisa amandla okwenza imithetho emitsha. Kodwa uJesu waqala ngokuthi kumele sifundise abantu ukugcina imiyalo ekhona. Kazange esitshele ukuthi sense emitsha. Uwacasisa njani amazwi kaJesu nokucasuka lokubiza ngamagama abanye?

D. Funda ku Luka 6:43-45. Ubudlelwano phakathi kwesihlahla lesithelo lungabe luyini? Imvelo yesihlahla yiyo eyenza imvelo yesithelo.)
1. Kasisebenziseni lokhu emutshweni kaJesu ngokubulala. Ukubulala yisithelo loba yisihlahla?
a. Ukucasuka yisithelo loba yisihlahla?
b. Ukubiza ngamagama yisihlahla loba yisithelo?
c. Inhliziyo yisithelo loba yisihlahla? (UJesu kenzi imithetho emitsha. Uveza ukuthi izenzo ezimbi zisuka enhliziyweni embi(ukukhangela okubi). Ukubizana ngamagama lokucasuka kusuka enhliziyweni embi. Yikuvumbuluka kwendlela yokukhangela engacina esenza ukuthi umuntu abulale.)

E. Funda ku Genesise 4:1-5. Kungani uKayini wayengajabulanga. (UNkulunkulu kwakukhanya ngani ukhetha u-Abeli phezu kwakhe.)
1. Kungani uNkulunkulu waba lokukhetha omunye phezu komunye? (Okuvezwa lapha yikuthi u-Abeli walalela uNkulunkulu ngokuletha umnikelo wenyamazana.)
a. Isimo somnikelo sibalulekile na? Kakuyi ngmumo lokuthi umuntu uphiweni? U-Abele wayekhulisa inyamazana, uKayini wayengadi yezithelo. Ukungafanani kudinga ukuthi omunye lomunye anikele ngendlela ehambelana lesipho sakhe, kakunjalo na? (Kukhanya kakunjalo.)

F. Funda kuGenesise 4:6-8. Zama ukulandela ukuthi okwakhokhela ekubulaleni kungabe kuyini? (Ukulngalandeli imithetho kaNkulunkulu, ukucasuka, ukuwala ukukhuzwa, kucine ngokubulala.)
1. Uyakubona na ukuthi ukucasuka kuhambelana lokubulala?
2. Uma ube unikeza uKhayini ukuxwayisa ukuthi uvikele loluhlupho, unganikeza kuxwaya bani?
3. Khangela njalo uGenesie ukuvikela indlela yokuya ekubulaleni? (UNkulunkulu utshela uKayini ukuthi kumele “ananzelele” indlela yakhe yokukhangela elesono. Kulokhuthi uKayini enze lokhu akubona kufanele kumele ukuthi enze lokhu okulungileyo phambi kukaNkulunkulu.)

G. Kasilandeleni ukuthi singaba lokukhangela okulungileyo kanjani.

II. Indlela ezimbili

A. Funda kuZaga 14:22. Yisiphi isinxumo esibalulekileyo okumelesisilandele ukuthi sazi indlea yempilo yethu? ()Kulamabala amabili abalulekileyo “ukuhlela” lo “kujonga”. Aveza ukukhetha ukwenza okuhle lob okubi. Impi yesono enqondweni yakho eqala ngenqondo yakho-iloba, uhlela okuhle loba ujonga okubi empilweni yabanye.)

