Isifundo setshumi Ukusinda komJuda loweZizweni

(KwabaseRoma 8:18-9:30)

Copr. 2010, Bruce N. Cameron, J.D. Yonke imibhalo ivela ku-New International Version (NIV), copr. 1973, 1978, 1984 i-International Bible Society, ngaphandle umakuchaziwe. Imibhalo esuka ku-NIV isetshenziswe ngevumo ye- Zondervan Bible Publishers. Impendulo ezikhethiweyo zitholakala kuzigobholozi (). Uma usamukela lesi-Isifindo nge-email, kodwa sibesisilahleka ungasithola kule ikheli ye-web: http://www.GoBible.org. Thandazela ukuba uMoya Oyingcwele uvule ukuzwisisa kwakho ungakaqali ukufunda.

Isigeniso: Ungakhangela uza thola ukuthi kulobunzima obuthize. Ingozi zemvelo. Ukulahlekelwa yimisebenzi. Obunye ubunzima bukhulu okokuthi kangithanda ukukhuluma ngabo. Cabanga ngabasebenzi base mayini abangaphansi komhlaba okwamaviki amabli adlulileyo. Ngizwe kuthiwa labo abaphezulu benelisile ukuba ngenisela umoya, lamanzi, lokudla. Kodwa ukuze bekhutshwe kule ingozi kuzathath inyanga ezine! Ezinye ingozi ngezokholo. Uthini uNkulunkulu ngobunzima esihlangana labo? Uthini uNkulunkulu ngobunzima esihlangana labo ezimpilweni zethu? Simandla phezu kwezimpilo zethu? Kasingeneni esifndweni sethu seBhayibheli sifunde oknye!!

I. Ubuhlungu

A. Funda kwabase Roma 8:18. Ungakukhangela njani ukuhlupheka?

1. UPawule uloba ngezulu na? Uma kunjalo kungani esithi “lambulwe kithi?” (Izulu yilo elizoqeda konke ukuhlupheka emaphethelweni. Kodwa ukuhlupheka kungasi phakamisa sifike esigabeni lapho esidumisa khona uNkulunkulu..)

B. Funda kwabaseRoma 8:19-21. Okunye ukuhluphekayo kungabe kuyini? (“Indalo.”)
1. Indalo ingabe iyini? (Abakhuluma ngokulotshiweyo kabavumelani phezu kokukhulunywa nguPawule. Kasithini kutshu ngitsho labangasi maKrestu.)
a. Indalo imele ukuthi uNkulunkulu avezwe kuwe? Izakuma okwesikhathi esingakanani?

C. Funda kwabase Roma 8:22-25.AmaKrestu kawalakukhonona empilweni? UPawule uthini kuningi ukububula emhlabeni-amaKrestu labo baleyabo inxenye kulokhu.)
1. Ithemba lethu lingab liyini? (Izulu: yilo esilikhangeleleyo ukuthi silifinyelele ngemva kokuphila ekukhononeni.)
2. Qathanisa kwabaeRoma 8:15 lakubaseRoma 8:23. Bengicanga ukuthi besesithethwe saba ngabantwana baka Nkulunkulu? (Ukuthathwa kwethu kupheleliswa emazulwini.)

D. Funda kwabaseRoma 8:26-27. Utshoni uPawule uma ethi “ngendlela efanayo?” (Njengoba ithemba lethu lisezintweni ezingabonwayo, loMoya Oyingcwele ngeke ubonwe.)
1. Okwenza kuqala ungangena ekukhoneni yikuphi? (Okukuqala yikucabanga ngokuthi kumele ngenzeni. Okwesibiliy yikuthandaza. Kumele ngithandazele ukwadula indlela engiqala ngayo ukundinga indlela yokulungisisa uhlupho lwami!)
a. Uma ungaba lohlupho olungela ndlea yokululungisisa? Uma ungazi ukuthi umceleni uNkulunkulu? (Sibuthakathaka njalo ukukhuleka kasikwazi. UMoya Oyingcwele kumele asisize ngalokhu. UMoya oyingcwele uyathatha imithandazo yethu ezwisa usizi ayiguqule.)
b. Kutsho ukuthini ukuthi uMoya Oyingcwele uyasincengela ngokububula okungeke kutshiwo ngamazwi?”UMoa oyingwele uyabubula kuNkulunkulu ngenxa yethu? (Yebo! Amazwi ethu kangeke atsho umumo esikiwo-kodwa uMoya Oyingcwele uhambisa imithandazo yetho kuNkulunkulu.)

II. Indlela yethu yokulungisisa uhlupho

A. Funda kwabaseRoma 8:28. Okumele kusinikeze amandla enhluphweni zansuku zonke kungabe kuyini? (UNkulunkulu ulungisisa inhlupho zalabo abamthandayo.)

B. Funda kwabseRoma 8:31-32. Singaba kwazi njani ukuthi uNkulunkulu singamethemba njani? (UNkulunkulu wanikela uJesu ngenxayethu! Uthando luka Nkulunkulu singaluthandabuza njani?)
1. Kungani ukubambelela ethandweni luka Nkulunkulu kubalulekile kangaka? (UNkulunkulu nguye usomandla womhlaba! Uma uNkulunkulu elathi kakudingi ukuthi sizihluphe, ngubani onganqoba uNkulunkulu? Kakudingenki ukuthi sizihluphe ngempumela zenhlupho zethu.)

C. Kasiyeni phansi kwabaseRoma 8:37-39. Singaba ngabedlula abanqobi njani? Kayisibo abaphezulu laba na? (Abanqobi banganqotshwa ngaphamblini. IBhayibheli lisitshela ukuthi kawekho amandla emhlabeni angasehlukanisa lothando luka Nkulunkulu! Mngane, yiziphi ezinye indaba ezimnandi ezingedlula lezi?)

III. Indlela yokulungisisa uhl[ho engaphelelanga?

A. UNkulunkulu usithembisa ukuthi kayikho into engasinqoba. Usithembisa ukuthi kayikho into engasehlukanisa lothando lwakhe. Usithembisa ukuthi uizulu yilo elilempndulo zonke zemibuzo yethu. Lezizithembiso zisebenza ngendlela efanayo ebantweni bonke?

B. Kasiyeni funda kwabaseRoma 9:10-14. Uma ngabe u-Esawu wayengathandwa nguNkulunkulu, engakayenzi okuhle loba okubi, ungawu phendula njani umbuzo “UNkulunkulu ulungile na?”
1. Njengoba sikhathile ukuthi kakukho okungasehlukanisa lothando luka Nkulunkulu, sifunda ukuthi uNkulunkulu angasehlukanisa ethandweni lwakhe. Kulungile na lokhu? (KwabaseRoma 9:14 kuthiwa, “Hatshi, unkulunkulu ulungile.”)
2. Kudingeka sesabe na ukuthi uNkulunkulu uzasitshiya ngesikhathi esithile ngoba kasiseyinxenye “yabakhethiweyo?”

C. Funda kuJobe 1:6-11. Usathani unikeza uNkulunkulu cala bani? (Ukuthi akalunganga. UJobe usebenzela uNkulunkulu ngoba uJobe uthola okuphathwa ngandlela ephezulu.)
1. Kwakuza kwenzakalani ngabe usathani weza ku Nkulunkulu wathi u-Isaka uyakukhonza ngoba uphathwa ngendlela etshiyeneyo.” U-Esawu kakukhonzi ngoba uyamkhetha. Ungathini wena kula amacala? (Ijongo yencwadi kaJobe yikuveza ukuthi uJobe wakhonza uNkulunkulu ngoba ekhethile, hatshi ngoba wayenikezwe okuthile. Uma kuthiwa “abantu kabala ngenye indlela,” kujulile ukwedlula icala elilethwa ngusathane.)

D. Kasifundeni ukuthi okwathungamela uPawuele ukuze afike lapha ukuze sibone ukuthi singalungisisa loluhlupho olukhona. Funda kwabaseRoma 9:1-5. Isizwe samaJuda sasile sandal esiphezu lapha na? (Kangisoze ngitsho ukuthi kwakulobuqili, kodwa babelobungcono.)

E. Funda kwbase Roma 9:6-8. Kutsho ukuthi lokhu ngodaba lokuthi abantu bakhululekile ukukhetha uNkulunkulu? (Ukuba seubudlelwaneni loNkulunkulu kakuhambi ngokuzalwa-kumele sikukhete. U-Israyeli kasibantwana ngemvelo, kodwa “abantwana besithembiso.” Singakhetha ukwamukela isithembiso sika Nkulunkulu. Ukuthi “uNkulunkulu akamthandanga u-Esawu” kakutsho ukuthi u-Esawu wayesilahliwe inaphakade. Okusobala yikuthi u-Isaka wayebusisiwe.)

