Isifundo setshumi lambili Ukubamunye kuKrestu

    

Copr. 2008, Bruce N. Cameron, J.D.  Yonke imibhalo ivela ku-New International Version (NIV), copr. 1973, 1978, 1984 i-International Bible Society,  ngaphandle umakuchaziwe. Imibhalo esuka ku-NIV isetshenziswe ngevumo ye- Zondervan Bible Publishers. Impendulo ezikhethiweyo zitholakala kuzigobholozi (). Uma usamukela lesi-Isifindo nge-email, kodwa sibesisilahleka ungasithola kule ikheli ye-web: . Thandazela ukuba uMoya Oyingcwele uvule ukuzwisisa kwakho ungakaqali ukufunda.

 

Isingeniso: Kasikhangeleni okwesikhatshana esikufundileyo emavikini adlulileyo. UJesu weza njengoAdamu wesibili. UJesu wakhulela lapho ehluleka khona uAdamu. Njengalokhu sangeniswa esonweni nguAdamu sibalenxenye ekulungeni ngaye uJesu-singakukhetha. Singakhetha ukugoqelwa ebhaphathizweni lukaJesu, empilweni yakhe engenasono, lokufa lovuko ngokubhaphathizwa. Sikhatshana na? Iviki ephelileyo siqalile ukukhangela okulandelayo: ukuphila impilo ngemvelo yethu yakomoya hatshi eyenyama. Kasiqubekeni siding ukuzwisisa ukuthi kutshoni ukubamunye loJesu empilweni yansukuzinke. Usulungele na? Kasingeneni esifundweni!

 


I.      Impilo entsha  

 

A.      Funda Kwabase Roma 6:3-4. Kungaba yini okutsha uPayuli othi singaba layo? (Yimpilo entsha.)

 

1.      Uyazithanda na izinto ezintsha? Ngilomngane owayethanda ukuthi “ngithanda okokudlalisa okutsha.” Kangiyikhangeli njalo impilo mina. “Okuvuliweyo ebhokisini,” “okubunjwe katsha,” “okufileyo lokulimeleyo,” “okwesibili,” yikho “engikuthandayo.” Kimi, inxenye yentokozo yokubalenye into yikuhlawula kancane.

 

2.      Uhlupho lokuthola okokudlalisa okudala kungaba yini? (Ubalelifa lizinhlupho zomunye umuntu.)

 

3.      Uma ufunda lokhu, ulempilo “endala.” (Ngithemba kangeke nithi kuwe “ungokufileyo loku limeleyo.”) Kungabayini esidonsela “empilweni entsha” ethenjuswe kuJesu? (Lezo zinto ozisola ngazo, lezo hlupho yinxenye yempilo endala.)

 

a.      Ukutshiya impilo endala ngemuva kungenzakala? Kumba lokhu yikukhuluma okungekho eqinisweni?

 

B.      Funda Kwabase Roma 6:5-7. UPayuli uyichasisa njani impilo entsha? Kuyayesula yonke impilo endala? (IBhayibheli lithi “umzimba wesono” “uyasuswa” njalo “kasi sayizo izigqili zesono.” Ukubakhona enqondweni kwezono ezindala, kodwa amandla esono adlule.)

1.      Kungabagcono ukukhohlwa nya izono zethu ezindala? (Kwabanye abantu, ukutshiswa yisono yinkambo eqakathekileyo ekubaqondiseni ekuhambeni kwabo!)

C.      Funda Kwabase Romas 6:8-11. Iqalanini impilo yethu entsha? Yikusasa le? Kumbe, yinto esingabalayo khathesi? (“Kanizisho” kutsho ukuthi khathesi. Impilo entsha singabalayo khathesi.)

 

II.     Ukuphila Impilo Entsha

A.      Funda Kwabase Roma 6:12-13. Lapho ngisibamutsha, lapho ngithatha impilo entsha kuJesu, ihlupho lwesono, uma kungayisikho kubusa kwesono, into edlulileyo? (Kusamele sense isinqumo sokungavumeli “isono ukubusa kithi.”)

 

1.      Kutshoni “ukuzinikela” kuNkulunkulu kulo kuzinikela esonweni? ( Okokuqala, silesinqumo okumele sisenze-kumele sibisesenza isikhathi sonke. Leso yisiqumo sokukhetha ukulunga phezu kobubi. Okwesibili, ibala elithi “nikela” litsho ukubakhona, ukuvuma. Siyasenza isiqumo sokulunga, kodwa siyekele uNkulunkulu enze isiqumo sokuthi usisebenzisa njani.)

B.      Funda Kwabase Roma 6:14. Uma ube ulesifiso lokulangathelela ukunikela impilo yakho kuNkulunkulu ukuze abenguye owenza iziqumo eziqakathekileyo, utshoni lumbalo? (Kutsho ukuthi ukukhetha kwethu yikuthi sibe siquma ukuba sibe kuliphi icele. Loba sikhetha ubumina kayisithi esibusayo- isono yiso esibusayo.)

1.      Uyakhumbula (ukukhumbula eduze yikho okudingakalayo) lapho uzinikele esonweni? (Uma impendulo kungu ”yebo” esingakutsho yikuthi silokukhetha okubanzi uma sikhetha ukulunga.)

