Isifundo sokuqala Indaba lembali

(2 Timoti 3; 2 Samuyeli 12, Joshuwa 3, Bhluleli 17)

Copr. 2010, Bruce N. Cameron, J.D. Yonke imibhalo ivela ku-New International Version (NIV), copr. 1973, 1978, 1984 i-International Bible Society, ngaphandle umakuchaziwe. Imibhalo esuka ku-NIV isetshenziswe ngevumo ye- Zondervan Bible Publishers. Impendulo ezikhethiweyo zitholakala kuzigobholozi (). Uma usamukela lesi-Isifindo nge-email, kodwa sibesisilahleka ungasithola kule ikheli ye-web: http://www.GoBible.org. Thandazela ukuba uMoya Oyingcwele uvule ukuzwisisa kwakho ungakaqali ukufunda.

Isigeniso: Zibeke endaweni kaNkulunkulu. Cabanga ukuthi uqeda ukudala abantu, ube ufisa ukubanikeza indlela yokusebenza ngayo. Ubungalobani? Ijongo yakho ekulobeni ingabe iyini? Ungaba nikeza imithetho ethile? Ubungabatshela indaba ezimayelana lawe? Kule inxenye yomnyaka isifundo sethu simayelana labantu abangemuva kokwenzakalayo etestamenteni elidala. Yinxenye tyezidaba uNkulunkulu azisebenzisa ukuthi asitsehle ukuthi ufisa siphile njani. Kule iviki sicubungula injongo yedaba esikhulunywa nguNkulunkulu. Kasingeneni esifundweni sethu sifunde okunye!

I. Injongo zika Nkulunkulu

A. Funda kuTimothi 3:16-17. Ubona ngani ukuthi “uNkulunkulu waphefumulela” kutshoni?

1. Ucabangani okunye uma ucabanga ngomphefumulo kaNkulunkulu? (Funda kuGenesise 2:7- UNkulunkulu waphefumulela impilo ku-Adamu. UGenesise 1 ukhuluma ngoNkulunkulu ekhuluma umhlaba usibakhona. Kusobala ukuthi amandla kaNkulunkulu aseBhayibhelini.)

2. Ku 2 Timothi 3:16-17 kuvezwani ngenjongo kaNkulunkulu ngeBhayibheli? (Ukusilungiselela umsebenziu kaNkulunkulu.)
a. Sidinga kulungiselelwa bani? (Kumele sifundiswe, kumele siphathiswe, kumele siqondiswe njalo kumele sikhuzwe.)
(1) Usuke wacabanga ukuthi ukukhuzwa lokuqondiswa kukulungele? (Funda kuZaga 12:1. Uma sithanmda ukuqondiswa sithanda ulwazi. Uma singathandi ukuqondiswa siyiziwula.)

B. Funda kumaHeberu 4:12. Sithola luphi olunye usizo elizwini likaNkulunkulu? (Imibhalo eyehlukanisa konke okubi ezimpilweni zethu iveza imicabango yethu lokukhangela kwethu.)

C. Funda ku 2 Samuyeli 12:1-4. Umbona njani lubaba ocebileyo?

D. Funda ku 2 Samuyeli 12:5-6. UDavida wathini ngale indoda eyayicebile? (Ukuthi wayelungele ukufa!)

E. Funda ku 2 Samuyeli 12:7. Ubona ngani uDavida wayengafika ekuzwisiseni ngale indlea ngabe watshelwa nje imithetho?
1. Indaba yasiza njani ukuveza incekekza empilweni kaDavida iveze imicabango yakhe ngokuqotho lokubona kwakhe? (Uma ungayazi lindaba uNathaniyeli unikeza isifinyo sayo ku 2 Samuyeli 12:9-10.)

II. Imizila yendaba

A. Njengoba sibonile indaba iyasiza ukuthi sedlule lapha esizivikela khona iveze injongo zethu ezingalunganga ezesono. Zingaki indaba ezidlule emcabangweni wakho iviki zonke?
1. Kulo kwenza na lokhu lokuthi ufunde okungakanani? (Kakunjalo. Siyazibona izindaba yonke indawo. Uma sikhangele abantu sifunda indaba.)
2. Cabanga ngalapha obuthakathaka khona. Ubuthakathaka obujwayelekilyo, yibiqili, ukuziqakisa, ukunathembakali, ukuzinikela entweni ethile ngokwedlulisileyo. Uma ubona omunye umuntu engena enkingeni ngenxa yobuthakathaka olabo, okukhangela njani lokhu?
a. Kasithi ukhangelele ukuthi webe loba ungathembakali kunkosikazi wakho. Uyambona umuntu obotshelwe ukweba loba umdeni ucitheka ngenxa yokungathembakali. “Lindaba” ikufundisani? (Ikutshengisa ikusasa ungaqubekela phambili ukule indlela!Uma uhlakaniphile uzayeka lokhu uvikela inking kusasa.)

B. Funda kuJobe 1:1-3. Cabanga uhleli emlilweni omunye aqale o njalo opheleleyoukukhuluma le indaba. Khupha konke okwaziyo emcabangweni ngoJobe. Uyafisa ukuba nguJobe? (Uzwakala njengomuntu obusisiwey!)

C. Funda kuJobe 1:4-5. UJobe wayelomqondo ojani ebantwaneni bakhe? (Wayebathanda njalo ebanakekela. Wayekhathazekile ngenaphakade yabo.)

D. Funda kuJobe 1:6-8. Ubudlelwano phakathi nbuka Nkulunkulu lo sathani ungathi bunjani ngokufunda kula amavesi? (Kuloku lwisana. Usathane uyazikhukhumeza ngombuso wakhe. UNkulunkulu uyakhuluma ngomunye wabant bakhe abasembusweni kasathane.)
1. UJobe umkhanegela njani usathane loNkulunkulu? (UNkulunkulu uthi uJobe uyamesaba (hlonipha) uNkulunkulu njalo “uyamyeyisa” (zonda) usathane.)
a. Ungathi ngabe ubungusathane? (Ngubani othanda ukutshelwa ukuthi akathandwa?)

E. Funda kuJobe 1:9-12. Sithola cebo ban lapha? (Ukuthi uNkulunklu losathane baphakathi kokulwisana njalo uJobe uphakathi laphakath kwakho lokhu kulwisana.)

F. Funda kuJobe 1:18-19. Sithola liphi elinye icebo phakathi kwelikhulu? (Ukuthi umuntu obekhangelelwa phezulu nguye osezwisa usizi. Uzakuphendula njani? Ikusasa yakhe imi njani?)

G. Kungani uNkulunkulu esitshela lindaba?
1. Singafunda sifundo bani kule indaba?

III. Indlela engela siqiniselo

A. Funda kuJoshuwa 3:9. Singaphi embalini kaIsrayeli? (Sebesukile ebuqgilini eGibide, sebedlule enkangala, sebezangena ezweni lapho uNkulunkulu abathembise lona. Kuyisikhathi sokuqala katsha njalo esamathuba amakhulu.)

B. Funda kuJoshuwa 3:10. Yibuphi ubunzima lenhlupheko ezazi phambili? (Umhlaba ulabanye abantu abangakhangeleleanga ukusuka.)
1. UNkulunkulu uletha sizo bani kuloluhlupho? (UNkulunkulu uthi uza basusa kuleli izwe..)
a. Ubona ngani utshoni uNkulunkulu ngalokhu?> Engakwenza yena ngokwakhe?

C. Funda kuJoshuwa 3:11-17. Le yindaba yokuthi wonke u-Israyeli abone. Injongo yale indaba ingabe iyini?
1. Ithini le indaba ngoku susa abakule indawo emhlabanei lo? (Khangela njalo kuJoshuwa 3:11. Ubukhona bukaNkulunkulu bedlula imithetho yemvelo ngoba wayethngamela indlela. Okwakumele kwenziwe ngabapristi yikuthi bathungamele abantu balandele. Ngingagoqa ukuthi uNkulunkulu engabasusa abantu bale indawo “kulosizo” oluncane olusuka kimi.)
2. Isifundisani le indaba ngokholo luka Israyeli-mhlawumbe ebuthungameleni? (Abapristi babelesibindi sokungena “emagagasini” amazi!)

D. Funda kuBahluleli 17:1-2. Ucabangani ngoMika? (Ulisela. Wayesebela umama wakhe. Mhlawumbe wananzelela ukuthuka okwakusuka kumama wakhe welibuyisela isiliva.)
1. Nanzelela khathesi ukuthi umama uthi, “Nkosi busuisa, indodana yami.” Yiyo na into ongayitsho uma umntwana wakho etshontshe imali yakho? (Kawufuni ukuthuka indodana yakho- ngibona lokhu kukubeka lapho ongelasiqumo khona.)
2. Wayele siliva eligakanani umama? (Amakhulu angamatshumi lanye wesiliva.)
a. Funda kuBahluleli 16:4-6. Lumama ongabizwanga ngegama nguDiliyila? (Ukuhamba kwendaba lobuningi bemali kuveza ukuthi kungenzakala.)

E. Funda kubaHluleli 17:3-4. Umama lo ngumuntu othunganyelwa ngumoya? (Uma umbhalo usithi “Nkoosi” utsho ukuthi “uJehova.” Lumama wayefisa ukukhonza uThixo oqotho.)
1. Uhlupho lungabe luyini? (Funda kuEksodusi 20:4-6. UNkulunkulu wayekuvalile ukukhonza okunje.)

F. Funda kubaHluleli 17:5-6. Kutsho ukuthi uhlupho lungabe lungaphi? (Uma sifunda kwabaseRoma 13 ezifundweni zethu ezedlulileyo, sifunde ukuthi uNkulunkulu nguye obeka amandla wonke. UIsirayeli wayengela Nkosi. Abantu babesenza ababekubona kungcono. Kukhanya njalo, lokhukwakulngela lokuncane ukuzwisisa intando kaNkulunkulu.)