F. Funda kwabaseRoma 9:9. Kulokukhetha okungakanani kulesisithembiso? (UNkulunkulu uzwakala ekhuluma okwehlukileyo-ukuthi u-Abrahama loSara kakukho abakwenzayo ukuze baphiwe isithembiso.)

G. Manje, funda njalo kwabase Roma 9:10-14.UPawule uyaphikisana lalokhu akuloba kwabaseRoma 9:6-8?

H. Funda kwabaseRoma 9:17-18. UFaro wayelokukhululeka okungakanani ukuthi akhethe ukuba ngumtwana wesithembiso?
1. Ngilokukhetha okungakanani uma uNkulunkul ekhethe “ukuqinisa” inhliziyo yami?

I. Funda kwabaseRoma 9:19. Ungomunye walabo abatsho lokhu? Uma uNkulunkulu “eqinisa” inhliziyo yami kungani ngilecala ngezono zami!

J. Fudna kwabaseRoma 9:20-21. Uqotho uPawule? (Ngeqiniso uqinisile! Njengabantu abadalwe nguNkulunkulu, kasilamvumo yokuthi uNkulunkulu kenzanga kuhle.)
1. Kwenza umumo ufane xa zonke? (UNkulunkulu engaba lamandla. UNkulunkulu engaba lelungelo. Kodwa ongaphandle engathi uNkulunkulu wayengalunganga.)
a. Lokhu kukhanya kungasiNkulunkulu omaziyo?
2. Nyathela emuva okwesikhatshana. Evesini yeGibide emumweni wamaHeberu, ngobani abakade “belungile?” (Bengabe bengekho abakade belungile kodwa amaGibide bebengalunganga ekwenzeni ekukhonzeni laseku qgilazeni amaHeberukwabo.)
a. UFaro ubesekhethile phakathi kokuhle lokubi uMosi engakayi kuye? (Yebo.)

K. Funda kwabaseRoma 9:22. Ulaka lukaNkulunkulu liuthululeke kubani? Uveza njani ukubekezela? (Mana kancane!UPawule usibuyisela kulokhu okulula. Abantu kumele batholeni? UFaro kwakumele atholeni? Sonke kumele sife ngoba sonile. Uma uNkulunkulu eveza umusa kwabanye lokhu kulobandlululo na?

L. Funda kwabaseRoma 9:23-24. Lumbhalo usebenza njani kuFaro? (UFaro wamala uNkulunkulu. Abantu bakhe uNkulunkulu bbamala uNkulunkulu. Kpodwa uNulunkulu wasebenzisa uFarro ukuveza amandla ache (lothando) phezu kwamandkla okubi emhlabeni.)
1. Kulungile lokhu? (Yebo.)
2. Nanzelela ukujuluka komcabango kaPawule. Uqala (KwabaseRoma 9:20-21) ngokuthi uNkulunkulu engenza iloba yini. Izidalwa ziyini ukuthi zikhonone, UPawule usivezela ukuthi kungani uNkulunkulu esenza konke ngokulunga endalweni yonke!

M. Ubona ngani kungani uPawule engena kulokhu kuphikisana ngokulunga ku kaNkulunkulu? Ubalekela injongo yakhe yokulunga ngokukholwa? Lokhu kulokwenza lokukhathazeka? (Funda kwabaseRoma 9:30-33. UPawule akubeka sobala yikuthi uNkulunkulu nguye olamandla onke ebudlelwaneni bethu laye. Abantu bengala uNkulunkulu balahlwe bonke. Kodwa ukulunga ngokukholwa konke kunguNkulunkulu. Uksusindiswa konke kunguNkulunkulu.Uma izinto ezimbi zisenzakala empilenweni, impend;lo ngoNkulunkulu onke.)

N. Mngane, siqale sikhuluma ngobunzima. Impendulo kaNkulunkulu ebunzimeni yikuthi simethembe ngekusasa. UPawule abesesiya odabeni lokusinda kwabezizweni (labo abangakhethwa nguNkukliunkulu). Impendulo kaNkulunkulu ekusindeni yikumethemba. Uza vuma ukwenza lokhu Kanye: themba uNkulunkulu ebunzimeni lekusindiswen I kwakho inaphakade?

IV. Iviki ezayo:Ukukhethwa ngomusa.

Isifundo sesitshiya galolunye Inkululeko kuKrestu

(KwabaseRoma 8:1-17)

Copr. 2010, Bruce N. Cameron, J.D. Yonke imibhalo ivela ku-New International Version (NIV), copr. 1973, 1978, 1984 i-International Bible Society, ngaphandle umakuchaziwe. Imibhalo esuka ku-NIV isetshenziswe ngevumo ye- Zondervan Bible Publishers. Impendulo ezikhethiweyo zitholakala kuzigobholozi (). Uma usamukela lesi-Isifindo nge-email, kodwa sibesisilahleka ungasithola kule ikheli ye-web: http://www.GoBible.org. Thandazela ukuba uMoya Oyingcwele uvule ukuzwisisa kwakho ungakaqali ukufunda.

Isigeniso: Iviki ephelileyo, UPawule ucine esibe leqinisio elibuhlungu ngempilo. Inqondo yakhe ibe iyisiqgili sika Nkulunkulu, kodwa, wavuma ukuthi, imvelo yakhe yesono isiqgili sesono. (KwabaseRoma 7:25) Ngijabulile ikwazi ukuthi kangingedwa engilwisana lesono. Kodwa indaba ezimbi kimi nawe yikuthi sisese lalo loluhlupho lwesono. Kasifuni ukuba yiziqgili zesono. UPawule ukhuluma ngokuthi umumo wethu “mubi kakhulu.” (Kwabase Roma 7:24) Singenzani? Kukhona na okumele sikwenze? Kasingeneni edabeni luka Pawule oluyaphambili ngesono lokusindiswa sibone ukuthi singenzani!

I. Kakula kunikezwa icala!

A. Funda kwabaseRoma 8:1-2. Indaba ezinhle kithi thina esibabikakhulu, izoni ezithwele nzima? (Kasilacala!)

1. Kutsho na ukuthi isono kasisekho ezimpilweni zethu? (Hatshi. Ngabe siyawulalela umthetho, UPawule ube engeke athi “kakukla kunikezwa icala.” Amakrestu alalela uJesu alobudlelwano lemutsho okubaseRoma &:24-25. Kumele sife. Kodwa ngaphandle komumo wethu, kasila kudukiswa.)

a. Yikho konke ofisa ukuba yikho na-ukukhululwa ekuthukweni? (Ngizajabulela ukukuthatha. Kodwa ngifisa ukubasulwa esonweni sonke. Lokhu kuyahambelana lokuthi imicabango yethu kumele ibe yiziqgili “emthethweni kaNkulunkulu.” Ukubalelkela ukunikezwa icala yiyo injongo.)

2. How did I come out from under condemnation? (It was through Jesus and something called “the law of the Spirit of Life.”)
a. Notice that we have two laws here. What about the nature of a law helps us to understand what Paul is saying? (A “law” is a rule that is not supposed to be broken.)
b. What is the law of sin and death? (We understand that rule. You violate the law and you will die.)
c. What is the law of the Spirit of life? (Let’s read on.)

B. Funda kwabaseRoma 8:3-4. Indingeko zokulunga sifinyelela kizo njani ezimpilweni zethu? (Leyimpendulo “emthethweni kaMoya wempilo.” UJesu weza “ngemvelo yomuntu wesono ukuze abe ngumhlatshelo wesono.”)
1. Kujani ukuthi okwenziwa nguJesu ngumthetho-umthetho ophezu kwemithetho elitshumi?
2. Injongo yomhlatshelo wesono eTestamenteni elidala waye uyini? (Kwakuyikususwa kwesono emuntwini oletha umhlatshelo. Lokhu kusiza sizwisise inxenye “yomthetho” kulokhuInxenye yomthetho weTestamente elidala yayiyikuthi umhlatshelo wesono wawu susa icala konileyo. UmThetho wempilo yikuthi uJesu wafa endaweni yethu. Singathatha usizo kulo umthetho olomusa kangaka!)
3. Nanzelela ukuthi ivesi yesithathu ithi yona ngoJesu “wahalimela isono engowesono naye.” Kungendlela bani uJesu ohalmela ngayo isono kithi? (Ukuthi uJesu wasifela kusivezela ukuthi isono siyinto embi. Kasifuni ubuhlungu baso empilweni zethu.)
4. Khangela umugca wokucina kuvesi yesine: “thina esingaphili ngenkanukozenyama kodwa ngokukaMoya.” Kumele siphile ngokukaMoya ukuthi sithathe ithuba likaNkulunkulu “lomthetho wempilo?”
a. Ungaphendula “yebo,” lokhu kunga buyisana njani lobaseRoma 7:25?

