Monthly Archives: July 2011

Isifundo sesine Ukujabula phambi kweNkosi: ITabanekeli lokukhonza

(Eksodusi 25, amaHeberu 10)

Copr. 2010, Bruce N. Cameron, J.D. Yonke imibhalo ivela ku-New International Version (NIV), copr. 1973, 1978, 1984 i-International Bible Society, ngaphandle umakuchaziwe. Imibhalo esuka ku-NIV isetshenziswe ngevumo ye- Zondervan Bible Publishers. Impendulo ezikhethiweyo zitholakala kuzigobholozi (). Uma usamukela lesi-Isifindo nge-email, kodwa sibesisilahleka ungasithola kule ikheli ye-web: http://www.GoBible.org. Thandazela ukuba uMoya Oyingcwele uvule ukuzwisisa kwakho ungakaqali ukufunda.

Isigeniso: Ngathi ngisesesikolo, ngacitha isikhathi ngisebenzila inkampani encane yokwakha. Kwakungayisiwo musebenzi omuhle. Umsebenzi lo wawulengozi ngoba abanikazi babengelaqiniso ngemithetho yemvelo efana lokudonselwa phansi kwezinto. Omunye wabanikazi wasika ibhodi lapho ayehlezi khona wawela phansi amafithi ayisitshiyagalo mbili lapho okwakuhamba khona abantu. Abanikazi babengazwisisi ingozi eyayimelane lalabo abaqatshiweyo ngoba bengazwisisi ukuvikeleka kwabo. Omunye wabanikazi wayesithi angadweba phansi emhlabathini inot afisa yakhiwe abesesithi unginikezile konke okudingakalayo ukuthi ngiyakhe. UNkulunkulu usidwebele umfanekiso ngosidiso. Lomfanekiso kawufani lomfanekiso odwetshwe ngulo owayengithungamela, umphelele. Kaiskhangeleni eBhayibhelini sibone umfanekiso uNkulunkulu awudwebileyo ngosindiso!

I. Umfanekiso wezulu- Unkulunkulu lathi

A. Funda ku Eksodusi 25:8-9 laku AmaHeberu 8:5. Sibona ukuthi uNkulunkulu wathi kuMosi akamenzele ithabanekeli “ngomfanekiso” uNkulunkulu amtshengisa wona. Nanzelela ukuthi amaHeberu akucaza “njengomfanekiso wokusezulwini.” Kusitshelani lokhu ngetabanekeli elalisemhlabeni? (Umfanekiso wakho ungawuqathanisa njani lawe? Ngumfanekiso kodwa usisiz ukuthi sizwisise okweqiniso ukuthi kunjani.)
1. UNkulunkulu uthi isizatho sakhe sokutshela uMosi ukuthi ache itempeli yisiphi? (UNkulunkulu waye fisa “ukuhlala” labantu bakhe.)

B. Funda ku Sambulo 21:2-4. Icebo likaNkulunkulu ngabalandeli bakhe lingabe liyini? (Ukuthi uzahlala labo! Izulu lizakuza emhlabeni uNkulunkulu uzakuhlala labo! Nanzelela ukuthi lesi yisifiso sikaNkulunkulu esidala.)
1. Uma umuntu engathi ufuna ukuphila lawe (njalo bayenelisa ukukhokha irenti) kukutshelani lokhu ngendlela abakukhangela ngayo? (UNkulunkulu uyakuthanda!)

II. Umfanekiso wezulu-Abantu abasizanayo

A. Funda ku Eksodusi 25:1-7. Indlu kaNkulunkulu emhlabeni kwakumele yakhiwe njani? (Ngezipho ezivela ebantwini bakhe.)

B. Funda ku Eksodusi 35:20-21. Abantu baqilibezelwa ekunikeni izinto zokwakhela uNkulunkulu? (Hatshi. “Wonke umuntu owayefisa lalo inhliziyo yakhe eyayimfuqa” weza lezipho.)
1. Ngabe wawunguNkulunkulu, njalo kwakuyinto emangalisayo lokuphakamiswa kulabo owakhetha ukuthi ube labo, ungaba lomqond onje ngokudinga imali yokwakha indlu yakho?
2. Loba, ngabe wawunguNkulunkulu, ubona ngani wawungenelisa ukukhuluma indlu emangalisayo ehamba yodwa ibekhona?
3. Kusifundisani lokhu ngendlela uNkulunkulu akhangela ngayo abantu? (Kutshengisa ukuthi uNkulunkulu ufisa ukuthi abambisane lathi ekwenzeni intando yakhe, kodwa uNkulunkulu akasi bambi ngamandla- loba elaso isizatho sokuthi thina sibe lenxenye laye.)