G. Lokhu kusifundisa ni ngobuthungameli bebandla?
1. Kusifundisani ngendlela u-Israyeli owayesiyethethe? (Baqalisa be chapha umfula wase Jorodani ngokukholwa. Khathesi basebe sukile endleleni kaNkulunkulu baze babona ngani izithiozo zesiliva kwakuyiyo indlela engcono yokukhonza uNkulunkulu..)
2. Funda kubaHluleli 8:27. UGdiyoni wayengomunye okhulu empini kaNkulunkulu. Sibonani lapha? (Ukuthi sephazamisa ukukhonzwa kukaNkulunkulu weqiniso.)
a. Kusifundisani thina lokhu? (Ukuthi amaqhawe amakhulu lawo engalahleka. Kumele sihlale sinanzelela siqaphele intando kaNkulunkulu.)

H. Mngane, uzakuyaphambili ufundenathi lapho sifunda indaba uNkulunkulu asinike zona eTestamenteni elidala??

IV. Iviki ezayo: UKalebu : Ukuphila lommthwao

Isifundo setshumi lantathu Okuseleyo yikucasisa

(KwabaseRoma 14-16)

Copr. 2010, Bruce N. Cameron, J.D. Yonke imibhalo ivela ku-New International Version (NIV), copr. 1973, 1978, 1984 i-International Bible Society, ngaphandle umakuchaziwe. Imibhalo esuka ku-NIV isetshenziswe ngevumo ye- Zondervan Bible Publishers. Impendulo ezikhethiweyo zitholakala kuzigobholozi (). Uma usamukela lesi-Isifindo nge-email, kodwa sibesisilahleka ungasithola kule ikheli ye-web: http://www.GoBible.org. Thandazela ukuba uMoya Oyingcwele uvule ukuzwisisa kwakho ungakaqali ukufunda.

Isigeniso: Sesifikele emaphethelweni esifundo sakwabaseRoma njalo ngiadana. Ukuxoxa okuhle okungakanani esibe akho ngokusindiswa kwethu!Singifunde okuningi ngentando kaNkulunkulu, uma ube ulami ngiyathemba ukuthi wena lawe, uyenelisele ukukhula kule indaba ebaluleke kangaka. Kule iviki sifunda ngokuthi kusizani ukuba ngumzenzisi? Ngizakwekela uzikhethele kulokhu. Kasingeneni esifundweni seBhayibheli sizwe ukuthi singafundani!

I. Abadla imibida lalabo abagcina iSabatha

A. Funda kwabaseROma 14:1-4. Ukudla imibida kulani lokwenza lokukholwa? Ngdle imibida okweminyaka engamatsumi emingi! Ukholo lwami selwenziwe lwabalula (loba inhliziyo mai iqinisiwe) ngenxa yalokhu?
1. Funda kwabaseKorinte 10:8-21. Lungaphi lapha udaba? (Loba laba abadla inyama enikelwe ezithixweni banikeza udumo emadimonini.)
2. Impendulo kaPawule siyayithola kokulandleyo. Funda kwbaseKorinte 10:23-24. Ugoqani ngalokho okucathwanga unguPawule ngenyama enikelwe ezithixweni? (Ingavumeleka kodwa kayisizi.)
3. Kasiyeni phambili sifunde kwabaseKorinte 10:25-29. Impendulo kaPawule emaphethelweni ithini? (Ungazikhathazi ngayo ngaphandle kube lomuntu ozayi qala lindaba.)

B. Manje silokuzwisisa okungcono ngale indaba yemibida, uthini uPawule kulabo abacabanga ukuthi uNkulunkulu akanaki (loba uyanaka) ukuthi kulendaba yokudla imibida ukuze kuvikelwe ukudla inyama enikelwe ezithixweni? (UPawule usitshela ukuthi le ngenye (phakathi kwezinye) “indaba ezingela kuvumelana,” (kwabaseRoma 14:1) lokuthi amaKrestu kakumela bengene ukuphikisaneni ngazo loba be sole labo abavumelana lakho.)

C. Funda kwabaseRoma 14:5-6. UPawule ukhuluma ngosuka esiyangalo enkozeweni? Le yindaba “elokuphikisana” efana lokudla imibida? Kutsho na ukuthi kakulandingeko yokuya enkozweni ngosuku oluthile? Kungalunga umasingahlananela labangane bethu ngolwesihlanu?
1. Funda kwabaseHeberu 10:25. Kungani amaKrestu kuthiwa kakumelanga bengalibali ukuhlanganela labanye uma usuku olothile lungabalulekanga? (Abacazayo abaningi abafana labo Barnes, Adam Clark; Jameison, Fausset loBrown; loMatthew Henry bathibona (njalo ngiyavumelwana labo) ukuthi kakukhlunywa ngosuku lweviki lokukhonza. Kodwa uPawule ukhuluma ngamadili amaSabatha ayesenziwa esiJudeni. AmaJuda bakhula besiya kule imidlalo kodwa ezizweni kabazange. Njikelele amadili la agcwaliswa kuKrestu, yikho ke ukuwenza kwakuyikuzikhethela nje.)
2. Funda kuIsaya 66:22-23. Kutshoni lokhu ngeSabatha leviki ngeviki? Sizakuya phambili sisiba lenxenye emaSabatheni aseZulwini! Funda ukuthi uthini uBarnes ngale ivesi “Kakungeke kube lokukhona uNkulunkulu okunaphakade, loba inkolo enaphakade emhlabeni iSabatha lingekho; … [loba amadili amaJuda aye] yenziwe abayinxenye yemithetho, umthetho owawukhuluma ngohlonipha iSabatha wawu yinxenye yemithetho elitshumi njengengomlandu onaphakade” Ngiyavumelana lakho.)

II. Ukubekezela labazenzisi

A. Funda kwabaseRoma 14:7-12. Yikuphi okumele kusihluphe euhambeni kwethu njengamaKrestuuma kusiza ekulalelelni lamaKrestu amanye? (Ukusinda kwethu! EKupheleni, sizakwahlulelwa nguNkulunkulu, hatshi omunye lomunye. Yikho ke ukwahlulelana ezintweni ezingela kuvunyelwana yikucitha isikhathi – njalo kuphazamisa umzimba wobuKrestu.)

B. Funda kwabaseRoma 14:13-14. Injongo yethu kumeke ibe yini sikhangelane lamanye amaKrestu abaphikisana lathi ezintweni ezilokuphikisana phakathi? (Ungaqali uhlupho oluzabenza bengahlali enkozweni!)
1. Kuyenzakala na ukuthi into ethile eyisono kumye ingabi yisono komunye? (Yebo. UPawule uthi yena kacabangi ukuthi ukudla ukudla okuthile yisono. Kodwa uma udla umubida ebona kuyisono, kuye lo umntu kuyisono.)

C. Funda kwabaseRoma 14:15-18. Uthini uPawule ngabazenzisi-abantu abafihla ezinye izinto abazenzayo? (Uma sibona okuthile kulungile (ukudla inyama njengomzekeliso), sidle inyama phambi kwalo odla imibida (obuna ngani inyama kayilunganga), kasitshengisi uthando. UPawule uthi kumele singakwezi lokhu.)

D. Kasilobeni ukuthi uthini uPawule ngezinto lezo ezinemibuzo:
1. Ungabakhangeleli phansi labo abangavumelani lawe;
2. Ungabehluleli labo obona ngani kabalazimiso eziqondileyo;
3. Isimiso somuntu omunye kasingeke sifane komunye; njalo,
4. Uma ulesimiso esitshiyeneyo ungakweze phambi kwalabo abangaka zwisis imithetho emithathu ephezulu!

E. Funda kwabaseRoma 14:19-20. Silenjongo ezibalulekileyo ukwedlula ezinye na? (Yebo. Ukuthula lokukhuthaza amanye amalunga ebandle yiyona injongo yethu. Ukuba lesimiso esiqondileyo ekudleni, kubalulekile, ijongo ecane okumele inikeze indawo ejongweni enkulu.)

F. Funda kwabaseRoma 14:21-22. Uma ungumntu olungileyo odla inyama unatha lewayini ungabizwa ukuthi wenzeni? (Ubizelwa ukuthi ukugcine wena lokhu. UPawule uyakhuthaza ubuzenzisi obuthile. Uma kubangela omunye umKrstu ukuthi alahlekelwe lokhulo kumele ukwekele.)

G. Funda kwabaseRoma 14:23. Ijongo yokuvumelana ledlela ezehlukeneyo kwezeBhayibheli kungabe kuyini? (Khumbula ukuthi UPawule uqala inxoxo yakhe ngokuthi lezizindaba “ezilokuphikasana.” Isihluthulelo empilweni yikuzibuza ukuthi siphila ngokuthunganyelwa nguMoya Oyingcwele. Impilo yethu yokoMoya, ukuhamba kwethu kwesiKrestu kuyakhula. UPawule uthi umKrestu okhulileyo ekukholweni kwakhe uyananzelela ukuthi inyama enikelwe ezithixweni kayitsho lutho. Kodwa uMoya uze ukuthungamele kwesinye isigaba sokholo kumele wenza okuzwisisayo ngaleso isikhathi.)

III. Icele lothando

A. Funda kwabaseRoma 15:1-3. Uthando lokuzinikela Kulani lokwenza lokubekezelela labo abalokukholwa okungaqinanga? (Njengoba uJesu wanikela elakhe ilungelo, lathi kumele siguqule kancane ukukhululeka kwethu ekukholweni ukuze labo abangamaKrestu abadinga amandla abaseduze lathi bawathole.)
1. UJeus wanikela waphi amalungelo? (Ilungelo lokuphila njengoNkulunkulu, ilungelo lokungahlukuluzwa, ilungelo lokunganikezw icala elingasilakhe lokujeziswa okungasikwakhe. Ilungelo lokungabulawa ngecala angalenzanga-ikutsho amanye wawo.)