 

C.      KuKwabaesRoma 6:14 sithola into ethokozisayo. Ithi isono kayisiso esisibusayo ngoba singaphansi komusa yatshi umthetho. Kasikufinyezeni lokhu: Kawusazi khathazi ngengozi emgwaqweni kumbe ukulimala emgwaqweni ngoba yonke imithetho yomgwaqo kayisekho. Kasisami emarobhothini kumbe lapho okuthiwa ngumthetho womgwaqo kuyanyiwa. Nguwe okhethayo ukuba uyitshayela kusiphi isandla imoto. Kungaba lenqondo lokho kuwe? (Ngibona ukuthi “ngaphansi komthetho” kutsho izinto ezithile. Okokuqala “Hatshi ngaphansi kokuthukwa ngumthetho.” UMusa usikhululile ekuthukweni ngumthetho. Okwesibili kutsho ukuthi kayisiyo indlela esisinda ngayo ngokugcina umthetho. Umusa yindlela yethu entsh yokusinda)

 

1.      Funda amazwi kaJesu kuMatewu 5:17-19. UJesu uthine  ngenxenye yakhe lomthetho? (Uma ucabanga ukuthi ngizakufundisa ukwephula umthetho ngitsho lowodwa, kuwufundanga kahle!)

2.      Funda Kwabase Galathiya 3:10-11. UPayule uthi kasikho ngaphansi komthetho kanjani? (Kasithembelanga emthethweni ukuze sime singabalungileyo phambi kuka Nkulunkulu.)

 

 

B.      Funda Kwabase Efesu 4:22-24. Yiphi inxenye entsha yempilo yethu entsha ekhulunywa ngayo lapha? (Ukukhangela ngendlela entsha.)

1.      Labo abe funde lezi izifundo okwesikhathi eside bayazi ukuthi ngiyathanda ukukhuluma “ngokulunga ngendlela okhangela ngayo.” Ukukhangela “ngokutsha” kutshoni? (Uyathanda uNkulunkulu. Uyambonga uNkulunkulu. Ufisa ukumthokozisa. Ngiyazi, ngenkambo ukuba kunzima ukusuka ekudingeni ukuzithokozisa, kunzima kakhulu ukubaqotho ngalokho okuthokozisa uNkulunkulu lalokhu okukuthokozisayo. Kodwa ungakhetha ngamandla kaMoya Oyingcwele ukwakha lindlela yokukhangela, usemgwaqweni olungileyo.)

C.      Funda Kwabase Roma 6:15-18.Kutsho ukuthini lokhu kumaKristu athi umthetho kawusekho lokuthi singenza iloba yini ngoba singaphansi komusa? (Kutsho ngamazwi asobala ukuthi isono kasimelanga senziwe-ngitsho kulabo abangaphansi komusa.Isizatho kungamelanga (singeke) sikhethe isono yikuthi siba yizigqili kuso. Njengoba sikesatsho umuntu ozinikele esonweni (okugoqela sonke) uyazi ukuba lumbalo ukhuluma ngani.)

D.      Funda KwabaseRoma 6:19. Uthola kukhathazeka bani kulo umbhalo? ( UPayule uyavuma ukuba kasinawo amandla. Ngiyathaba ukubakwazi ukuba abanye babuthakathaka- kungingedwa obuthakathaka.)

1.      UPayule uthini okungelapha ubuthakathaka ebantwini? (Ukuthi singaphili “ngokwemvelo yethu.” Uthi kumele sikhangele kuMoya Oyingcwele (ekulweni lesono) ophezu kwemvelo yethu. )

E.      Funda KwabaseRoma 6:20-21. Bana leqiniso, lapho uyisigqili sesono, watholani? (Akuthandabuzeki ukuthi isono sinendlela yokukhunga.Kodwa impumela yibubi obukhulu, bonga uNkulunkulu ngomusa wakhe kuwe ubusucabanga ukuthi bekungahamba njani ngabe intando kasathane yenzakele.)

1.      Iloba uPayule esikhuthaza ukuba sikhangele impumela yezono zethu lapha lalapha, ukwenza kube sobala ukuba impumela yokucina yesono yikububa okuphakade.

a.      Cabanga ngakho konke lokhu singaba yiziwula okungakanani ukukhetha isono?

F.      Funda Kwabase Roma 6:22. Impilo ehlanganele loKrestu isithungamela ngaphi? ()Where does a life united to Jesus lead us? (Ebungcweleni lempilwen enaphakade!)

1.      Uma umbhalo usithi “thungamela ebungcweleni” kutshoni ngezikhathi lapho sisiwa siwela ezonweni ezindala? (Sisendleleni. Umasiloqondo omuhle, singacela uMoya Oyingcwele athungamele, singakhetha ukubamunye noKrestu, sizahlala sisondela ebungcweleni. Kungaba ngamanyathelo amathathu phambili lelilodwa emuva kodwa sihamba sisya ebungcweleni.)

G.      Funda KwabaseRoma 6:23. Kungabayini esemandleni ethu ukuba siyithole njalo yini engekho emandleni ethu? (Ukufa singakuthola njengomholo. Impilo enaphakade iyisipho.)

H.      Mngane uphila impilo entsha khathesi na? Ulomqonod ojonge ukuthokozisa uNkulunkulu na? Ufisa ukuphila impilo ethunganywela nguMoya? Uyafisa ukwehlukana lomuzwa omubi kanembeza ongcoliswe yisono?

 

III.   Iviki ezayo: Ukubuyisana lokubambana emihlabeni yonke

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s