Isifundo 12 Isipho so kusiza: UFiliphi (Izenzo 6 & 8)

 

Copr. 2008, Bruce N. Cameron, J.D.  Yonke imibhalo ivela ku-New International Version (NIV), copr. 1973, 1978, 1984 i-International Bible Society,  ngaphandle umakuchaziwe. Imibhalo esuka ku-NIV isetshenziswe ngevumo ye- Zondervan Bible Publishers. Impendulo ezikhethiweyo zitholakala kuma brackets (). Uma usamukela lesi-Isifindo nge-email, kodwa sibesisilahleka ungasithola kule ikheli ye-web: .

 

Isingeniso: Inhlupho zilungisiswa njani ebandleni? Kunga macebo ahlakaniphileyo kumbe ngabantu abalesipho? Uma ubungakhetha yikuphi obungakukhetha njengo kuqakathekileyo? Kule iviki sifunda ngendoda owayeyinxenye yosizo enhlupheni ezinkulu ezakhathaza ibandla. Wenza kuhle enxenyeni yakhe ebandleni uThixo wamenza waba ngumvangeli olamandla. Kasingeneni esifundweni sethu ngoFiliphi sifunde ngempilo engumzekeliso ekusebenzeleni uThixo. 

 


I.                    Umdikoni UFiliphi

 

A.                  Funda Izenzo 6:1. Cabanga ukuba ngibuya kuwe lohlupho lolu. Kungaba yini ongakutsho ngokuba uhlupho luvela ngaphi lokuthi lungalungiswa njani?

 

1.                   Ubungadingisisa ukuba lokhukubekwa icala kungaba ngo kweqiniso na?

a.                   Kuqakathekile umakungokweqiniso kumbe kungokwamanga? Kumbe kungaba yimicabango eqakathekile kakhulu?

 

2.                    

Njengoba bekhuluma ngokwehlukana kwamasiko, okokuqala bengingathi lubandlululo ngokwamasiko. Indlela yokulungisa uhlupho kungaba yimfundiso kumbe ngokuguqula abasebenzayo?

 

a.                   Kasicabangeni ngalokhu ezinqondweni zethu? Cabanga ukuthi uqala ukulungisisa uhlupho ngokuthi abapha lokhukudla balobandlululo kumbe abasolayo balamanga ukubana kulobandlululo. Kungabe kuloba yiphi idlela elinye iqembu lilobandlululo ngokwesiko. Ungafumana ukuba ngubani olamanga, kuyini ongabe ukhangelane lakho? (Elinye iqembu lizaba lokukhubeka libesilibona ubandlululo olulamandla!)

 

B.                  Funda Izenzo 6:2-4. Abathungameli bokuqala bayiphatha njani lindaba? (Babona engazathi uhlupho yikuthi kabakhangelisisi . Kabasoli. Kabaphikisani lalabo abalohlupho. Bathi balokunengi okumele bakwenze. Kakho othalakala enganakekeli imibono yabanye.)

 

1.                   Kungabanjani uma uhlupho kuyikubadlululana ngokwemihlobo? (Kungabe yini uhlupho, lokhu kuzolulungisisa.)

2.                   Bakhethile na iqetshana labantu ukuba balungisise loluhlupho?

C.

Funda Izenzo 6:5-6. Unanzelelani ngamagama amadikoni amatsha? (Abanengi balamabizo esiGiriki.)

                                                                                                               

1.                   Kungabe yini oyinanzelelayo kulokhu? (AbaPositoli bayala ukuba bekulohlupho lobadlululo emaJudeni esiGiriki. Kodwa lapho ibandla likhetha abadikoni abatsha likhetha abanengi babe ngamaJuda esiGiriki.)

a.                   Ukuphathwa kohlupho olukhulu kangaka kusifundisani ekuvangeleni kwethu lamhlanje?

b.                   Ukubuyela esingenisweni sethu, kungabayini eqakathekileyo: kungaba yisipho sokuhlela loba abantu abalesipho? (Konke kuqakathekile. Kakukho okuphezulu kulokunye. )