B. Funda kwabaseRoma 15:4. Ubizo lukaPawule lokuthi kumele sinikele amalungelo ethu ezintweni ezilokuphikisana kuqathaniswa njani lamalungelo awanikelayo ujesu? (Upawule usitshela ukuthi imbali isitshela ukuthi kukhona okungaqinisa ithemba lethu.Okuncane esikunikelayo kuqathanisana njani lalokhu iNkosi yethu eyakunikelayo ngenxa yothando lwakhe kithi.)

C. Funda kwabaseRoma 15:5-7. UNkulunkulu ekwamukela wena, wawu ngalankinga ngezinto ezilokuphikisana? (Ngibona ngani upawule usedlulisile inxoxo yakhe yezinto lezo ezilempikisano.)
1. Injongo kapawule ikhanya ngani iyini kithi? (Ijongo yikunika udumo kuNkulunkulu. Kasikwenzi kahle lokhu uma silokwahlukanisana. “Umoya waokubambana” phakathi kwabakholwayo yiyo indlela enhle yokunikeza udumo kuNkulunkulu.)

D. Singakwenza, ngamandla avela kuNkulunkulu, ukuthi sibambe imizwa yethu evela masinya. Senzani ngamanye amaKrestu alethu ukwehlukana kwabantu? (Funda kwabaseRoma 16:17-18. UPawule uthi sikunanzelele sikuvikele.)
1. UPawule uthini kungabe kuyini efuqa labo abaletha ukwehlukana? (“Inkanuko zabo” UPawule kakhulumi ukuthi lezinkanuko zingabe ziyini, kodwa ukuzithanda, ukuziqakisa, lokuthanda ukulwisana kuyeza enqondweni.)

E. Funda kwabaseRoma 16:25-27. Mngane, sesifundile ukuthi kungani, ngaye ujesu. Sisindiswa ngomusa kuphela. Uma ungakasenzi isiqumo sokwethemba kuJesu ngodaba losindiso lwakho ungakwenza lokhu manje? Sifundile ukuthi labo asebesindisiwe kumele baphile ngokufanayo. Uma usuchaphile waya ekusindisweni ungenza isiqumo sokuthi nsukuzonke uphile impilo ethunganyelwa ngumoya oyingcwele? Impilo eletha udumo kuNkulunkulu?

IV. Iviki ezato: Siqala isifundo esitsha esimayelana labantu ababaululekileyo eTestamenteni elidala Bhayibhelini.

Isifundo setshumi lambili Uthando lomthetho

Isifundo setshumi lambili Uthando lomthetho
(KwabaseRoma 12 & 13)

Copr. 2010, Bruce N. Cameron, J.D. Yonke imibhalo ivela ku-New International Version (NIV), copr. 1973, 1978, 1984 i-International Bible Society, ngaphandle umakuchaziwe. Imibhalo esuka ku-NIV isetshenziswe ngevumo ye- Zondervan Bible Publishers. Impendulo ezikhethiweyo zitholakala kuzigobholozi (). Uma usamukela lesi-Isifindo nge-email, kodwa sibesisilahleka ungasithola kule ikheli ye-web: http://www.GoBible.org. Thandazela ukuba uMoya Oyingcwele uvule ukuzwisisa kwakho ungakaqali ukufunda.

Isigeniso: Uzizwa ungela moya? Besesenza isifundo esidinga amandla enqondo zethu! Senelisile ukuthi sifunde ngenxoxo kaPawule ezima njalo enhle ngodaba olulula- ukusidiswa ngomusa hatshi ngemisebenzi. AmaKrestu amanengi baphelela lapha. Kumele siphefumule siyephambili sazi ukuthi uthini uPawule nokuthi umKrestu ophila phakathi kokungakholwa kumele aphile njani. Phefumula kakhulu: kasingene esifundweni sethu seBhayibheli sifunde okunye okuningi!

I. Umnikelo ophilayo

A. Funda kwabaseRoma 12:1. UPawule uqala ngebala elithi “yikho ke” okuhambelana lokuthi kumele sinikeze imizimba yethu njengetempele eliphilayo? (Sisanda ukufunda ukuthi impilo lokufa kukaJesu enxenyeni yethu kwanikeza njani abakholwayo ithuba lokungena emzulwini. “Yikho ke” njengoba uJesu wasifela kumele sinikele imizimba yethu njengomnikelo kuNkulunkulu.)

1. Kutsho ukuthi kumele sife na? (“Ukuphila” yilo ibala elibalulekileyo lapha. Kakuding ukuthi sifele izono zethu njengoJesu. Ngeqiniso, wasivikela ekufeni inaphakade. Thina kumele samkele lokhu kufa ngokumphilela. Abacaza okutshiwo liBhayibheli bayasitshela ukuthi ibala elithi “umnikelo” lalisetshenziswa esiJudeni ukutsho ukuthi “ukudumisa loba impilo yokukhonza.” UPawule usibizela ukuthi siphile impilo ehambelana lomnikelo kaJesu ngenxa yethu.)

B. Funda kwabaseRoma 12:2. Yiphi “indlela yomhlaba?” (UPawule uyasitshela ukuthi uNkulunkulu angakufuniyo yikuthi silandele umhlaba. Kakumelanga sibe lezenzo lemizwa efana leyomhlaba.)
1. Uma umbhalo ukhuluma “ngokulandela,” “ukuguqula,” “inqondo,”lokhu kuzwakala ngani yikunikela imizimba yethu loba inqondo zethu? (Izenzo ziqala ngokucabanga. Kungabe siguqulwa sibe ngokungcono ngokuguqulwa kwenqondo zethu loba silandela umhlaba.)
a. Kasikhangeleni okunye eduze. Ubona ngani kutshoni ukuvuselela inqondo zethu? (UPawule usibizela ukuthi sisebenzise ubuchopho bethu ekuphileni kwethu kwansukuzonke siphilela uJesu. Njengoba esibizele ukuthi siphile impilo ethunganyelwa ngumoya (Kwabase Roma 8:5), imicabango yethu kumele iguqulwe ngamandla kamoya oyingcwele.)
2. Singa “nambhitha” njani ukuthi kumele siphile njani? (Inqondo ethunganyelwa ngumoya oyingcwele izenelisa ukubona ukuthi okulungileyo lokunganlunganga yikuphi.)

a. Kukhanya kusobala lokhu empilweni yakho?
b. Ubona ngani izono ezingingi zisuka kuphi? (Ngingathi yibumina loba “ukuziqakisa.”)
(1) Ubumina bungaphila uma ungumnikelo ophilayo? (UPawule ungena endaweni ezilehlupho esiKrestwini kokulandelayo.)

II. Zinikele kokukodwa: Ukuzehlisa

A. Funda kwabase Roma 12:3. Yindaba lapho inqondo yakho okumele iguqulwe khona le? (Kujwayelekile eMelika ukuthi umuntu abe nemoto elenombolo eziligama lakhe. Njengomzekeliso “BNC 1.” Umutsho ojwayelekileyo ngothi “khangela inombolo yokuqala.” Ngingowokuqala yiwo umqondo womhlaba.)
1. Uma ukubaluleka kwethu kukhangela ngokuthi “ukukholwa kwethu kungakanani,” kutsho na ukuthi uma nginokukholwa okukhulu ngibaluleke kakhulu? (Mhlawumbe. Okusobala, UPawule uthi ukuzehlisa kukhula lokukholwa. Singaba lokukholwa okukhulu, Siyenelisa ukuzwisisa ukubaluleka kwethu.)

B. Funda kwabase Roma 12:4-8. Kusifundisani lokhu ngomsebenzi wethu ebandleni? (Yini oyenelisayo wena (bana qotho njalo utsho iqiniso)ukuyenza kahle? Uma kunjalo cela ukwenza lokhu enkozweni.)
1. Kasingalahlekelwa yinjongo ngokukhangela izihlahla. Esikufundiswa nguPawule yinxenye yokwenzakala ngemva kokusinda kuNkulunkulu? (Ukuba leenxenye lalabo abakholwayo kubalulekile esiKrestwini. Lokhu kukhuluma njalo ngohlupho lobumina.)

III. Ukuzinikela kwesibili: Uthando

A. Funda kwabaseRoma 12:9-13. Yonke into elandela umyalo othi “ithando kumele lube qotho,” ukucasisa ukuthi lokhu kutsho kubalulekile?
1. Ngiyake ngibone okunanyathiselwayo “Ukuzonda kakusinxenye yomdeni.” Okunye kuthi “AmaKrestu kakumelanga azonde labo abalala mhlobo munye.” Ubona ngani utshoni uPawule uma esithi AmaKrestu “kumele azonde okubi?” Ukuzonda ngenye yezinto ezenziwa emdenini?
a. Mhlawumbe ungathi yindlela yokucasisa engaba luhlupho, Incwadi ecasisayo ithi yona “ukuzonda kakhulu” loba “ukungathandi” ngezinye zezindlela zokucaza ibala lesiGiriki elisetshenziswa lapha. Singathola umuntu olenxenye esonweni,kumele
b. Loba lokhu kungakhuluma ngobubi ezimpilweni zethu hatshi ezimpilweni zabanye? (UBarnes oloba ngokumayelana leBhayibheli uthi “ukuzonda” kutsho ukuthi kumele sisuke ebubini-hatshi ububi njejikelele, kodwa ububi lokungabilomusa. Kulokuthi umuntu azodwe ngoba usesonweni, kumele sisuke ekubeni lomona lokungabi lomusa kwabanye.)
c. Uthando oluqotho lungahlala emzimbeni ofanyo lalo olomona? (Lumbuzo uqinisa umcabango okhulunywa ngawo nguPawule ekuzodeni isono esisempilweni.)
2. Ungazinamathisela njani kokuhle? (Ngomcabango onamathelane loMoya Ongcwele!)