II. Umlandu wethu
A. Funda kwabaseRoma 8:5. Lokhu kuphendula njani umbuzo wethu wokuthi “siphile njani ngokwakomoya?” (Impendulo esobala okungakanani: UPawule usitshela ukuthi isihluthulelo sokuphila ngendlela enhle yikubeka imicabango yethu kulokho okudingwa nguMoya. Lokhu kuveza sobala ukulwisana okukhulunywe ngupawule kwabaseRoma 7:21-25. Imicabango yethu isifisa ukuba mihle, kodwa imvelo yethu yesono kayivumelani lakho. UPawule uthi yena la amaKrestu aku baseRoma 7:25 abafisa ukwenza intando kaNkulunkulu bathola ukuthi “kabasenakho ukunikezwa icala ngoba bekuNkosi ujesu Krestu!”)

B. Funda kwabaseRoma 8:6-8. Ngomunye na umusebenzi okumele siwenze lo ukuze sisindiswe-umsebenzi wemicabango? (Kumele sikhethe. Lokhu kakusi “msebenzi” loba ngayiphi indlela , kodwa kuphethe impumela yempilo. Singakhetha ukugxilisa inqondo zethu kokufunwa yimvelo yenyama, silobuthat kuNkulunkulu, njalo silahliwe inaphakade.)

C. Funda kwabaseRoma 8:9-11. Kwenzakalani singakhetha ukugxilisa inqondo zethu kokufunwa nguMoya? (UMoya kaNkulunkulu uzakuphila kithi. Umoya wethu uyaqala ukuphila siyvuswa kwabafileyo!!)
1. Isono kasisekho na empilweni zethu? (KwabaseRoma 8:10 kuthiwa “umzimba wethu ufile ngenxa yesono.” Lokhu kuveza ukuthi kakusikho ukuthi udaba lusekuthini impilo zethu z=kazila sono, kodwa ukuthi impilo zethu “zithunganyelwa” nguMoya loba yimvelo yesono.)

D. Funda kwabaseRoma 8:12-14. Iviki ephelileyo sifunde ukuthi umthetho kawula mandla phezu kwethu. Kungani? Ngoba impumela yesono iyikufa njalo sesikuhlawulele lokhu ngoJesu. Yikho lapho okuphelela khona ukukhathazeka kwethu ngesono langomthetho? Silomlandu bani empoilweni zethu zansuku zonke? (Silomlandu wokubona ukuthi izenzo zethu ezimbi ziyafa. Ukuthi sinanzelela ukuthi kunzimaukungabi lesono, kakutsho ukuthi kumele siphilisane lesono ezimpilweni zethu.)
1. Sibulala njani, sisusa njani, loba sigezwa njani isono ezimpilwn zethu? (NgoMoya Oyingcwele.)
a. Kungani kwabaseROma 8:13 kuthiwa “uma ngokwakoMoya ubulala [isono]?” indlela yokumisa isono ibalulekile na? (Yebo. Kangeke kwenzakala ngenye indlela. Silomlandu olathi, ngamandla kaMoya Oyingcwele, ukuthi sibeke eceleni ukwenza kubi komzimba.)
2. Uma sengifile emthethweni, kutsho na ukuthi singisindisiwe inaphakade? (UPawule ulobela amanye amaKrestu ngoba uthi “bafowethu.” Abafowethu laba batshelwa ukuthi (KwabaseRoma 8:13) “ungaphila ngemvelo yokwnyama uzakufa.”)

E. Funda kwabaseRoma 8:15. Ukhuluma ngokwesaba kuphi uPawule? (Ngibina ngani yikwesaba ukufa ngenxa yezono.)
1. Ukususa lokhu kwesaba kungabe kuyini. Uma ngisazi ukuthi ngingalahlwa ngenxa yokuphila ngendlela ehambelana lomumo wami wesono, kumele nginanzelele kakunjalo? (Ubaba wami wemhlabeni wayenguthanda. Wayefisa ngiphumelele. Wayehla engemuva kwami. Wayengafisa kube khona okuzangenqabela, ekuphumeleleni kwami, wakusebenzela ukuphumelela kwami. Yiyo indlela UNkulunkulu akhangela ngayo ukusindiswa kwethu. UNkulunkulu wethu ngubaba, wetghu njalo ukhangelele ukuphumelela kwethu.)

F. Funda kwabaseRoma 8:16-17. Singaba lesiqiniselo kanjni sokusindiswa? UMoya Oyingcwele ulobufakazi ukuthi singabantwana bakaNklunkulu. Siyazi uma sifisa ukuphila impilo eholwa ngumoya. Siyazi lapha ukukhetha okuthile kungathunganyelwa nguMoya. Siyazi lapho injo engumina kulokuba ibe nguNkulunkuku.)
1. Nanzelela ukuthi sibizwa sithiwe “siyizindlalifa.” Kungani kunjalo? (Indlalifa ilelungelo endlalifeni yayo. Siqale ukukhuluma kwethu “ngomthetho kaMoya wempilo.” Kasiphikisani lomthetho. Siyayicela imithetho kaMoya wempilo lowendlalifa.)

G. Mngane wena ke? Usukhethile ukuthi uphile impilo eholwa ngumyoa oyingcwele? Loba uphila impilo eholwa yinkanuko zenyama? Kuyikukhetha umthetho okwenza umehluko phakathi kwempilo enaphakade loba ukufa okunaphakade. Kungani ungakhethi lamhlanje impilo egcwele ngokuholwa ngumoya?

III. Iviki ezayo: Ukusindiswa komJuda lowezizwenu.

Isifundo sesitshiyagalombili Umuntu wakubaseRoma besikhombisa

(KwabaseRoma 7)

Copr. 2010, Bruce N. Cameron, J.D. Yonke imibhalo ivela ku-New International Version (NIV), copr. 1973, 1978, 1984 i-International Bible Society, ngaphandle umakuchaziwe. Imibhalo esuka ku-NIV isetshenziswe ngevumo ye- Zondervan Bible Publishers. Impendulo ezikhethiweyo zitholakala kuzigobholozi (). Uma usamukela lesi-Isifindo nge-email, kodwa sibesisilahleka ungasithola kule ikheli ye-web: http://www.GoBible.org. Thandazela ukuba uMoya Oyingcwele uvule ukuzwisisa kwakho ungakaqali ukufunda.

Isigeniso: Iviki ephelileyo, sifunde ukuthi ngemva kokubhaphathizwa kuJesu, safa “esonweni.” (KwabaseROma 6:2). Sifunde ukuthi lokhu kutsho ukuthi “sikhululiwe esonweni” (KwabaseRoma 6:18). Kukusebenzele njani lokhu iviki ephelileyo? Uthole ukuthi ibeleviki enelasono? UJabulile ukuphila impilo epheleleyo? Uma ungazange, ubona ngani uhlupho kukngabe kuyini? Ngabe ulalelisele viki ephelileyo ngabi kawula sii? Loba ulohlupho lokulinganisa incwadi zika Pawule lempilo ephilwayo? Njengoba iBhayibheli lililizwi lika Nkulunkulu eliqotho njalo, kumele sijule ukuze sazi ukuthi uthini kithi uNkulunkulu. Kasingeneni endabeni kaPawule eyaphambili!!

I. File

A. Funda kwabaseROma 7:1. Abantu abafileyo benza izono ezingaki? (Kazikho.)

1. Ungathi lokhu kulokwenza lokubangofileyo, kulamandla omthetho?

a. Umakungenjalo umuga kaPawule uwuhasisa njani ?

B. Funda kwabase Roma 7:2-3. Umama lapha uphilile. Ukukhululeka kwalo umama kuvezanjani ukuthi umthetho kawula mandla phezu kwabafileyo? (Ngubaba ongakhonona uma umkahe ebengatshada lomunye ubaba. Umthetho umnikeza amandla okuthi amele umkakhe. Kodwa uma esifa, yena lomkakhe kabasabanjwanga yilo umthetho. Amandla omthetho afa lomuntu.)