D.                  Khangela njalo Izenzo 6:3. Isifundo sethu kule iviki simayelana loFiliphi. Kungaba yini esiyifundayo ngaye esingenisweni? (Ukuba “Ugcwele yikuhlakanipha lo Moya ”)

 

Umelaphi uFiliphi

 

A.                  Funda Izenzo 8:1-5. Sokwenzakaleni ebandleni lase Jerusalema? Sokwenzakaleni kuFiliphi? Akaphelelwanga ngumsebenzi na? (Ngokuhlukunyezwa , ibandla labathungameli balo babalekela kwezinye izigodlo. UFiliphi uya esigodlweni se Samariya. Akasela msebenzi wokwaba ukudla.)

 

1.                   Khumbula isifundo sethu amaviki amabili aphelileyo ( isifundo setshumi )ngoJesu ehlangana lomama wase Samariya emthojeni? Kungani ekhetha ukuya eSamariya uFiliphi ? (Ngeqiniso abadala bamaJuda babengelawo amandla kule indawo. UJesu waqalisa ukwabela ivangeli amaSamariya.)

 

B.                  Funda Izenzo 8:6-8. Ihofisi yobudikoni itsho izinto ezitshiyeneyo emabandleni atshiyeneyo. Kwakusitshoni kuFiliphi? (Wenza izimanga “waletha ukuthaba kulesisigodlo.”)

1.                   Izimanga zilani lokwenza levangeli? (Kwenza abantu “balalisise”.)

a.                   Sifundo bani esisithola kulokhu kumbe emizamweni yethu ukuvangela?

b.                   Funda Izenzo 8:9-11. USimoni ufana jani loFiliphi uma ubungokhangele ekhatshana? (Wenza izinto ezimangalisayo abantu bambukele)

 

1.                   Batshiyana ngaphi uFiliphi lo Simoni? (USimoni uthatha udumo,uthi “unamandla” amakhulu. UFiliphi unika udumo uThixo.)

2.                   Funda uMako 16:20 le Zenzo 14:3. Imibhalo le ithi ivangeli “liqiniswa” yizimanga. Nanzelela amandla abo avela endaweni ezitshiyeneyo. Ungabakwazi njani ukuba amandla avela ngaphi njengo ba impumela yeZenzo ifana?

a.                   Ubunyanga buyaqiniswa na ngemisebenzi kaSimoni emangalisayo? (Funda uMatewu 7:22-33. Ukwenza izimanga kayisikho okuveza ukulunga.)

 

3.                   Funda abaseTesalonika besibili 2:9-12. Kutshengisa njani lokhu ukuthi singehlukanisa njani okuqotho lukungamanga? (Kumele sikhangele ivangeli elitshunyayelwa ngulo owenza izimanga. USimoni uyaziphakamisa “namandla akhe” azinikeze udumo. )

 

C.                   Funda Izenzo 8:12-13. Kungabayini eyabiza uSimoni evangelini? (Wathathekiswa yizibonakaliso lezi manga.)

D.                  Kasiyeni kuZenzo 8:18-23. Yima kancane! Leli lilunga elitsha elilethwe ngu Simoni. UPetro engathi inhliziyo kaSimoni “kayi lunganga” njalo “ingcwele ubuhlungu lokuthunjwa yisono?”

  

 

1.                   Kulesifunda na kithi lokhu ekuvangeleni kwethu namhlanje? (Funda Izenzo 8:24.USimoni uhlanganela lebandla “ngezizatho ezingalunganga” Inhliziyo yakhe ilokhe ingalunganga iloba esebhabhathiziwe. Uphendula uPetro esesaba. Kodwa ngiyakholwa usendleleni eya ekulungeni. Abantu abafisa ukubhabhathizwa kumele ba bhabhathizwe. Kakudingi ukuthi sime baze bapheleliswe!)

 

II.UMoya Oyingcwele

 

A.                  Kasibuyeleleni imbhalo esingayifundanga? Funda Izenzo 8:14-16. Kungani uFiliphi indoda eyenza izimanga njalo (Izenzo 6:3) engcwele ngoMoya Oyingcwele, wabhabhathizwe kungela Moya Oyingcwele? Lokhu yikwehluleka kukaFiliphi ukulandela imikhuba na? Ukhohliwe enye inxe yevangeli ngoba usemutsha kulokhu?