B. Funda kwabase Roma 12:14-18 laku Johane 15:18-19. UJesu utsho njani ukuthi umhlaba ungasithanda kuphela umasinokuthula lomuntu wonke? (Isihluthulelo sikubaseRoma 18:18, lapho uPawule asifundisa khona ukuthi kasingeke siwuqondise umhlaba, kodwa singakwenza (loMoya Oyingcwele) siziqondise thina. Kuze kuba lalpho okuzakuphendukela khona . Uphile ngokuthula lomuntu wonke, siphile ngokuthula labantu bonke-ngitsho labamngalunga.)

C. Funda kwabaseRoma 12:19-21. Indlela kaNkulunkulu yokuphila ngokuthula yiyiphi? (Incwadi zomhlaba lokubonwa bonwayo kunqoba ububi ngamandla amakhulu. IsiKrestu sisifundisa ukuthi sinqobe okubi ngokuhle.)
1. Longumthetho kahulumende njalo labantu munye ngamunye? (KwabaseRoma 13:3-5 uthi kakunjalo.)

IV. Umnikelo wesithathu: Beka eceleni ukulwa

A. Funda kwabaseRoma 13:1-5. Waye nguhulumnde onjani umbuso wase Roma? (Babelemithetho imibi kakhulu, njengababusi.)
1. UPawuel unikeza sizatho bani sokuthi kumele abantu bezinikele kubabusi? (Ukujeziswa lonembeza)
a. Ukujeziswa kukhanya kukuhle, kuyikuxwaya okuhle okubambekayo. Kodwa, kungani uNkulunkulu (unembeza) ebeka abathungamele ababi? (Kangiboni ukuthi uNkulunkulu uvumelana lombuso omubi-loba ubuthungamele obuthile obubi. Kodwa uNkulunkulu uqinisa umcabango somphakathi ohlelekileyo. AmaKrestu kumele babe yinxenye yomphakathi ohlelekileyo.)
b. Uma unkulunkulu ebeka isandla sakhe, amaKrestu balomlandu bani embangazweni?
(1) Uma kwabaseRoma 13:1 ungifundisa ukuthi ababusi “babekwa nguNkulunkulu,” kumele ngibezinyawo lezandla zika Nkulunkulu okungakanani kulo umsebenzi?
(a) Kwenza umehluko uma uphila embusweni ozibusyo? (Yebo. Uma kungenjalo unguhlamuki.)

B. Funda kwabaseRoma 13:6-7. Kungakhethelekile ukuthi usekela luphi uhlangothi lwezombangazwe, kulokudelela okukhulu okutshengiswa umogamele wemelika okhona manje lalo owedluleyo. Kumele umKrestu ahloniphe umongameli angamthandiyo? (UPawule ukhuluma ngababusi. Yikhoke kumele simtshengise ukuhlonipha umongameli-loba sifuna ukuba yizandla zikaNkulunkulu ekumkhipheni esikhundleni!)

C. Funda kwabaseRoma 13:8-10. Imithetho elitshumi ifile na? (Hatshi! UPawule uqla ngomqondo wokuthi sinikele impilo zethu njengomnikelo ophilayo. Uthando siyafunda, lophambeni lobumina. Manje uPawule usivezela ukuthi uthando lungaphansi kwemithetho elitshumi “loba lawuphi umthetho ongabakhona..”)

D. Funda kwabaseRoma 13:11-14. Yisiphi isikhathi sokunikela “izenzo zobumnyama” ongafisi ukuthi abanye bazi ngazo? (Manje!))

E. UPawule, othungamelayo ekukhulumen ngokulunga ngkukholwa, ukthi esikwenzayo kubalulekile kakhulu kuNkulunkulu. Mngane uzazimisela lamhlanje ukuthi uzazinikela umzimba lenqondo emandleni kaMoya Oyingcwele ukuze ulalele uNkulunkulu?

V. Iviki ezayo: Konke okuseleyo yikucaza.

Isifundo setshumi Ukusinda komJuda loweZizweni

(KwabaseRoma 8:18-9:30)

Copr. 2010, Bruce N. Cameron, J.D. Yonke imibhalo ivela ku-New International Version (NIV), copr. 1973, 1978, 1984 i-International Bible Society, ngaphandle umakuchaziwe. Imibhalo esuka ku-NIV isetshenziswe ngevumo ye- Zondervan Bible Publishers. Impendulo ezikhethiweyo zitholakala kuzigobholozi (). Uma usamukela lesi-Isifindo nge-email, kodwa sibesisilahleka ungasithola kule ikheli ye-web: http://www.GoBible.org. Thandazela ukuba uMoya Oyingcwele uvule ukuzwisisa kwakho ungakaqali ukufunda.

Isigeniso: Ungakhangela uza thola ukuthi kulobunzima obuthize. Ingozi zemvelo. Ukulahlekelwa yimisebenzi. Obunye ubunzima bukhulu okokuthi kangithanda ukukhuluma ngabo. Cabanga ngabasebenzi base mayini abangaphansi komhlaba okwamaviki amabli adlulileyo. Ngizwe kuthiwa labo abaphezulu benelisile ukuba ngenisela umoya, lamanzi, lokudla. Kodwa ukuze bekhutshwe kule ingozi kuzathath inyanga ezine! Ezinye ingozi ngezokholo. Uthini uNkulunkulu ngobunzima esihlangana labo? Uthini uNkulunkulu ngobunzima esihlangana labo ezimpilweni zethu? Simandla phezu kwezimpilo zethu? Kasingeneni esifndweni sethu seBhayibheli sifunde oknye!!

I. Ubuhlungu

A. Funda kwabase Roma 8:18. Ungakukhangela njani ukuhlupheka?

1. UPawule uloba ngezulu na? Uma kunjalo kungani esithi “lambulwe kithi?” (Izulu yilo elizoqeda konke ukuhlupheka emaphethelweni. Kodwa ukuhlupheka kungasi phakamisa sifike esigabeni lapho esidumisa khona uNkulunkulu..)

B. Funda kwabaseRoma 8:19-21. Okunye ukuhluphekayo kungabe kuyini? (“Indalo.”)
1. Indalo ingabe iyini? (Abakhuluma ngokulotshiweyo kabavumelani phezu kokukhulunywa nguPawule. Kasithini kutshu ngitsho labangasi maKrestu.)
a. Indalo imele ukuthi uNkulunkulu avezwe kuwe? Izakuma okwesikhathi esingakanani?

C. Funda kwabase Roma 8:22-25.AmaKrestu kawalakukhonona empilweni? UPawule uthini kuningi ukububula emhlabeni-amaKrestu labo baleyabo inxenye kulokhu.)
1. Ithemba lethu lingab liyini? (Izulu: yilo esilikhangeleleyo ukuthi silifinyelele ngemva kokuphila ekukhononeni.)
2. Qathanisa kwabaeRoma 8:15 lakubaseRoma 8:23. Bengicanga ukuthi besesithethwe saba ngabantwana baka Nkulunkulu? (Ukuthathwa kwethu kupheleliswa emazulwini.)

D. Funda kwabaseRoma 8:26-27. Utshoni uPawule uma ethi “ngendlela efanayo?” (Njengoba ithemba lethu lisezintweni ezingabonwayo, loMoya Oyingcwele ngeke ubonwe.)
1. Okwenza kuqala ungangena ekukhoneni yikuphi? (Okukuqala yikucabanga ngokuthi kumele ngenzeni. Okwesibiliy yikuthandaza. Kumele ngithandazele ukwadula indlela engiqala ngayo ukundinga indlela yokulungisisa uhlupho lwami!)
a. Uma ungaba lohlupho olungela ndlea yokululungisisa? Uma ungazi ukuthi umceleni uNkulunkulu? (Sibuthakathaka njalo ukukhuleka kasikwazi. UMoya Oyingcwele kumele asisize ngalokhu. UMoya oyingcwele uyathatha imithandazo yethu ezwisa usizi ayiguqule.)
b. Kutsho ukuthini ukuthi uMoya Oyingcwele uyasincengela ngokububula okungeke kutshiwo ngamazwi?”UMoa oyingwele uyabubula kuNkulunkulu ngenxa yethu? (Yebo! Amazwi ethu kangeke atsho umumo esikiwo-kodwa uMoya Oyingcwele uhambisa imithandazo yetho kuNkulunkulu.)

II. Indlela yethu yokulungisisa uhlupho

A. Funda kwabaseRoma 8:28. Okumele kusinikeze amandla enhluphweni zansuku zonke kungabe kuyini? (UNkulunkulu ulungisisa inhlupho zalabo abamthandayo.)

B. Funda kwabseRoma 8:31-32. Singaba kwazi njani ukuthi uNkulunkulu singamethemba njani? (UNkulunkulu wanikela uJesu ngenxayethu! Uthando luka Nkulunkulu singaluthandabuza njani?)
1. Kungani ukubambelela ethandweni luka Nkulunkulu kubalulekile kangaka? (UNkulunkulu nguye usomandla womhlaba! Uma uNkulunkulu elathi kakudingi ukuthi sizihluphe, ngubani onganqoba uNkulunkulu? Kakudingenki ukuthi sizihluphe ngempumela zenhlupho zethu.)

C. Kasiyeni phansi kwabaseRoma 8:37-39. Singaba ngabedlula abanqobi njani? Kayisibo abaphezulu laba na? (Abanqobi banganqotshwa ngaphamblini. IBhayibheli lisitshela ukuthi kawekho amandla emhlabeni angasehlukanisa lothando luka Nkulunkulu! Mngane, yiziphi ezinye indaba ezimnandi ezingedlula lezi?)