C. FUnda kwabaseRoma 7:4. Kasikhangelisiseni lomfanekiso. Ngubani okumeleyo emfanekiweni kaPawule? Ngumama, loba ubaba ofileyo, loba ubaba omutsha?(Umama.)
1. Ngubani omele ubaba ofileyo? (Umthetho?)
2. Ngubani omele ubaba omutsha? (UJesu- “Owavuswa kwabafileyo.”)
3. Uma ubudlelwanobakho lomthetho bufana lobudlelwano phakathi kukababa ofileyo lomama, kutsho ukuthi lokhu ngokumele ukwenze ngomthetho? (Okutsho umthetho kawulamandla phezu kwakho.)
a. Ngemva kwalokhu, UPawule ukhuluma ngomthetho ongavumeli umona. Uma umthetho womona ufana lobaba ofileyo, ngingaba lomona ngakho konke enginakho? (Amandla omthetho ebeyilawa: ungawephula uzakufa. Lapho uJesu esifa, labo abamamukela ngobhaphathizo bayafa. Yikho, amandla omtho aphezu komona (ukuthi uzakufa) kawula mandla. Inhlawulo isihlwawulelwe.)
4. Uma engikulobileyo kuliqiniso, umugca wokucina wakwabasRoma 7:4 “ukuze sibelesithelo kuNkulunkulu?”
a. Yisithelo sikaNkulunkulu ukuba nomona? (Kakunjalo! Kulokuthi singabilomona ngoba sizakubulawelwa, siyayeka umona ngenxa yothando lwethu kuNkulunkulu.)
b. Wonke umuntu ukhululekile emthethweni?( Uma ungafanga lojesu embhaphathizweni, amandla omthetho aphezu kwakho uzazifela izono zakho.)

II. Ukusebenza okutsha

A. Funda kwabaseRoma 7:5. Umthetho ungenza ngone? (Hatshi wodwa. UPawule uthi “imvelo yesono” iselamandla phezu kweth, umthetho womona wasenza sona.)
1. Kukhanya kulungile lokhu kuwe? Usuke wabona imoto enhle loba ilisthe elihle lilotshwe “ungabambi?” Okuza enqondweni yakho kungabe kuyini? (Yikubamba!)
2. Bengisndaweni okugcinwa khona imoto ezindala. Bekungela lapho okulotshwe khona “ungabambi.” Ngacabanga ukuthi kumele kubekhona umthetho onje. Balawo kwezinye indawo ezinje!” Ukuthi lumthetho wokungabambiu kumele bekhona kungenze ngalwisana lokuthi kumele ngibambe na? (Kanye, ngibambili, ensitha!!)

B. Funda kwabaseRoma 7:6. Sikhululekile ukona yiloba sifuna njani? (Hatshi sihamba sisebenze ngendlela entsha kaMoya.”)
1. “Ukusebenza.” Kutsho ukuthi? (Khumbula ukuthi sifundeni iviki eohelileyo. KwabaseRoma 6:17-22 sitshelwe ukuthi “siyiziqgili zokulunga.” Impumela yokuba yisiqgili sokulunga yikuthi “sithunganyelwa ebungweleni.” KwabaseRoma 6:22.)
2. Kutsho ukuthini lokhu ngesono? Kakudingeki sikhathazeke ngaso?
a. Umfanekiso kaPawule usenza sangane lomyeni omutsha: uJesu. Uthini umyeni wethu omutsha? (Lokhu kusidonsela enzikini yendaba. UJesu wafa ngenxa yokufunwa ngumthetho. Ukuzwisisa kwethu ngalokhu, ukuthanda kwethu ngenxa yokuba uJesu wenzeni, kutsho ukuthi siyafuna ukumlalela uJesu. kulokubona okuthi “ungabambi” , siyayithanda imoto njal aksithandi ukuyiphazamisa ngokuyithinta.)

III. Umthetho lami.

A. Funda kwabaseRoma 7:7-11. Umthetho kawulunganga na? (Hatshi. Umthetho muhle ngoba ungvezela intando kaNkulunkulu. Uvuza isono.)
1. Uma umthetho ulungile, kungani uluhlupho olunganka? (Ngoba kangeingeke ngiwugcine. Ungitshengise indlela yokuphila kahle, kodwa bengingeke ngikwenze ngingedwa. Lokhu bekusitsho ukuthi ngizakufa ngenxa yendingeko yomthetho.)

B. Funda kwbaseRoma 7:12-13. Uma umthetho ungamubi, kuyini ka ngawo? (Ungcwele, ulungile njalo muhle!)
1. Amanya amaKrestu bathi umthetho kawusekho. Kukhanya kulungile lokhu sikhangele ebesifunda ngakho? (Hatshi. Umthetho mkhulu. Umthetho uyasifundisa. Umthetho uveza izimiso zikaNkulunkulu ezingcwele. Kasikho ngaphansi kwawo ngoba safa uJesu esifa. Umthetho kawungeke usibulale uma singahlala sikuJesu.)

C. Funda kwabase 7:14-20. Kungani ngingeke ngiwugcine umthetho? (Umthetho ulungile mina kangilunganga.)
1. Nanzelela kwbaseRoma 7:14 kuthiwa “Ngiyisiqgili esonweni.” Bengingicabanga ukuthi iviki ephelileyo sifundile ukuthi kangisayiso siqgili sesono kodwa sengiyisiqgili sokulunga. Yikuphi ke? (Ngizwisisa ukuthi uPawule ukhuluma ngomuntu wenyama.)
a. KwabaseRoma 7:20 uthi “isono”s singenze ngakwenza, hatshi mina. Kutsho na ukuthi kasilamlandu ngezono zethu?

D. Funda kwabaseROma 7:21-24. UPawule uloba ngokuba wayenjani loba usenjani manje? (Kuzwakala kumanje.)
1. Lapho sisthi uPawule ubeloba ngomuntu omdala, njengokwedluleyo, kakunjalo? (Kukhanya kakunjalo!)

E. Funda kwabaseRoma 7:25. UPawule yisiqgili sesono llesokulunga? (Kulusizi, kodwa kunjalo! Usekhethile ukulandela uJesu. Kodwa umzimba wakhe kawukaguqulwa!)
1. Sisemkhunjini ofanayo? (Dumisa uNkulunkulu ngalamazwi kaPawule ahasisayo. Ngasemva uPawule ulobe wathi (KwabaseRoma 6:6 “Umuntu wethu omdala ubethelwe loJesu ukuze umzimba wesono ungabikhona.”) Kutsho lokhu ukuthi impi yesono empilweni yami ingivezele ukuthi kangifinyeleli esimisweni sokuba ngumKrestu. Kodwa, ukuvuma kukaPawule ukuthi laye, ulemvelo yesono emnikeza uhlupho suku zonke kungenze ngizwe ngingcono.)
2. Nanzelela kwabaseRoma 7:22-23 njalo. Kukhona esesikufundile ukukhomba ukuthi singekela ukulalela umthetho kaNkulunkulu singabisengozini? (UPawule uthi ikhona impi eyenzakalayo empilweni zethu. Sidinga umthetho ukuthi usikhumbuze ngezimiso zikaNkulunkulu. Sidinga umoya kaNkulunkulu ukuthi usikhokhele ezimisweni zakhe. Kodwa sisephakathi kwempi lesono empilweni zethu. Kakudunyiswe uNkulunkulu ngoba umthetho kawuna Mandla phezu kwethu. Singanazelela ukuthi sisenza amaphutha, sisazitholwa sisesonweni, indaba ezinhle yikuthi intingo isihlawulelwe ngenkosi yethu uJesu!Lokhu kakusikhululi emlandweni wokulwisana lesono ezimpilweni zethu. Kodwa kusinikeza igunya lokulwisa ngamandla oMoya kaNkulunkulu silwisana leosno ezimpilweni zethu.)

F. Mngane, uyabona ukuba kawungekeinqobe impi lesono? Uyabona na ukuthi okukumeleleyo yikufa okunaphakade? Indlela ongaphunyuka ngayo yikwamukela uJesu impilo asiphilela yona lokusifela kwakhe. Uzakwamukela na okwamukeliswa ngujesu? Uzabhaphathizwa, uma kungakayenzakali lokhu, ukuze umlandu wesono osemthethweni uhlawulelwe ukhangelele impilo enaphakade?

IV. Ukukhululeka kuKrestu.

Isifundo sesikhombisa Ukuqoba isono

(KwabaseRoma 6)

Copr. 2010, Bruce N. Cameron, J.D. Yonke imibhalo ivela ku-New International Version (NIV), copr. 1973, 1978, 1984 i-International Bible Society, ngaphandle umakuchaziwe. Imibhalo esuka ku-NIV isetshenziswe ngevumo ye- Zondervan Bible Publishers. Impendulo ezikhethiweyo zitholakala kuzigobholozi (). Uma usamukela lesi-Isifindo nge-email, kodwa sibesisilahleka ungasithola kule ikheli ye-web: http://www.GoBible.org. Thandazela ukuba uMoya Oyingcwele uvule ukuzwisisa kwakho ungakaqali ukufunda.