1.                   Khangela njalo iZenzo 8:15-16. Isibanga sokuqala ekwamukelisweni uMoya Oyingcwele yikuwuthandazela.  

B.                  Funda Izenzo 8:17. Kungabeyini okunye akwenzayo njengemizamo yokugcwalisa?

C.                   Funda Izenzo 9:17. Kwalandelwa mkhuba bani ukuze uSawuli egcwaliswe nguMoya Oyingcwele? (Ezigabeni zonke sibona ukuthi ukubeka izandla yiyona indlela okuvezwa ukwamukeliswa uMoya Oyingcwele.)

D.                  Funda Izenzo 10:44-47. Leliqembu lamkeliswa njani uMoya Oyingcwele? Kwaqalwa nakho kumbe kwalandela ngemva kokubhabhathizwa! (Kwaqalwa ngakho kungakenziwa umbhabhathizo!)

E.                  Isifundisani limibhalo ngokwamukeliswa umoya Oyingcwele? (Kungabayinto enlukene lombhabhathizo. Uza ngendlela ezitsheyeneyo. Kodwa ubonakaliswa obala kulo okholwayo. KuZenzo 6:14-16 kwakusegcekeni uMoya Oyingcwele wawungakayamukeliswa abakholwayo.)

1.                   Kusifundisani lokhu ngemizamo yethu ekuvangelini? (Kumele sithandaze ukuzelabo esibabhabhathizayo bayamkeliswe uMoya Oyingcwele.)

                                               

 

III.UmEtopiya

 

A.                  Funda Izenzo 8:26-29.  Ungathanda kangakanani ukuba lobudlelwano ubunje loThixo ukuthi uyakutshengisa indlela lemota ongayilanda? Ubudlelwano obnje bungenzakala namhlanje?

1.                   Sihlala sinesifiso sokudinga amalunga alesithunzi. UmEtopiya wayeqakatheke okungakanani? (Waye phethe ezengcebo zelizwe. Uma lekwakuyiMelika, Wayengaba nguNobhala wezengcebo. )

 

a.                   Kusitshelani lokhu ngobudlelwano ayelabo leNkosazana yase Etopiya? (Uzadinga umuntu othembakeleyo kakhulu ukukhangela imali yakho!)

 

2.                   Kungabayini esiyaziyo ngalo umEtopiya? Wayethanda indaba zako Moya. Wayengayanga eJerusalema ukuakhonza kuphela kodwa wayefunda ibhayibhili ekuhambeni kwakhe esebuyela ekhaya.

 

B.                  Funda Izenzo 8:30-31. Kungabe yini esiyifunda ngokukhathazeka kuka Thixo impilweni zabantu? (Walethat uFiliphi lomEtopiya ndawonye esigabeni uEtopiya lapho ayengasalizwisisi khona iBhayihbili!)

C.                   Funda Izenzo 8:32-34. Uma ube ufuna ukuphendula umJuda ubungaqala ngawuphi umbahlo etesitamenteni elidala? (UThixo wenze umEtopiya afunde umbhalo ozasiza ukumvezela uMesaya uJesu.)

D.                  Funda Izenzo 8:35-38. UFuiliphi uqalanjani imizamo yokuvangela kule indoda? (Ulandela ukuthunganyelwa ngu Moya Oyingcwele. Uphendula imibuzo ebuziweyo. Kaqalisi ngexoxo yokuvangela “elungusiweyo.”)

E.                  Funda Izenzo 8:39-40.Ungafuna ukuphili impilo eholwa nguMoya Oyingcwele njengo Filiphi na?

F.                   Mngane uma ufisa ukuphila impilo yako Moya, cela uThixo khathesi ikuba akusebenzise njalo akuthungamele kule indlela.

 

IV.     Iviki ezayo: “ Ngilapha! Ngithume”: uMprofethi uIyizaya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s