III. Indlela yokulungisisa uhl[ho engaphelelanga?

A. UNkulunkulu usithembisa ukuthi kayikho into engasinqoba. Usithembisa ukuthi kayikho into engasehlukanisa lothando lwakhe. Usithembisa ukuthi uizulu yilo elilempndulo zonke zemibuzo yethu. Lezizithembiso zisebenza ngendlela efanayo ebantweni bonke?

B. Kasiyeni funda kwabaseRoma 9:10-14. Uma ngabe u-Esawu wayengathandwa nguNkulunkulu, engakayenzi okuhle loba okubi, ungawu phendula njani umbuzo “UNkulunkulu ulungile na?”
1. Njengoba sikhathile ukuthi kakukho okungasehlukanisa lothando luka Nkulunkulu, sifunda ukuthi uNkulunkulu angasehlukanisa ethandweni lwakhe. Kulungile na lokhu? (KwabaseRoma 9:14 kuthiwa, “Hatshi, unkulunkulu ulungile.”)
2. Kudingeka sesabe na ukuthi uNkulunkulu uzasitshiya ngesikhathi esithile ngoba kasiseyinxenye “yabakhethiweyo?”

C. Funda kuJobe 1:6-11. Usathani unikeza uNkulunkulu cala bani? (Ukuthi akalunganga. UJobe usebenzela uNkulunkulu ngoba uJobe uthola okuphathwa ngandlela ephezulu.)
1. Kwakuza kwenzakalani ngabe usathani weza ku Nkulunkulu wathi u-Isaka uyakukhonza ngoba uphathwa ngendlela etshiyeneyo.” U-Esawu kakukhonzi ngoba uyamkhetha. Ungathini wena kula amacala? (Ijongo yencwadi kaJobe yikuveza ukuthi uJobe wakhonza uNkulunkulu ngoba ekhethile, hatshi ngoba wayenikezwe okuthile. Uma kuthiwa “abantu kabala ngenye indlela,” kujulile ukwedlula icala elilethwa ngusathane.)

D. Kasifundeni ukuthi okwathungamela uPawuele ukuze afike lapha ukuze sibone ukuthi singalungisisa loluhlupho olukhona. Funda kwabaseRoma 9:1-5. Isizwe samaJuda sasile sandal esiphezu lapha na? (Kangisoze ngitsho ukuthi kwakulobuqili, kodwa babelobungcono.)

E. Funda kwbase Roma 9:6-8. Kutsho ukuthi lokhu ngodaba lokuthi abantu bakhululekile ukukhetha uNkulunkulu? (Ukuba seubudlelwaneni loNkulunkulu kakuhambi ngokuzalwa-kumele sikukhete. U-Israyeli kasibantwana ngemvelo, kodwa “abantwana besithembiso.” Singakhetha ukwamukela isithembiso sika Nkulunkulu. Ukuthi “uNkulunkulu akamthandanga u-Esawu” kakutsho ukuthi u-Esawu wayesilahliwe inaphakade. Okusobala yikuthi u-Isaka wayebusisiwe.)

F. Funda kwabaseRoma 9:9. Kulokukhetha okungakanani kulesisithembiso? (UNkulunkulu uzwakala ekhuluma okwehlukileyo-ukuthi u-Abrahama loSara kakukho abakwenzayo ukuze baphiwe isithembiso.)

G. Manje, funda njalo kwabase Roma 9:10-14.UPawule uyaphikisana lalokhu akuloba kwabaseRoma 9:6-8?

H. Funda kwabaseRoma 9:17-18. UFaro wayelokukhululeka okungakanani ukuthi akhethe ukuba ngumtwana wesithembiso?
1. Ngilokukhetha okungakanani uma uNkulunkul ekhethe “ukuqinisa” inhliziyo yami?

I. Funda kwabaseRoma 9:19. Ungomunye walabo abatsho lokhu? Uma uNkulunkulu “eqinisa” inhliziyo yami kungani ngilecala ngezono zami!

J. Fudna kwabaseRoma 9:20-21. Uqotho uPawule? (Ngeqiniso uqinisile! Njengabantu abadalwe nguNkulunkulu, kasilamvumo yokuthi uNkulunkulu kenzanga kuhle.)
1. Kwenza umumo ufane xa zonke? (UNkulunkulu engaba lamandla. UNkulunkulu engaba lelungelo. Kodwa ongaphandle engathi uNkulunkulu wayengalunganga.)
a. Lokhu kukhanya kungasiNkulunkulu omaziyo?
2. Nyathela emuva okwesikhatshana. Evesini yeGibide emumweni wamaHeberu, ngobani abakade “belungile?” (Bengabe bengekho abakade belungile kodwa amaGibide bebengalunganga ekwenzeni ekukhonzeni laseku qgilazeni amaHeberukwabo.)
a. UFaro ubesekhethile phakathi kokuhle lokubi uMosi engakayi kuye? (Yebo.)

K. Funda kwabaseRoma 9:22. Ulaka lukaNkulunkulu liuthululeke kubani? Uveza njani ukubekezela? (Mana kancane!UPawule usibuyisela kulokhu okulula. Abantu kumele batholeni? UFaro kwakumele atholeni? Sonke kumele sife ngoba sonile. Uma uNkulunkulu eveza umusa kwabanye lokhu kulobandlululo na?

L. Funda kwabaseRoma 9:23-24. Lumbhalo usebenza njani kuFaro? (UFaro wamala uNkulunkulu. Abantu bakhe uNkulunkulu bbamala uNkulunkulu. Kpodwa uNulunkulu wasebenzisa uFarro ukuveza amandla ache (lothando) phezu kwamandkla okubi emhlabeni.)
1. Kulungile lokhu? (Yebo.)
2. Nanzelela ukujuluka komcabango kaPawule. Uqala (KwabaseRoma 9:20-21) ngokuthi uNkulunkulu engenza iloba yini. Izidalwa ziyini ukuthi zikhonone, UPawule usivezela ukuthi kungani uNkulunkulu esenza konke ngokulunga endalweni yonke!

M. Ubona ngani kungani uPawule engena kulokhu kuphikisana ngokulunga ku kaNkulunkulu? Ubalekela injongo yakhe yokulunga ngokukholwa? Lokhu kulokwenza lokukhathazeka? (Funda kwabaseRoma 9:30-33. UPawule akubeka sobala yikuthi uNkulunkulu nguye olamandla onke ebudlelwaneni bethu laye. Abantu bengala uNkulunkulu balahlwe bonke. Kodwa ukulunga ngokukholwa konke kunguNkulunkulu. Uksusindiswa konke kunguNkulunkulu.Uma izinto ezimbi zisenzakala empilenweni, impend;lo ngoNkulunkulu onke.)

N. Mngane, siqale sikhuluma ngobunzima. Impendulo kaNkulunkulu ebunzimeni yikuthi simethembe ngekusasa. UPawule abesesiya odabeni lokusinda kwabezizweni (labo abangakhethwa nguNkukliunkulu). Impendulo kaNkulunkulu ekusindeni yikumethemba. Uza vuma ukwenza lokhu Kanye: themba uNkulunkulu ebunzimeni lekusindiswen I kwakho inaphakade?

IV. Iviki ezayo:Ukukhethwa ngomusa.

Isifundo sesitshiya galolunye Inkululeko kuKrestu

(KwabaseRoma 8:1-17)

Copr. 2010, Bruce N. Cameron, J.D. Yonke imibhalo ivela ku-New International Version (NIV), copr. 1973, 1978, 1984 i-International Bible Society, ngaphandle umakuchaziwe. Imibhalo esuka ku-NIV isetshenziswe ngevumo ye- Zondervan Bible Publishers. Impendulo ezikhethiweyo zitholakala kuzigobholozi (). Uma usamukela lesi-Isifindo nge-email, kodwa sibesisilahleka ungasithola kule ikheli ye-web: http://www.GoBible.org. Thandazela ukuba uMoya Oyingcwele uvule ukuzwisisa kwakho ungakaqali ukufunda.

Isigeniso: Iviki ephelileyo, UPawule ucine esibe leqinisio elibuhlungu ngempilo. Inqondo yakhe ibe iyisiqgili sika Nkulunkulu, kodwa, wavuma ukuthi, imvelo yakhe yesono isiqgili sesono. (KwabaseRoma 7:25) Ngijabulile ikwazi ukuthi kangingedwa engilwisana lesono. Kodwa indaba ezimbi kimi nawe yikuthi sisese lalo loluhlupho lwesono. Kasifuni ukuba yiziqgili zesono. UPawule ukhuluma ngokuthi umumo wethu “mubi kakhulu.” (Kwabase Roma 7:24) Singenzani? Kukhona na okumele sikwenze? Kasingeneni edabeni luka Pawule oluyaphambili ngesono lokusindiswa sibone ukuthi singenzani!

I. Kakula kunikezwa icala!

A. Funda kwabaseRoma 8:1-2. Indaba ezinhle kithi thina esibabikakhulu, izoni ezithwele nzima? (Kasilacala!)

1. Kutsho na ukuthi isono kasisekho ezimpilweni zethu? (Hatshi. Ngabe siyawulalela umthetho, UPawule ube engeke athi “kakukla kunikezwa icala.” Amakrestu alalela uJesu alobudlelwano lemutsho okubaseRoma &:24-25. Kumele sife. Kodwa ngaphandle komumo wethu, kasila kudukiswa.)

a. Yikho konke ofisa ukuba yikho na-ukukhululwa ekuthukweni? (Ngizajabulela ukukuthatha. Kodwa ngifisa ukubasulwa esonweni sonke. Lokhu kuyahambelana lokuthi imicabango yethu kumele ibe yiziqgili “emthethweni kaNkulunkulu.” Ukubalelkela ukunikezwa icala yiyo injongo.)