Isigeniso: Umthetho usibethile ezifundwni ezedlulileyo! Kayisikho ukuthi kawusi sihluthuleleo sosindiso kuphela, kawuchasisi ukuthi isono siyini. Umthetho ungakhanya uphansi njali ulegazi, kodwa kawukho ngaphandle,ngoba isono sesekhona. Kule iviki siqala ixoxo kapawule lapho agcizelela khona ukubaluleka kokwenza kuhle. Kugoqela umthetho lokhu na? Uma kungenjalo kugoqelani? Kasigeneni esifundweni sethu sizwisise!

I. Ukuwona?

A. Funda kwabaseRoma 6:1. Kungani uPawule ebuza lumbuzo? Kulenqondo ukuthi ngemva kokufunda izahluko ezimbili ezedluleyo ukuthi sithi isono kasilamsebenzi? (Yebo, uma sisindiswa ngokwenziwa nguJesu, uma izenzo zethu zingeke zisisindise, singagoqa sisithi singayaphambili sisona kodwa singazikhathazi ngakho ngoba umusa kaJesu uzasembozakukhokonke.)
B. Funda kwabaseRoma 6:2. Impendulo kaPawule isobala na? (Kakukho okungekho sobala lapha. Kakunjalo? UPawule uyasitshela ukuthi “kayikho indlela” esingawona sisiyaphambili ngayo.)
1. Kungani kumele sisenqabele isono? (Sifele ekoneni.)
a. Ukunanzelele empilweni yakho ukuthi lokhu kwenzakale nini? Uma kunganjalo uPawule ukhuluma ngani?

C. Funda kwabase Roma 6:3-4. Utshoni uPawule uma esithi sifile esonweni? (Manje siyasibona isikhathi lapho esafa khona esonweni. Lapho sibhaphathizwa, safa ukufa kwesono uJesu akufayo. Uma sikhuphuka emanzini wokubhaphathizwa, siqala impilo entsha.)
1. Kwesinye isikhathi ngiyake ngizwe ngani ngifun ukubhaphathizwa okwesibili. Wena ke? Ubona ngani impilo yakho yakoMoyo indinga ukugezwa okweqiniso? Kuzwakala ngani ufile esonweni okweqiniso na? (Funda ku 1 KwabaseKorinte 10:16-17. Ngibona ngani le yiyo indlela yokugcina inkambo yobhaphathizo lwethu. Singasebenzisa imoto isidlo lubhaphathizo “lokuvuselelwa” kwomuntu wangaphakathi.)

II. Impilo entsha, ingemuva efileyo?

A. Funda kwabseRoma 6:5-7. Kungani uPawule eloba ngokuvuka kuka Jesu lapho ekhuluma ngendlela esikhangela ngayo isono? (UJesu wavuselwa empilweni yasemazulwini. Wavuswa waya endaweni lapho isono esingekho khona. Lokumele kube ngumqondo wethu esonweni. Sifisa ukufika esigabeni lapho isono esingasela mandla ezimpilweni zethu.)
1. Isono sikhokhela ekufeni. Sazifela na izono zethu? (UJesu esifa esiphambanweni nathi safa.)
a. Lokhu kuhambelana njani lomcabango wokuthi safa esonweni lapho sibhaphathizwa? (Okusobala yikuthi ukufa kwethu loJesu kobonakaliswa ngokubhaphathizwa.)

B. Funda kwabseRoma 6:8-10. Ukufa kwethu esonweni kwenzakala nje? Uma singathola ubhaphathizo oluhle olumnandi kasisela na inkanuko yokona?
1. Ngemva kokubhaphathizwa, ukufa kakusela mandla phezukwethu? (Katsho njalo uPawule. Ngalesi isikhathi uloba ngoJesu. Kasifundeni siyephambili.)

C. Funda kwabseRoma 6:11-12. Uma uPawue eloba “ngendlela efanayo,” uthi unkambo yethu iyafana leka Jesu: ngemva kokubethelwa isono sihambile?
1. Kusifundisani lokhu ngesono esenzakala ngemva kokubhaphathizwa? Yikuzikhethela na? (Yebo, yikuzikhethela. Kakwenzakale nje njalo “kakwenzeki Kanye ngingasadingi ukukhathazeka ngakho njalo.” UPawule uthi “singekeli isono sibuse emzimbani wethu.” Ungalalela “imizwa yaso emibi” Ngendlela “efanayo” lokhu kuyikukhangelela-yinto esizibekela yona njengomganga. Isono sisekhona, kodwa kumele ngenze isiqumo ukuthi singangi busi.)
2. UPawule eloba “ngenkanuko zayo ezingalunganga,” lezizinkanugo zangemuva kokubhaphathizwa loba ngezesono? (Kakukhethelekile ngoba kungabe kuyiloba yiluphi uhlangothi, kumele sibone ukuthi siyanqoba.)
3. UPawule elobela “umzimba ofayo”, kwehlukeni ngaphi “lomzimba okuvuswe kwabafileyo” engiba lawo kujesu ngemva kokubhaphathizwa uPawule usivezela ukuthi kusadingakala ukuthi sinqobe uhlupho lwesono esilalo ngemva kokubhaphathizwa. Silomlandu wokulalela umthetho kaNkulunkulu. “Kawungeke uyiguqule inhliziyo yakho, kawunge unikeze uNkulunkulu inkanuko zayo; Kodwa ungakhetha ukumkhonza” E. White, Amanyathelo ofuya kuKrestu, p. 47.)

III. Ukuxwayisa okubambekayo nokuphila lomthethi

A. Funda kwbaseRoma 6:13. Usinika kuxwaya bani uPawule, okubambekayo? Read Romans 6:13. What practical advice does Paul give us to avoid allowing sin to be our master?
1. Kutsho ukuthi “ukunikela inxenya zomzimba wakho?” Njalo, sikhuluma ngawaphi amalunga omzimba? (Singakhetha ukwenza ulutho oluthile sisebenzisa inqondo zethu ukukhetha ukwenza okuthile . Sibe sesisebenzisa izandla, lezinyawo lengemuva yethu ukuthi sikwenze kwenzakale. Yikho akhuluma ngakho uPawule yenza isiqumo souk ngahleli ukona ube usukwenza. Kodwa hlele uyenze lezozinto ezu=ihambisa ilizwi likaNkulunkulu.)
a. Cabana ngenhlelo obuzenza lamhlanje, loba kule iviki. Bezihambisa umbuso kankuklunkulu loba bezihambisa owakho umbuso loba bezihambisa isono?
B. Funda kwabseRoma 6:14. Kutsho na lokhu ukuthi umthetho ufile? Loba ufile ngeyakho impilo?
1. Umthetho ungafanjani khona isono sisaphila?
2. Funda kwabaseRoma 3:19-21. Kucaza njani lokhu lumcabango wokuthi kasikho “ngaphansi komthetho?“ (Konke okwenziwa ngumthetho (kubalulekile) yikusivezela isono. Kawungeke usisindise. Yikho uma kusiza ekusindeni kasikho “ngaphansi komthetho’” kodwa “ngaphansi komusa!” Umthetho uyaphila okweqiniso njengomqeqetshi uaysitshela umthetho ngohlupho lwesono. Kayisiyo indlela esisinda ngayo.)

C. Funda kwabase Roma 6:15-16. Kutshoni lokhu ngempilakahle yomthetho? (Lokhu ngokwesibili kulesi sahluko lapho uPawule asitshela khona ukuthi kumele sibe lenxenye empini lesono. Sisanda ukufunda ukuthi umthetho usenza sazi isono. UPawule usitshela ukuthi ngaphandle komusa(loba ngenxa yomusa)kakumelanga sone. Yikho ke umthetho ubalulekile ekusivezeleni uhlupho lwesono, empilweni zethu okumele silunanzelele siluvikele.)
1. Kasibelokubambekayo. Isono siyajabulisa imizwa. Kunga kumele sikhathazeke ngesono? Uma ngisindiswa ngomusa ngokuvikela isono ngitholani okungcono?
2. Ngake ngezwa umKrestu ekhuluma ngesono esihleliweyo esithi, “UNkulunkulu uzangixolela.” Yiyona le indaba-ukuba uNkulunkulu uzasixolela ngesono sokwenza ngamabomo? (Isono senzeka kancane kancane. Isono siyaqgilaza. Ubuqgili lobubukhokhela ekufeni.)

D. Funda kwabaseRoma 6:17-18. Uzwa “ukhululiwe” esonweni?
1. Njengoba ngisalwisana lesono kungabe kusitsho ukuthi kukhona lapho engiphambuke khona?