B. Funda ku KwabaseFiliphi 4:8. Lokhu yikuzi hlola. Uma ulesikhathi sokuthi umcabango wakho uhambe ngendlela ofisa ukuhamba ngayo, ucabanga ngani?
1. Ucabanga ngokubaleka lomyeni womyne yumuntu? Ucabanga ngokuthi kuwujabulanga okungakanani lapho uziqathania labanye? Uyacabanga ngokuthi ulomona kangakanani ngabanye? Ucabanga ngokuthi omunye umuntu ungamkhangelela phansi njani?
2. Uyahlela ukuthi ungaphathisa njani omunye umuntu? Uyahlela ukuthi ungaba yisibusiso njani komunye umuntu?
3. Loba, ucitha isikhathi sakho ucabanga ngokuthi ungazenza ubengcono njani loba ismilo sakho empilweni? (okweminyaka eminingi ngangihlala ngicabanga ngokuthi nginga guqula njani ibhasi ibeyidlu eyimoto ukuthi ngihlale kiyo lapho “sengingasasebenzi”. Ngizakuba lethuba lokuthi ngiyitshayele iMelika yonke ngifundisa lesi isifundo ngitshumayela. Kwakumnandi njalo ngangiphangisa ukualala ngiceba konke lokhu. Kungabangcono okungaanani ngabe ngcitha isikhathi ngehlela impilo yomunye umuntu ukuthi ingabangcono njani kulokuthi ngeze ibhasi ibengcono.)
4. Ukufunda kwakho, ukubukela isibonebone lokulalela iwayilesi kuhambelana njani lokufundwa kuvesi 8? (Kulamandla amakhulu kulokho esikucabngayo.)

C. Funda ku kwabaseKolose 3:1-2. Usuke wacabanga ngokuyekela umsebenzi? Ukhathazekile ngokuthi uzakuba lemali engakanani loba ukuthi uzaphila isikhathi esingakanani (okuyimibuza efanayo)? (Ngaphandle nxa usemcane kuwungeke ube usucabange ngalezi izinto.)
1. Uyawazi umutsho othi, “Ngiza lala/ngiphumule/ngengene ekhuphumuleni sengifile?” sicabanga ukuthi longumdlalo, Ngoba akekho akucabangayo kakuhle okwenzakalyo uma usufile. Oloba kwabasi kholose uthi? Kumele sicithe siikhathi esiningi sicabanga ngezulu, yatshi ukuphumula lapha.)

D. Funda kwabaseKolose 3:5 lakubaseKolose 3:12. Ukwenza njani lokhu?
1. Usuke wazama ukuthi imicabango yakho ezintweni ezinhle? Usukue wazama ukukhangela okuhle (okungamnandi) “ubulale” isibonebone esimnadi?Kusebenza njani lawe lokhu?
2. Usuke wacitha isikhathi ucabanga ngokuthi “ungaziqokisa” ngubumnene? Loba uzama ukuthi wenqabele ukuyangeka?

E. Kasikhangeleni. Sinanzelele ukuthi ukukhangela kuhle yisihluthulelo wokujabulisa uNkulunkulu. Sifundile njalo ukuthi ukukhangela okuhle oyazikhathela. Kumele sikhangelise imicabango yethu “ezintweni eziphezulu,” kulokuthi sijabulise njani “okusemhlabeni.” Kuzasisiza ukuthi sihambese phambli okuhle hatshi okubi.

III. Holy Spirit Power

A. Unless you are considerably more righteous than I am (which I hope is true) your television tastes tend towards the exciting and you never spend time figuring out how to be humiliated as opposed to avoiding being humiliated. (By the way, if you object to me equating being humble with being humiliated, your objection is sustained.) If you are like me, you know that focusing your mind on the good is no simple task. Let’s turn next to how we can do this. How do we place our thoughts on what is good rather than what is evil?

B. Read Romans 8:5-9. What does the Bible teach us is the key to right thinking? (First, we get back to this issue of having to make a choice – a choice between what our human nature desires and what the Holy Spirit desires for us. But, once we make the choice, the Bible says (three times!) our minds become “controlled” by the Holy Spirit.)
1. What is our fate if we fail to ask the Holy Spirit to control our thinking? (Paul, who is the champion of righteousness by faith alone, tells us that if we do not make the right decision about who controls our thoughts, we will suffer eternal death. We cannot have faith, we cannot please God, if our attitude is evil.)

C. Mngane ukusindiswa kuza ngomusa kuphela. Kodwa, ukukhetha ukwamukela musa yindlela yokukhangela. Uzakheath lamhlanje ukucela uMoya Oyingcwele ukuthi aze asithungamele athungameleimicabango, ukuze imicabango (lenkanuko)kuzajabulisa uNkulunkulu?

IV. Iviki ezayo: Ithemba phakathi kukudangala.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s