2. How did I come out from under condemnation? (It was through Jesus and something called “the law of the Spirit of Life.”)
a. Notice that we have two laws here. What about the nature of a law helps us to understand what Paul is saying? (A “law” is a rule that is not supposed to be broken.)
b. What is the law of sin and death? (We understand that rule. You violate the law and you will die.)
c. What is the law of the Spirit of life? (Let’s read on.)

B. Funda kwabaseRoma 8:3-4. Indingeko zokulunga sifinyelela kizo njani ezimpilweni zethu? (Leyimpendulo “emthethweni kaMoya wempilo.” UJesu weza “ngemvelo yomuntu wesono ukuze abe ngumhlatshelo wesono.”)
1. Kujani ukuthi okwenziwa nguJesu ngumthetho-umthetho ophezu kwemithetho elitshumi?
2. Injongo yomhlatshelo wesono eTestamenteni elidala waye uyini? (Kwakuyikususwa kwesono emuntwini oletha umhlatshelo. Lokhu kusiza sizwisise inxenye “yomthetho” kulokhuInxenye yomthetho weTestamente elidala yayiyikuthi umhlatshelo wesono wawu susa icala konileyo. UmThetho wempilo yikuthi uJesu wafa endaweni yethu. Singathatha usizo kulo umthetho olomusa kangaka!)
3. Nanzelela ukuthi ivesi yesithathu ithi yona ngoJesu “wahalimela isono engowesono naye.” Kungendlela bani uJesu ohalmela ngayo isono kithi? (Ukuthi uJesu wasifela kusivezela ukuthi isono siyinto embi. Kasifuni ubuhlungu baso empilweni zethu.)
4. Khangela umugca wokucina kuvesi yesine: “thina esingaphili ngenkanukozenyama kodwa ngokukaMoya.” Kumele siphile ngokukaMoya ukuthi sithathe ithuba likaNkulunkulu “lomthetho wempilo?”
a. Ungaphendula “yebo,” lokhu kunga buyisana njani lobaseRoma 7:25?

II. Umlandu wethu
A. Funda kwabaseRoma 8:5. Lokhu kuphendula njani umbuzo wethu wokuthi “siphile njani ngokwakomoya?” (Impendulo esobala okungakanani: UPawule usitshela ukuthi isihluthulelo sokuphila ngendlela enhle yikubeka imicabango yethu kulokho okudingwa nguMoya. Lokhu kuveza sobala ukulwisana okukhulunywe ngupawule kwabaseRoma 7:21-25. Imicabango yethu isifisa ukuba mihle, kodwa imvelo yethu yesono kayivumelani lakho. UPawule uthi yena la amaKrestu aku baseRoma 7:25 abafisa ukwenza intando kaNkulunkulu bathola ukuthi “kabasenakho ukunikezwa icala ngoba bekuNkosi ujesu Krestu!”)

B. Funda kwabaseRoma 8:6-8. Ngomunye na umusebenzi okumele siwenze lo ukuze sisindiswe-umsebenzi wemicabango? (Kumele sikhethe. Lokhu kakusi “msebenzi” loba ngayiphi indlela , kodwa kuphethe impumela yempilo. Singakhetha ukugxilisa inqondo zethu kokufunwa yimvelo yenyama, silobuthat kuNkulunkulu, njalo silahliwe inaphakade.)

C. Funda kwabaseRoma 8:9-11. Kwenzakalani singakhetha ukugxilisa inqondo zethu kokufunwa nguMoya? (UMoya kaNkulunkulu uzakuphila kithi. Umoya wethu uyaqala ukuphila siyvuswa kwabafileyo!!)
1. Isono kasisekho na empilweni zethu? (KwabaseRoma 8:10 kuthiwa “umzimba wethu ufile ngenxa yesono.” Lokhu kuveza ukuthi kakusikho ukuthi udaba lusekuthini impilo zethu z=kazila sono, kodwa ukuthi impilo zethu “zithunganyelwa” nguMoya loba yimvelo yesono.)

D. Funda kwabaseRoma 8:12-14. Iviki ephelileyo sifunde ukuthi umthetho kawula mandla phezu kwethu. Kungani? Ngoba impumela yesono iyikufa njalo sesikuhlawulele lokhu ngoJesu. Yikho lapho okuphelela khona ukukhathazeka kwethu ngesono langomthetho? Silomlandu bani empoilweni zethu zansuku zonke? (Silomlandu wokubona ukuthi izenzo zethu ezimbi ziyafa. Ukuthi sinanzelela ukuthi kunzimaukungabi lesono, kakutsho ukuthi kumele siphilisane lesono ezimpilweni zethu.)
1. Sibulala njani, sisusa njani, loba sigezwa njani isono ezimpilwn zethu? (NgoMoya Oyingcwele.)
a. Kungani kwabaseROma 8:13 kuthiwa “uma ngokwakoMoya ubulala [isono]?” indlela yokumisa isono ibalulekile na? (Yebo. Kangeke kwenzakala ngenye indlela. Silomlandu olathi, ngamandla kaMoya Oyingcwele, ukuthi sibeke eceleni ukwenza kubi komzimba.)
2. Uma sengifile emthethweni, kutsho na ukuthi singisindisiwe inaphakade? (UPawule ulobela amanye amaKrestu ngoba uthi “bafowethu.” Abafowethu laba batshelwa ukuthi (KwabaseRoma 8:13) “ungaphila ngemvelo yokwnyama uzakufa.”)

E. Funda kwabaseRoma 8:15. Ukhuluma ngokwesaba kuphi uPawule? (Ngibina ngani yikwesaba ukufa ngenxa yezono.)
1. Ukususa lokhu kwesaba kungabe kuyini. Uma ngisazi ukuthi ngingalahlwa ngenxa yokuphila ngendlela ehambelana lomumo wami wesono, kumele nginanzelele kakunjalo? (Ubaba wami wemhlabeni wayenguthanda. Wayefisa ngiphumelele. Wayehla engemuva kwami. Wayengafisa kube khona okuzangenqabela, ekuphumeleleni kwami, wakusebenzela ukuphumelela kwami. Yiyo indlela UNkulunkulu akhangela ngayo ukusindiswa kwethu. UNkulunkulu wethu ngubaba, wetghu njalo ukhangelele ukuphumelela kwethu.)

F. Funda kwabaseRoma 8:16-17. Singaba lesiqiniselo kanjni sokusindiswa? UMoya Oyingcwele ulobufakazi ukuthi singabantwana bakaNklunkulu. Siyazi uma sifisa ukuphila impilo eholwa ngumoya. Siyazi lapha ukukhetha okuthile kungathunganyelwa nguMoya. Siyazi lapho injo engumina kulokuba ibe nguNkulunkuku.)
1. Nanzelela ukuthi sibizwa sithiwe “siyizindlalifa.” Kungani kunjalo? (Indlalifa ilelungelo endlalifeni yayo. Siqale ukukhuluma kwethu “ngomthetho kaMoya wempilo.” Kasiphikisani lomthetho. Siyayicela imithetho kaMoya wempilo lowendlalifa.)

G. Mngane wena ke? Usukhethile ukuthi uphile impilo eholwa ngumyoa oyingcwele? Loba uphila impilo eholwa yinkanuko zenyama? Kuyikukhetha umthetho okwenza umehluko phakathi kwempilo enaphakade loba ukufa okunaphakade. Kungani ungakhethi lamhlanje impilo egcwele ngokuholwa ngumoya?

III. Iviki ezayo: Ukusindiswa komJuda lowezizwenu.

Isifundo sesitshiyagalombili Umuntu wakubaseRoma besikhombisa

(KwabaseRoma 7)

Copr. 2010, Bruce N. Cameron, J.D. Yonke imibhalo ivela ku-New International Version (NIV), copr. 1973, 1978, 1984 i-International Bible Society, ngaphandle umakuchaziwe. Imibhalo esuka ku-NIV isetshenziswe ngevumo ye- Zondervan Bible Publishers. Impendulo ezikhethiweyo zitholakala kuzigobholozi (). Uma usamukela lesi-Isifindo nge-email, kodwa sibesisilahleka ungasithola kule ikheli ye-web: http://www.GoBible.org. Thandazela ukuba uMoya Oyingcwele uvule ukuzwisisa kwakho ungakaqali ukufunda.

Isigeniso: Iviki ephelileyo, sifunde ukuthi ngemva kokubhaphathizwa kuJesu, safa “esonweni.” (KwabaseROma 6:2). Sifunde ukuthi lokhu kutsho ukuthi “sikhululiwe esonweni” (KwabaseRoma 6:18). Kukusebenzele njani lokhu iviki ephelileyo? Uthole ukuthi ibeleviki enelasono? UJabulile ukuphila impilo epheleleyo? Uma ungazange, ubona ngani uhlupho kukngabe kuyini? Ngabe ulalelisele viki ephelileyo ngabi kawula sii? Loba ulohlupho lokulinganisa incwadi zika Pawule lempilo ephilwayo? Njengoba iBhayibheli lililizwi lika Nkulunkulu eliqotho njalo, kumele sijule ukuze sazi ukuthi uthini kithi uNkulunkulu. Kasingeneni endabeni kaPawule eyaphambili!!

I. File

A. Funda kwabaseROma 7:1. Abantu abafileyo benza izono ezingaki? (Kazikho.)

1. Ungathi lokhu kulokwenza lokubangofileyo, kulamandla omthetho?

a. Umakungenjalo umuga kaPawule uwuhasisa njani ?

B. Funda kwabase Roma 7:2-3. Umama lapha uphilile. Ukukhululeka kwalo umama kuvezanjani ukuthi umthetho kawula mandla phezu kwabafileyo? (Ngubaba ongakhonona uma umkahe ebengatshada lomunye ubaba. Umthetho umnikeza amandla okuthi amele umkakhe. Kodwa uma esifa, yena lomkakhe kabasabanjwanga yilo umthetho. Amandla omthetho afa lomuntu.)