E. Funda kwabaseRoma 6:19. Kungani uPawule esithi kangila mandla? Kungani kungelamsebenzi loba kulomsebenzi uma uyisisebenzi. (Leyimpendulo embuzweni yokucina emincane. Ngoba sibuthakathaka silokhe silwisana lesono. UPawule usifundisa ukuthi isono lokulunga kuyakhula. Ungayala ukhetha isono, uzajula esonweni ucine usanamathela kiso. Ungahlala ukhetha ukulunga, uzakubangcwele kuze kuba yikuthi isono siba sincane. Kakumelanga sibone ngani kukhona okungalunganga ngathi uma silwisana lesono.)

F. Funda kwabaseRoma 6:20-23. Ukukhetha kwethu kuphakathi kokuhle lokubi kuyikukhetha okulula na? (Ngibona ngani lokhu yikuxwaya kwabantu abadala. UPawule uthi kumele sikhangele ngemuva sibone ukuthi ukulalela lokungalaleli kube lempumela bani empilweni yakho? UPawule ufundisa ukuthi ukulalela ngendlela ebambekayo kuletha impumelo enhle empilweni lempilo enaphakade ngemva kokufa.)

G. Mngane, inkambo yakho ikufundisani? Sonke silamathuba okwenza izinqumo. Singakhetha ukulandela uNkulunkulu sihambe endleleni yokuqina ekwenzeni ukulunga loba sikhethe ukulandela usathani siqubekele phambili sihamba endleleni yesono. Indlela yakho ingaba ngephambukayo, kodwa isiya ekulungeni! Kungani ungakhethi lamhlanje ukuhamba endleleni yobungcwele?

IV. Iviki ezayo: Umantu okubaseRoma 7.

Isifundo sesithupha Ukuqelisa ukholo

(KwabaseRoma 5)

Copr. 2010, Bruce N. Cameron, J.D. Yonke imibhalo ivela ku-New International Version (NIV), copr. 1973, 1978, 1984 i-International Bible Society, ngaphandle umakuchaziwe. Imibhalo esuka ku-NIV isetshenziswe ngevumo ye- Zondervan Bible Publishers. Impendulo ezikhethiweyo zitholakala kuzigobholozi (). Uma usamukela lesi-Isifindo nge-email, kodwa sibesisilahleka ungasithola kule ikheli ye-web: http://www.GoBible.org. Thandazela ukuba uMoya Oyingcwele uvule ukuzwisisa kwakho ungakaqali ukufunda.

Isigeniso: Usakhumbula isikhathi lapho umuntu owawumthanda wayengajabulanga ngenxa yakho? Uma umkakho engajabulanga ngawe ke? Kakumnandi, kakunjalo? Isikhathi lapho umkhulu wakho emsebenzini obengajabulanga ngaso ke? Lokhu kuletha ukukhathazeka ngoba omkhulu emsebenzini engaletha uhlupho olukhulu sibili. UNkulunkulu singaphose simfananise lowangakwakho lomkhulu emsebenzini bebekwe ndawonye. UNkulunkulu ngowonkucina esingafisi ukuba angajabuli ngathi. Njengoba enguNkulunkulu opheleleyo thina singabantu abangaphelelanga silohlupho olukhulu. Kule iviki sifunda ngokuthi impilo kaJesu epheleleyo yanelisa njani ukuhlawulela izono zethu. Sifunda okunye okutsha ngemvelo yesono. Kasingeneni esifundweni sakwabaseRoma sifunde okuningi!

I. Ukuthula

A. Funda kwabaseROma 5:1. Okuletha ukuthula loNkulunkulu kungabe kuyini? (Ukukholwa kuJesus kuyasenza sibemsulwa.)

1. Cabanga ukuthi umkakho uzondile kakhulu ngawe. Uphendule uthi “umka Mariya” loba “umka Hari” ungcono yikho kumele umkakho kumele ame ukukuzondela. Ubona ngani kuzasebenza? (Kakusoze! Lokhu kuzakwenza kubenzima kakhulu “umka olungileyo” uzakwenze ube esimweni esibi.)

a. Kungani kungasebenzi njalo loJesu? Ukuthi waphila impilo engcono kuzakwenza eyami impilo ikhanye imbi!

B. Funda kwabase Roma 5:2. Lokhu kuyachasisa ukuthi kungani impilo kaJesu epheleleyo ingenzi izinto zibe nzima kithi. Kutsho ukuthini lokhu? (UJesu usinikeza ithuba lokuthi sibe lomusa. Ngibona ngani umusa yisiphambano esiya ekuthandeni lekujabuleni. Siphiwe isipho sokungena ekuthuleni kukaNkulunkulu. UNkulunkulu wethu okumele engajabuli ngathi ngenxa yesono, kakwenzi ngoba uJesu uzambozile izono zethu.)
1. Nanzelela inxenye yokucina kukwabaseRoma 5:2. Kungani sithokozile? (Sithokoza ngoba silethembe lokuphila enkazimulweni kaNkulunkulu. Ukuphila laye emazulwini lasemhlabeni odalwe kakutsha. Uma umkami loba abakhulu emsebenzini bengajabulanga ngathi, kuguqula indlela esikhangela ngayo. Ngoba uJesu useguqulile umumo wethu kumele sijabule ngoba sinikezwe ithemba lekusasa enhle.)

C. Funda kwabase Roma 5:3-5. Mana kancane. Besisenza kuhle kangaka. Besengithokozile kakhulu. UNkulunkulu ujabulile ngami. Bekungadingeki ukuthi ngikusebenzele lokhu kuthokoza! Manje uPawule ukhuluma ngokudanisayo. Kngani uPawule ekhuluma ngokuhlukuluzeka?
1. Lapho ufunda inkulumo yami “yenjabulo” kungenzeka ukuthi ukhononile wathi “banaleqiniso!” Usuke wezwa umuntu esithi kuwe ukukholwa kwakho “kakuqotho?” kaku “sebenzi?” (UPawule uyanazelela ukuthi konke lokhu “ukukhulma okuhle” kungeni ebuqothweni bempilo. Kwesinye isikhathi kasijabulanga njalo kasithabanga kakhulu. Izinto ezimbi ziyenzeka empilweni. UPawule usinika impendulo yokuthi sithabe njani ezikhathini ezizima.)
a. Impendulo yezikhathi ezinzima ingabe iyini? (Izikhathi ezinzima zisenza sibe ngcono. Zisinikeza isimilo lethemba.)
(1) Kungani isimili sisinikeza ithemba? (Usuke wabona umuntu ongakhulanga? Bathwele nzima belwisana lempilo. Ngibona ngani uPawule uthi ukukhula esimilweni kuyasisiza ukuthi siphakamise ithemba. Ubinzima bukhokhela ekuqiniseleni okuyikho okwakha isimilo okukhokhela ethembeni.)
2. UMoya Oyingcwele ulani lokwenza lethemba? (Ubunzima kabumnandi. Sifisa kuphele. UMoya Oyingcwele usinikeza ihemba ukuthi uNkulunkulu uyasithanda. Sikhangelela ukuthi uNkulunkulu uzosikhulula kulokhu. Singanamathela kuNkulunkulu, uthululela uMoya wakhe Oyngcwele ezinhliziyweni zethu.)

II. Uthando

A. Funda Kwabase Roma 5:6-8. Kujwayelekile kangakanani ukthi umuntu afele omunye?
1. Uma umelane lesinqumo esinjengalesi ungakhangela ziphi izinto? (Ngenqondo yomuntu uzazibuza ukuthi ngekabani impilo ebalulekileyo. Uma umuntu ebelivila njalo engalunganga, kakungeke kufike emcabangweni wami ukuthi ngimfele lumuntu.)
a. Kungani uPawule ekhuluma ngokungajwayeleki kokuthi umuntu engafela umuntu ongcwele?(Ukusifela kukaJesu kakwenzi inqondo. UNkulunkulu wafela isixuma sezono okungelanqondo. Lokhu kuveza ukuthi isipho sikaNkulunkulu sasingafunqwa ngokuthile kodwa luthando.)

B. Funda kwabaseRoma 5:9-11. Kumele sikhathazeka ngolaka lokaNkulunkulu kithi? (Should we be worried about God’s wrath – His unhappiness with us?
1. UPawule usanda ukusitshela ukuthi kakula nqondo ukuthi uNkulunkulu afele isixuku sezoni. Kodwa, uma uNkulunkulu ezimisele, cabanga ukuthi siyamukeleke kangaka lapho uJesu esenza samukeleke phambi kukaNkulunkulu. Kodwa uma uNkulunkulu wethu ebezimisele ukuthi enze lokhu sisesebabi, cabanga ukuthi uzasi phath anjani sesifana loJesu! Makadunyiswe uNkulunkulu!)