C. Funda kuEksodusi 35:22. Ucabangani ngalapho okuvelakhona igolide lokwakha indlu kaJehova ?
1. Uyakhumbula amaviki amabili adlulileyo sifunde ngethole legolide elenziwa ngu-Aroni? (Into efanayo-igolide lamacici.)
2. Cabanga ngemuva njalo ngalapho okuvela khona leligolide. Khumbula ukuthi laba abantu babeyiziqgili. Ababelakho kwakusuka kumaGibide (bona kuEksodusi 12:35-36). UNkulunkulu usitshelani ngenjongo yomnotho wethu? (Okokuqala, UNkulunkulu ngumnikazi wakho konke. AmaHeberu babelalo leligolide ngoba uNkulunkulu wayengenele enxenyeni yabo. UNkulunkulu wayengathi konke ngokwakhe, kodwa kazange. Wayekela abantu bazikhethela. Okwesibili igolide lalinga “hlambulukanga”loba “lingengelancekeza” kodwa umbuzo yikuthi abantu babezali sebenzisa njani. Sizalisebenzisa ukwakha isithixo, loba sizalisebenzisa ukuletha udumo kuNkulunkulu?)
3. Izipho lezi zitsho ukuthini ngokusekelwa komsebenzi kaNkulunkulu lamhlanje? (UNkulunkulu ufuna ukuthi amatalenta ethu lalokhu esilakho size lakho sikuzebenzise uku hambisa umsebenzi kaNkulunkulu. Zonke izipho zingasentshenziswa ukuphathisa ivangeli .)

D. Funda ku-Eksodusi 25:9 njalo.UNkulunkulu wacela uMosi ukuthi alandelise ngokungakanani?(UNkulunkulu uthi kwenze kufana kanye lomfanekiso.)
Ubona ngani uNkulunkulu ulendlela afisa ukudlelana layo lathi? (UNkulunkulu akasibambi ngamandla.UNkulunkulu usebenzisa amatalenta esilawo. Kodwa uNkulunkulu ulezimiso eziphezulu ngathi. Uma sikhangelele ukuhlanganela emsebenzini wakhe ukhangelele ukuthi silalele.)

III. Umfanekiso kaNkulunkulu- ukukhangela kwethabanekeli
A. Funda ku ama Heberu 10:1. Nanzelela njalo ukuthi kukhulunywa “ngomthuninzi.” Njengoba sifundile ukuthi uthabanekeli lasemhlabeni lingumfanekiso waleli elasezulwini, umthetho ungumthunzi walokhu okuhle okuzayo. Ubona ngani okuzayo kunjani- imithetho eminengi?
1. Lumbhalo uthi unjongo yomthetho ingabe iyini? (Ukusenza sibengcwele. Ngalesisizatho ngumthunzi nje.)

B. Funda kumaHeberu 10:2-7. Iqiniso lomtehtho lingabe liyini? Okokuqala kuyini? (Umnikelo kaJesu enxenyeni yethu. Injongo yomthetho yayiyikuthi siphelele, kodwa kwakungumthunzi nje. UJesu nguye owayengoqotho.)

C. Funda kumaHeberu 10:8-10. Uma uNkulunkulu wayenganjabulanga ngeminikelo, kungani itestamente elidala laliyidinga? (Khangela njalo kumaHeberu 10:3. Sitshelwa ukuthi iminikelo yayingeyethu ukuthi isikhumbuze ngesono sethu.)

D. Ubonangani singakhunjuzwa nezono zethu njani? (UJesu wasifela endaweni yethu. Kumele sikhunjuzwe ngalokhu ngesindlo senkosi. Bona 1 Kwabase Korinte 11:23-26.
1. Ikhona na indlela ongakhunjuzwa ngayo njalo njalo?
a. Ikhona na indlela umthetho ungaba yinxenye yalesi sikhumbuzo? (Funda kuMatewu 22:36-40. UJesu uthi sithande omakhelwane bethu “njengoba sizithanda thina.” Lokhu kugoqela ukunikala okuthile. Ungafunda kumaHeberu thina konke okulapha kumayelana lokunikela. Okuza emqondweni wami yikuthi uma sinikelela abanye okwenziwa nguJesu kuyeza enqondweni yami. Ngale indlea umthetho “ungumthuninzi” wesiqiniselo sika Jesu lobanzi bothando lwakhe.)
b. FUnda kwabase Roma 12:1. UPawule usifundisani ngalokhu kuzinikela okunje? (Kuyindlela yokukhonza-okweqiniso lokuqotho ukukhonza!)
2. Ngiphakathi kwekhefu lapho ngibhala lesisifundo. Ngithole inkonzo lapho engingavakatshela khona ngesikhathi sonke sekhefu ngesabatha. La amabandla mancane kakhulu kwezinye indawo lokhu kuyadangalisa. Kungani abalutshwane kangaka besisza? (Siza enkozweni ukuzi sinikele? Loba siza enkozweni ukuze abanye basinikeze ukudla?)
a. Singakhetha ukuba yinxenye yaleliqula lokusiza abanye ngokudla kwakomoya, kungasi siza lathi na?

E. Siqala ngokuthi “uNkulunkulu ubeke mufanekiso bani ethabanekeleni elisemhlabeni?” Impendulo yakho kulo umbuzo ithini? (UNkulunkulu ufisa ukuhlala lathi. UNkulunkulu akasibambi ngamandl. Kodwa ukuhlala loNkulunkulu kuyikuzinikela okukhulu. Umfanekiso wonke wethabanekeli leminikelo uveza ukuzinikela kwbanye. Ukukhonza kweqiniso yikunanzelela ukuthi uNkulunkulu unikeleni ngenxa yezono zethu.)

F. Mnagne, usuke wakhngela impilo yakho ukuthi umpilela ukuzinikela na loba ukuzikhukhumeza? Uzacela na uMoya Oyingcwele akusize uveze umthetho kaNkulunkulu ukuze aguqule inhliziyo yakho uveze umthetho lothando lukaJesu kuwe?

IV. Iviki ezayo: UJabulile wena Israyeli.