C. FUnda kwabaseRoma 7:4. Kasikhangelisiseni lomfanekiso. Ngubani okumeleyo emfanekiweni kaPawule? Ngumama, loba ubaba ofileyo, loba ubaba omutsha?(Umama.)
1. Ngubani omele ubaba ofileyo? (Umthetho?)
2. Ngubani omele ubaba omutsha? (UJesu- “Owavuswa kwabafileyo.”)
3. Uma ubudlelwanobakho lomthetho bufana lobudlelwano phakathi kukababa ofileyo lomama, kutsho ukuthi lokhu ngokumele ukwenze ngomthetho? (Okutsho umthetho kawulamandla phezu kwakho.)
a. Ngemva kwalokhu, UPawule ukhuluma ngomthetho ongavumeli umona. Uma umthetho womona ufana lobaba ofileyo, ngingaba lomona ngakho konke enginakho? (Amandla omthetho ebeyilawa: ungawephula uzakufa. Lapho uJesu esifa, labo abamamukela ngobhaphathizo bayafa. Yikho, amandla omtho aphezu komona (ukuthi uzakufa) kawula mandla. Inhlawulo isihlwawulelwe.)
4. Uma engikulobileyo kuliqiniso, umugca wokucina wakwabasRoma 7:4 “ukuze sibelesithelo kuNkulunkulu?”
a. Yisithelo sikaNkulunkulu ukuba nomona? (Kakunjalo! Kulokuthi singabilomona ngoba sizakubulawelwa, siyayeka umona ngenxa yothando lwethu kuNkulunkulu.)
b. Wonke umuntu ukhululekile emthethweni?( Uma ungafanga lojesu embhaphathizweni, amandla omthetho aphezu kwakho uzazifela izono zakho.)

II. Ukusebenza okutsha

A. Funda kwabaseRoma 7:5. Umthetho ungenza ngone? (Hatshi wodwa. UPawule uthi “imvelo yesono” iselamandla phezu kweth, umthetho womona wasenza sona.)
1. Kukhanya kulungile lokhu kuwe? Usuke wabona imoto enhle loba ilisthe elihle lilotshwe “ungabambi?” Okuza enqondweni yakho kungabe kuyini? (Yikubamba!)
2. Bengisndaweni okugcinwa khona imoto ezindala. Bekungela lapho okulotshwe khona “ungabambi.” Ngacabanga ukuthi kumele kubekhona umthetho onje. Balawo kwezinye indawo ezinje!” Ukuthi lumthetho wokungabambiu kumele bekhona kungenze ngalwisana lokuthi kumele ngibambe na? (Kanye, ngibambili, ensitha!!)

B. Funda kwabaseRoma 7:6. Sikhululekile ukona yiloba sifuna njani? (Hatshi sihamba sisebenze ngendlela entsha kaMoya.”)
1. “Ukusebenza.” Kutsho ukuthi? (Khumbula ukuthi sifundeni iviki eohelileyo. KwabaseRoma 6:17-22 sitshelwe ukuthi “siyiziqgili zokulunga.” Impumela yokuba yisiqgili sokulunga yikuthi “sithunganyelwa ebungweleni.” KwabaseRoma 6:22.)
2. Kutsho ukuthini lokhu ngesono? Kakudingeki sikhathazeke ngaso?
a. Umfanekiso kaPawule usenza sangane lomyeni omutsha: uJesu. Uthini umyeni wethu omutsha? (Lokhu kusidonsela enzikini yendaba. UJesu wafa ngenxa yokufunwa ngumthetho. Ukuzwisisa kwethu ngalokhu, ukuthanda kwethu ngenxa yokuba uJesu wenzeni, kutsho ukuthi siyafuna ukumlalela uJesu. kulokubona okuthi “ungabambi” , siyayithanda imoto njal aksithandi ukuyiphazamisa ngokuyithinta.)

III. Umthetho lami.

A. Funda kwabaseRoma 7:7-11. Umthetho kawulunganga na? (Hatshi. Umthetho muhle ngoba ungvezela intando kaNkulunkulu. Uvuza isono.)
1. Uma umthetho ulungile, kungani uluhlupho olunganka? (Ngoba kangeingeke ngiwugcine. Ungitshengise indlela yokuphila kahle, kodwa bengingeke ngikwenze ngingedwa. Lokhu bekusitsho ukuthi ngizakufa ngenxa yendingeko yomthetho.)

B. Funda kwbaseRoma 7:12-13. Uma umthetho ungamubi, kuyini ka ngawo? (Ungcwele, ulungile njalo muhle!)
1. Amanya amaKrestu bathi umthetho kawusekho. Kukhanya kulungile lokhu sikhangele ebesifunda ngakho? (Hatshi. Umthetho mkhulu. Umthetho uyasifundisa. Umthetho uveza izimiso zikaNkulunkulu ezingcwele. Kasikho ngaphansi kwawo ngoba safa uJesu esifa. Umthetho kawungeke usibulale uma singahlala sikuJesu.)

C. Funda kwabase 7:14-20. Kungani ngingeke ngiwugcine umthetho? (Umthetho ulungile mina kangilunganga.)
1. Nanzelela kwbaseRoma 7:14 kuthiwa “Ngiyisiqgili esonweni.” Bengingicabanga ukuthi iviki ephelileyo sifundile ukuthi kangisayiso siqgili sesono kodwa sengiyisiqgili sokulunga. Yikuphi ke? (Ngizwisisa ukuthi uPawule ukhuluma ngomuntu wenyama.)
a. KwabaseRoma 7:20 uthi “isono”s singenze ngakwenza, hatshi mina. Kutsho na ukuthi kasilamlandu ngezono zethu?

D. Funda kwabaseROma 7:21-24. UPawule uloba ngokuba wayenjani loba usenjani manje? (Kuzwakala kumanje.)
1. Lapho sisthi uPawule ubeloba ngomuntu omdala, njengokwedluleyo, kakunjalo? (Kukhanya kakunjalo!)

E. Funda kwabaseRoma 7:25. UPawule yisiqgili sesono llesokulunga? (Kulusizi, kodwa kunjalo! Usekhethile ukulandela uJesu. Kodwa umzimba wakhe kawukaguqulwa!)
1. Sisemkhunjini ofanayo? (Dumisa uNkulunkulu ngalamazwi kaPawule ahasisayo. Ngasemva uPawule ulobe wathi (KwabaseRoma 6:6 “Umuntu wethu omdala ubethelwe loJesu ukuze umzimba wesono ungabikhona.”) Kutsho lokhu ukuthi impi yesono empilweni yami ingivezele ukuthi kangifinyeleli esimisweni sokuba ngumKrestu. Kodwa, ukuvuma kukaPawule ukuthi laye, ulemvelo yesono emnikeza uhlupho suku zonke kungenze ngizwe ngingcono.)
2. Nanzelela kwabaseRoma 7:22-23 njalo. Kukhona esesikufundile ukukhomba ukuthi singekela ukulalela umthetho kaNkulunkulu singabisengozini? (UPawule uthi ikhona impi eyenzakalayo empilweni zethu. Sidinga umthetho ukuthi usikhumbuze ngezimiso zikaNkulunkulu. Sidinga umoya kaNkulunkulu ukuthi usikhokhele ezimisweni zakhe. Kodwa sisephakathi kwempi lesono empilweni zethu. Kakudunyiswe uNkulunkulu ngoba umthetho kawuna Mandla phezu kwethu. Singanazelela ukuthi sisenza amaphutha, sisazitholwa sisesonweni, indaba ezinhle yikuthi intingo isihlawulelwe ngenkosi yethu uJesu!Lokhu kakusikhululi emlandweni wokulwisana lesono ezimpilweni zethu. Kodwa kusinikeza igunya lokulwisa ngamandla oMoya kaNkulunkulu silwisana leosno ezimpilweni zethu.)

F. Mngane, uyabona ukuba kawungekeinqobe impi lesono? Uyabona na ukuthi okukumeleleyo yikufa okunaphakade? Indlela ongaphunyuka ngayo yikwamukela uJesu impilo asiphilela yona lokusifela kwakhe. Uzakwamukela na okwamukeliswa ngujesu? Uzabhaphathizwa, uma kungakayenzakali lokhu, ukuze umlandu wesono osemthethweni uhlawulelwe ukhangelele impilo enaphakade?

IV. Ukukhululeka kuKrestu.

Isifundo sesikhombisa Ukuqoba isono

(KwabaseRoma 6)

Copr. 2010, Bruce N. Cameron, J.D. Yonke imibhalo ivela ku-New International Version (NIV), copr. 1973, 1978, 1984 i-International Bible Society, ngaphandle umakuchaziwe. Imibhalo esuka ku-NIV isetshenziswe ngevumo ye- Zondervan Bible Publishers. Impendulo ezikhethiweyo zitholakala kuzigobholozi (). Uma usamukela lesi-Isifindo nge-email, kodwa sibesisilahleka ungasithola kule ikheli ye-web: http://www.GoBible.org. Thandazela ukuba uMoya Oyingcwele uvule ukuzwisisa kwakho ungakaqali ukufunda.

Isigeniso: Umthetho usibethile ezifundwni ezedlulileyo! Kayisikho ukuthi kawusi sihluthuleleo sosindiso kuphela, kawuchasisi ukuthi isono siyini. Umthetho ungakhanya uphansi njali ulegazi, kodwa kawukho ngaphandle,ngoba isono sesekhona. Kule iviki siqala ixoxo kapawule lapho agcizelela khona ukubaluleka kokwenza kuhle. Kugoqela umthetho lokhu na? Uma kungenjalo kugoqelani? Kasigeneni esifundweni sethu sizwisise!