III. Icebo lendoda eyodwa

A. Funda kwabaseRoma 5:12-14. Ngubani “indoda eyodwa?” (Kumele abe ekhuluma ngo-Adamu uPawule.)
1. Ngilomlandu bani mina ngezono zika –Adamu?
2. Funda kuDeteronomi 24:16. Unkulunkulu uthi kakumelanga ngifele izono zomunye. Uthini, ke uPawule? (Loba ngingamsizanga u-Adamu ukuthi ngone, okulandelayo kuveza ukuthi abantu munye nga munye “bonke bonile.”)
3. Utshoni uPawule uma esithi “isono kasilamandla uma kunelamthetho?”
a. Uma kwakunge sono ukubulala kungakabi lemthetho elitshumi, umumo kaKayini siwucaza njani? Funda kuGenesise 4:1-14 (Ungafundisisa kakuhle uzathola ukuthi uGenesise 4:6-7 ngumthetho osuka kuNkulunklu usiya kuKayini. UKayini kumele abambe ukuzonda kwakhe ngokwnza okuhle.)
b. Ngabe isono kasizange sikhangelwe, kungani ukufa kwabusa emhlabeni kungakanikwa imithetho elitshumi? (UPawule usifundisa ukuthi isono kasibotshelwanga emthethweni. Abantu bona imithetho elitshumi ingakalotshwa phansi.)
c. Lokhu “ukuchasisa ke?” “Isono kasizange sikhulunywe ngaso kungakabi lomthetho?” Ukufa kayisikho okusivezela isono na? (Upawule uzwakala esithi kulemihlobo emibili yesono. Esokuqla ngesokwephula eminye yemithetho elitshumi loba omunye umthetho kaNkulunkulu othile. Uma ungela mitheho kawungeke wephule owodwa.)
(1) Funda kwabaseRoma 2:14-15. Kukhulunywa ngesono bani lapha? (Lesi yisono sesibili. Lokhu kugoqela izinto esizazi ngemvelo ukuthi ziyisono. UPawule ufisa sazi ukuthi isono siluhlupho olukhulu ebantwini. Uhlupho olungabotshelwanga emithethweni elitshumi.)

B. Ubona ngani kungani uPawule esahlukanisa isono lokufa emthethweni? (UPawule ukwenza kubenzima ukuthi umuntu athi ngoba ngigcine umthetho ngaleso sizatho ngilungile. Uma ulungile ngawakho amandla kakumelanga ukhathazeke ngemithetho elitshumi kuphela kodwa kumele ukhathazeke ngezinto ezingalunganga ngokwemvelo. UJesu uyawuqelisa umcabango wesono (Matewu 5:28) kuze kube semumweni lapho esingenzanga liutho, kodwa silemicabango engaqondanga! Yikho ke uJesu nguye yedwa impendulo esonweni sethu.)

C. Funda kwabase Romans 5:15-17. Ngubani umuntu oyedwa? (NguJesu.)
1. Kungani ispho sika Jesu sibalulekile ukwedlula isono sika Adamu? (UJesu wesula isono esedlula lapho ona khona uAdamu. Abantu babewonile umthetho ungakanikwa. Umthetho usuphiwe babesele lezincane izizatho zokona ngoba umthetho kaNkulunkulu wawukhulunywe obala. UJesu walungisisa sonke isono-leso esenzakala kungakabi lomthetho laleso esavela sokulomthetho.)

D. Funda kwabase Roma 5:18-19. Kutsho na ukuthi sesindisiwe nje? Kuphambana lalapho abantu bonke abona khona ngoba ewonile u-Adamu? (Singakhangela ngemuva kwabaseRoma 5:15 siyatshelwa ukuthi “isipho kasifani lokwephula.” Ukusinda yisipho-lokhu kutsho ukuthi kumele kwamukelwe. Njengoba uDeteronomi 24:16 esitshela kasifi size sithathe isono sika-Adamu, yikho kasilampilo enaphakade size samukele isipho sikaJesu esempilo epheleleyo lokusifela kwakhe.)

E. Funda kwabaseRoma 5:20-21. UNkulunkulu ufana ukuthi isono sande na? (UNkulunkulu ubefesa ukuthi ngabe siyananzelela imithetho yakhe ngempilo. Ubefuna sazi kakhulu ngemvelo yesono. Ngesikhathi esifanayo uNkulunkulu wadise umusa ukuze izono zethu zivalwe loba zembozwe.)
1. Kutsho na ukuthi umthetho kawusekho na? Ukuthi uNkulunkulu kalasikhathio lomthetho? (Ukuthi uJesu wafa ukuze umthetho ugcwaliswe kuveza ukuba;luleka kwawo. Uma uNkulunkulu ebezawususa umthetho ubengakwenza engkafi kabuhlungu!)

F. Mngane, umusa kaNkulunkulu yisipho esiphezu kwezipho zonke ongasifumana! Khuna manje, unga kwenza, ukwamukela lesisipho? Ungaphenduka ezonweni zakho umcele ukuthu akuhlanze ngegazi likaJesu?

IV. Iviki ezayo: Ukunqoba isono.

Isifundo sesihlanu Ukulungisiswa lomthetho

(Kwabase Roma 4)

Copr. 2010, Bruce N. Cameron, J.D. Yonke imibhalo ivela ku-New International Version (NIV), copr. 1973, 1978, 1984 i-International Bible Society, ngaphandle umakuchaziwe. Imibhalo esuka ku-NIV isetshenziswe ngevumo ye- Zondervan Bible Publishers. Impendulo ezikhethiweyo zitholakala kuzigobholozi (). Uma usamukela lesi-Isifindo nge-email, kodwa sibesisilahleka ungasithola kule ikheli ye-web: http://www.GoBible.org. Thandazela ukuba uMoya Oyingcwele uvule ukuzwisisa kwakho ungakaqali ukufunda.

Isigeniso: Ngemuva kokufunda iviki ephelileyo ukuthi umthetho kawulani lokwenza lokusindiswa kwethu, UPawule uyatsho ukuthi lokhu kakuzange “kuqgibele umthetho.” Kodwa sifunda ukuthi ngale inkolo “sibambela phezulu umthetho” (Kwabase Roma 3:31) Ungakukhangela nje jikelele kukhanya kulobadlululo. Uma umthetho ungelani lokusindiswa, lokhu kuwuphakamisela phezulu kanjani? Umama uthi “Ndodana uyiho kalani lokwenza lokukhulwa kwakho lokuzalwa kwakho” Ungubaba ungathi lokhu kukuphakamisele phezulu? Hatshi kakunmjalo ngeqiniso!Kodwa uPawule usifundisa ukuthi umusa uphakamisela phezulu umthethi.Kasingenene ekufundeni incwadi yabaseRoma sibone ukuthi singamlandela enkulumweni yakhe lencazelweni yakhe upawule!

I. Umzekeliso ka-Abrahama

A. Funda KwabaseRoma 4:1-3. Kuwo wonke amaqhawe eBhayibhelini eTestamenteni elidala, ngubani ongathi mkhulu?

1. WNgubane ocabanga ukuthi amaJuda babesithi ngophezulu? (UAbrahama wayekhangelelwa phezulu njengobaba wama Juda. Thina sithi “bana njengoJesu” bona babesithi “bana njengoAbrahama.”)

2. UPawule ukutshiya kungekho sobala na ukuthi uAbrahama wasindiswa ngemisebenzi na? (Yebo. UPawule uthi “ngabe u-Abrahama wayellungisiswa ngomthetho.”)

3. Kaiskhangelennini impilo ka-Abrahama okomzuzwana. Indawo yokuqala lapho esibona u-Abraham kulapho etshiya indlu yakwakhe lemuli yakibo lapho ebizwe nguNkulunkulu ukuthi aye endaweni ethile. Uyakwenza u-Abrahama. Genesise 12:1-4; AmaHeberu 11:8. Esikhathini esiphambili uNkulunkulu utshela u-Abrahama ukuthi abulale indodana yakhe njengomhlatshelo, uyalalela. Impilo kaAbrahama ngumzekeliso wokukholwa loba owokulalelea nje kuphela??

B. Khangela njalo kwabaseRoma 4:3. Kwakungamandla na ka-Abrahama ekukholweni okwenza alunge ??
1. Ukukholwa ngomunye wemisebenzi??
a. Njengomzekeliso, 1 makbesi 2:52 uthi “U-Abrahama kazange atholakale eyethembakele ekulingweni, lokhu kwabalelwa kuye njengokukholwa? Besikhangele imisebenzi engayisiyo? UPawule usifundisa ukuthi umsebenzi wokukholwa ubaluleke ukwedlula yonke? (Mhlawumbe yiso isizatho amaBhayibheli amaningi enggoqeli incwadi ka Makebesi.)