I. Ukuwona?

A. Funda kwabaseRoma 6:1. Kungani uPawule ebuza lumbuzo? Kulenqondo ukuthi ngemva kokufunda izahluko ezimbili ezedluleyo ukuthi sithi isono kasilamsebenzi? (Yebo, uma sisindiswa ngokwenziwa nguJesu, uma izenzo zethu zingeke zisisindise, singagoqa sisithi singayaphambili sisona kodwa singazikhathazi ngakho ngoba umusa kaJesu uzasembozakukhokonke.)
B. Funda kwabaseRoma 6:2. Impendulo kaPawule isobala na? (Kakukho okungekho sobala lapha. Kakunjalo? UPawule uyasitshela ukuthi “kayikho indlela” esingawona sisiyaphambili ngayo.)
1. Kungani kumele sisenqabele isono? (Sifele ekoneni.)
a. Ukunanzelele empilweni yakho ukuthi lokhu kwenzakale nini? Uma kunganjalo uPawule ukhuluma ngani?

C. Funda kwabase Roma 6:3-4. Utshoni uPawule uma esithi sifile esonweni? (Manje siyasibona isikhathi lapho esafa khona esonweni. Lapho sibhaphathizwa, safa ukufa kwesono uJesu akufayo. Uma sikhuphuka emanzini wokubhaphathizwa, siqala impilo entsha.)
1. Kwesinye isikhathi ngiyake ngizwe ngani ngifun ukubhaphathizwa okwesibili. Wena ke? Ubona ngani impilo yakho yakoMoyo indinga ukugezwa okweqiniso? Kuzwakala ngani ufile esonweni okweqiniso na? (Funda ku 1 KwabaseKorinte 10:16-17. Ngibona ngani le yiyo indlela yokugcina inkambo yobhaphathizo lwethu. Singasebenzisa imoto isidlo lubhaphathizo “lokuvuselelwa” kwomuntu wangaphakathi.)

II. Impilo entsha, ingemuva efileyo?

A. Funda kwabseRoma 6:5-7. Kungani uPawule eloba ngokuvuka kuka Jesu lapho ekhuluma ngendlela esikhangela ngayo isono? (UJesu wavuselwa empilweni yasemazulwini. Wavuswa waya endaweni lapho isono esingekho khona. Lokumele kube ngumqondo wethu esonweni. Sifisa ukufika esigabeni lapho isono esingasela mandla ezimpilweni zethu.)
1. Isono sikhokhela ekufeni. Sazifela na izono zethu? (UJesu esifa esiphambanweni nathi safa.)
a. Lokhu kuhambelana njani lomcabango wokuthi safa esonweni lapho sibhaphathizwa? (Okusobala yikuthi ukufa kwethu loJesu kobonakaliswa ngokubhaphathizwa.)

B. Funda kwabseRoma 6:8-10. Ukufa kwethu esonweni kwenzakala nje? Uma singathola ubhaphathizo oluhle olumnandi kasisela na inkanuko yokona?
1. Ngemva kokubhaphathizwa, ukufa kakusela mandla phezukwethu? (Katsho njalo uPawule. Ngalesi isikhathi uloba ngoJesu. Kasifundeni siyephambili.)

C. Funda kwabseRoma 6:11-12. Uma uPawue eloba “ngendlela efanayo,” uthi unkambo yethu iyafana leka Jesu: ngemva kokubethelwa isono sihambile?
1. Kusifundisani lokhu ngesono esenzakala ngemva kokubhaphathizwa? Yikuzikhethela na? (Yebo, yikuzikhethela. Kakwenzakale nje njalo “kakwenzeki Kanye ngingasadingi ukukhathazeka ngakho njalo.” UPawule uthi “singekeli isono sibuse emzimbani wethu.” Ungalalela “imizwa yaso emibi” Ngendlela “efanayo” lokhu kuyikukhangelela-yinto esizibekela yona njengomganga. Isono sisekhona, kodwa kumele ngenze isiqumo ukuthi singangi busi.)
2. UPawule eloba “ngenkanuko zayo ezingalunganga,” lezizinkanugo zangemuva kokubhaphathizwa loba ngezesono? (Kakukhethelekile ngoba kungabe kuyiloba yiluphi uhlangothi, kumele sibone ukuthi siyanqoba.)
3. UPawule elobela “umzimba ofayo”, kwehlukeni ngaphi “lomzimba okuvuswe kwabafileyo” engiba lawo kujesu ngemva kokubhaphathizwa uPawule usivezela ukuthi kusadingakala ukuthi sinqobe uhlupho lwesono esilalo ngemva kokubhaphathizwa. Silomlandu wokulalela umthetho kaNkulunkulu. “Kawungeke uyiguqule inhliziyo yakho, kawunge unikeze uNkulunkulu inkanuko zayo; Kodwa ungakhetha ukumkhonza” E. White, Amanyathelo ofuya kuKrestu, p. 47.)

III. Ukuxwayisa okubambekayo nokuphila lomthethi

A. Funda kwbaseRoma 6:13. Usinika kuxwaya bani uPawule, okubambekayo? Read Romans 6:13. What practical advice does Paul give us to avoid allowing sin to be our master?
1. Kutsho ukuthi “ukunikela inxenya zomzimba wakho?” Njalo, sikhuluma ngawaphi amalunga omzimba? (Singakhetha ukwenza ulutho oluthile sisebenzisa inqondo zethu ukukhetha ukwenza okuthile . Sibe sesisebenzisa izandla, lezinyawo lengemuva yethu ukuthi sikwenze kwenzakale. Yikho akhuluma ngakho uPawule yenza isiqumo souk ngahleli ukona ube usukwenza. Kodwa hlele uyenze lezozinto ezu=ihambisa ilizwi likaNkulunkulu.)
a. Cabana ngenhlelo obuzenza lamhlanje, loba kule iviki. Bezihambisa umbuso kankuklunkulu loba bezihambisa owakho umbuso loba bezihambisa isono?
B. Funda kwabseRoma 6:14. Kutsho na lokhu ukuthi umthetho ufile? Loba ufile ngeyakho impilo?
1. Umthetho ungafanjani khona isono sisaphila?
2. Funda kwabaseRoma 3:19-21. Kucaza njani lokhu lumcabango wokuthi kasikho “ngaphansi komthetho?“ (Konke okwenziwa ngumthetho (kubalulekile) yikusivezela isono. Kawungeke usisindise. Yikho uma kusiza ekusindeni kasikho “ngaphansi komthetho’” kodwa “ngaphansi komusa!” Umthetho uyaphila okweqiniso njengomqeqetshi uaysitshela umthetho ngohlupho lwesono. Kayisiyo indlela esisinda ngayo.)

C. Funda kwabase Roma 6:15-16. Kutshoni lokhu ngempilakahle yomthetho? (Lokhu ngokwesibili kulesi sahluko lapho uPawule asitshela khona ukuthi kumele sibe lenxenye empini lesono. Sisanda ukufunda ukuthi umthetho usenza sazi isono. UPawule usitshela ukuthi ngaphandle komusa(loba ngenxa yomusa)kakumelanga sone. Yikho ke umthetho ubalulekile ekusivezeleni uhlupho lwesono, empilweni zethu okumele silunanzelele siluvikele.)
1. Kasibelokubambekayo. Isono siyajabulisa imizwa. Kunga kumele sikhathazeke ngesono? Uma ngisindiswa ngomusa ngokuvikela isono ngitholani okungcono?
2. Ngake ngezwa umKrestu ekhuluma ngesono esihleliweyo esithi, “UNkulunkulu uzangixolela.” Yiyona le indaba-ukuba uNkulunkulu uzasixolela ngesono sokwenza ngamabomo? (Isono senzeka kancane kancane. Isono siyaqgilaza. Ubuqgili lobubukhokhela ekufeni.)

D. Funda kwabaseRoma 6:17-18. Uzwa “ukhululiwe” esonweni?
1. Njengoba ngisalwisana lesono kungabe kusitsho ukuthi kukhona lapho engiphambuke khona?

E. Funda kwabaseRoma 6:19. Kungani uPawule esithi kangila mandla? Kungani kungelamsebenzi loba kulomsebenzi uma uyisisebenzi. (Leyimpendulo embuzweni yokucina emincane. Ngoba sibuthakathaka silokhe silwisana lesono. UPawule usifundisa ukuthi isono lokulunga kuyakhula. Ungayala ukhetha isono, uzajula esonweni ucine usanamathela kiso. Ungahlala ukhetha ukulunga, uzakubangcwele kuze kuba yikuthi isono siba sincane. Kakumelanga sibone ngani kukhona okungalunganga ngathi uma silwisana lesono.)

F. Funda kwabaseRoma 6:20-23. Ukukhetha kwethu kuphakathi kokuhle lokubi kuyikukhetha okulula na? (Ngibona ngani lokhu yikuxwaya kwabantu abadala. UPawule uthi kumele sikhangele ngemuva sibone ukuthi ukulalela lokungalaleli kube lempumela bani empilweni yakho? UPawule ufundisa ukuthi ukulalela ngendlela ebambekayo kuletha impumelo enhle empilweni lempilo enaphakade ngemva kokufa.)

G. Mngane, inkambo yakho ikufundisani? Sonke silamathuba okwenza izinqumo. Singakhetha ukulandela uNkulunkulu sihambe endleleni yokuqina ekwenzeni ukulunga loba sikhethe ukulandela usathani siqubekele phambili sihamba endleleni yesono. Indlela yakho ingaba ngephambukayo, kodwa isiya ekulungeni! Kungani ungakhethi lamhlanje ukuhamba endleleni yobungcwele?

IV. Iviki ezayo: Umantu okubaseRoma 7.