C. Utshoni uPawule kwabaseRoma 4:2 uma esithi u-Abrahamu wayengenakho okokuzikhukhumeza ngakho phambi kukaNkulunkulu? (U-Abrahama wayengaba ngolungileyo ukwedlula mina kodwa wayenga lunganga ukwedlula uNkulunkulu.)
1. Kumele silunge njengo Nkulunkulu na? (Khumbula isifundo sethu amaviki amabili edluleyo lapho sifunde kwabaseRoma 3:10-18 ukuthi sonke sibolile. Upawule uthi yena kungakhethelekile ukuthi yisiphi isimiso, ngitsho ongcwele ojengo Abrahama kangeke afinyekelele. Akekho umuntu ongafinyelela esimisweni sika Nkulunkulu sokuphelela.)
2. Kutsho ukuthi lokhu ngomcabango wokuthi ukukholwa ngomunye umuhlobo wemisebenzi? Kakukhethelekile ukuthi yiwuphi umsebenzi odingakala kithi akekho angafinyelela esimisweni-ngotsho lo-Abrahama.)

D. Funda kwabase Roma 4:4-8. Kutshoni lokhu ngomcabango wokuthi ukukholwa kwethu kungakanani kulempumela ekusindisweni kwethu?(UPawule ukhuluma ngomuntu “othembele kuNkulunkulu” lokhu kuphambene lomuntu omelelea iholo lakhe. Lokhu kuyasusa umcabango wokuthi ukukholwa kuyinxenye yento ongazenzela yona wenelise ukuyenza. Umugca othi “ozono zakhe zivaliwe” kutsho umuntu odinga usizo, hatshi owenze okuthile ukuze athole.)
1. Mngane uyafisa ukuthi izono zakho zavalwe?

II. Ukukholwa lomthetho
A. Okwesikhathi esincane kasiyeni kwenye incwadi kaPawule. Funda kwabaseGalathiya 3:21-22. Umthetho ungasinikeza impilo? (Hatshi.)
1. Umthethi usenzani? (Iziqgili zesono.)

B. Funda kwabase Galathiya 3:23-25. Uma uPawule eqinisile ukuthi umthetho kawukasuswa, ukuthi uphakanyiselwa phezulu ngokukholwa, umthetho ulenxenye bani? (Usikhokhelelela kuJesu.)
1. Ukuchasisa njani lokhu?
2. Ngisaloba inxenye eyedluleyo yalesi sifundo, omunye engisebenza laye ukhulume lami ngesimo sezincwad eziphathelane lendlela engitshayela ngayo imoto yami. Ungitshele wathi indaba zami ziveza ukuthi kangithathi “elinye icele” ngendlela engitshayela ngayo. Ungilandile ngananzelela amacala ami!Yiyyo inxenye yomthetho.
3. Khangela kwabaseGalthiya 3:25. Uma inxenye yomthetho kuyikuthi usilande, utshoni uPawule uma esithi “kasisekho ngaphansi komthetho?” (Lowo othungamelayo emsebenzini uyajezisa labo abangaphansi kwakhe loba uyaba nikeza imivuzo. Kumakholwa umthetho kayisiwo ongumganga wokujeziselwa izono zethu. Sile Ndlela yokuthi izono zethu zivalwe zithethelelwe ngaphandle komthetho. Leyo Ndlela esekukholweni kuKrestu.)

III. Ukukholwa kungakabi seSinayi

A. Funda kwabase Roma 4:13-15. WImithetho elitshumi yanikezwa nini? (Eksodusi 19 lo 20 sivezelwa ukuthi yanikewa ekuhambeni kuskwa eGibide entabeni yasi Sinayi.)
1. U-Abrahama waphilanini? (Iminyaka engamakhulu kungakabi lohambo lokusuka eGibide.)
2. Funda kuGenesise 12:1-3. Imithetho elitshumi yaye ikhona ngalesisikhathi? (Hatshi.)
3. Uthini uPawule ngokunikezwa kwemthetho elitshumi lesithembiso sikaNkulunkulu ku-Abrahama? (Isithembiso sikaNkulunkulu sasingeyamanga ekugcineni imthetho elitshumi. Isithembiso sikaNkulunklulu-sasiyisithembiso. U-Abrahama wakholwa isithembiso sikaNkulunkulu.)
4. Lokhu kumlungele u-Abrahama. Kodwa thina siphila ngemva kokunikezwa kwemithetho elitshumi. UNkulunkulu uyasithembisa usindiso iloba siyayigcina imithetho elitshumi loba hatshi?

B. Funda Kwabase Roma 4:16-17. Singabantwana baka Abrahama na? (Yebo. Singathi ngendlela ethile siyisizwe “somthetho”, loba upawule wayekhuluma ngamaJuda njengokuba bayizizukulwane zika-Abrahama ngomthetho.)
1. Kutsho ukuthini lokhu kuphathelana lomusa? (Isithembiso sika-Nkulunkulu seza ku-Abrahama ngokukholwa kwasekusiza kithi, abantwna baka Abrahama ngendlela efanayo.Ukuthi siphila ngemva kokunikezwa kwemithetho elitshumi isinikeziwe kakuguquli ukuthi sisindiswa ngokukholwa.)

C. Funda kwbaseRoma 4:18-21. Ungathi uAbrahama kazange ebe buthakathaka ekukholweni kwakhe ngesithembiso sendodana? (Funda uGenesise 17:15-18. UPawule unikeza udaba oluhle ngokukholwa kukaAbrahama lweyama endabeni elandiswe kuGenesise.)

D. Funda kwabaseRoma 4:22-25. UPawule uthi inkambo kaAbrahama kumele isifundiseni? (Ukulunga kuza kithi njegoba kweza kuAbrahama ngokukholwa. Singakholwa ukuthi uNkulunkulu wavusa uJesu kwabafileyo njalo singakholwa ukuthi ujesu wasifela ngaleso sizatho silungile.)
1. Kumele siqibeni ngezikhenxe esizibona empilweni kaAbrahama yokukholwa? (Isibsiso esigakanani uma uNkulunkulu ekhangela ukukholwa kwami okngaqinanga ngendlea akhangela okuka-Abrahama,ngibusisekile!)

E. Mngane, umthetho usahlulela ekubhujisweni . Umthetho usinikeza ukufa.UJesu wafa ngenxa yokuba kukhona okudingwa ngumthetho kithi. Yikho into enkulu ngomthetho yikuthi usisondeza eduze loNkulunkulu. Umganga okhona phakthi kwedingeko zomthetho lomvelo yami yesono ingivezela ukuthi ithemba lami ngumusa. Uma wena ulomzwangedwa, kungani ungaphednuki ezonweni zakho ucele uJesu ukuthi akunikeze umusa?

IV. Iviki ezayo: Ukuchaza umhlaba.

Isifundo sesine Ukulungisiswa ngokukholwa

(KwabaseRoma 3)

Copr. 2010, Bruce N. Cameron, J.D. Yonke imibhalo ivela ku-New International Version (NIV), copr. 1973, 1978, 1984 i-International Bible Society, ngaphandle umakuchaziwe. Imibhalo esuka ku-NIV isetshenziswe ngevumo ye- Zondervan Bible Publishers. Impendulo ezikhethiweyo zitholakala kuzigobholozi (). Uma usamukela lesi-Isifindo nge-email, kodwa sibesisilahleka ungasithola kule ikheli ye-web: http://www.GoBible.org. Thandazela ukuba uMoya Oyingcwele uvule ukuzwisisa kwakho ungakaqali ukufunda.

Isigeniso: Iviki ephelileyo sisele sisemumweni omubi! Sinanzelele ukuthi kasilamahlukano lalezi ezinye izoni1 lokuthi ukwenze kwethu kufanelwe yikufa. Njalo kakukho esingakwenza ngoba “akekho ongathiwa ulungile ngokulandela umthetho.” KwabseRoma 3:20. Kule iviki sifika endabeni ezinhle-ukhona osenze okuthile mayelana lohkupho lwethu lwesono. Kasingeneni esifundweni sethu sizwe ukuthi sithini!

I. Ukulunga okusuka kuNkulunkulu

A. Funda kwabaseRoma 3:21-22. Kumele senzeni ukuze silunge? (Singakholwa kuJesu, ukulunga kuzakithi ngokukholwa.)
1. Yikulunga kukabani lokhu? (Ngokuka Nkulunkulu.)
a. Kukhona okunye ukulunga okwedlula lokhu?
2. Nanzelele ukuthi lokhu kulunga kuza “ngaphandle komthetho.” Kutsho ukuthini lokhu? (Ukuthi umthetho kuwulani lokwenza lakho lokhu.)
a. Cabanga ngalokhu okomzuzwana. Uma ukugcina imithetho elitshumi kungelani lokwenza lokulunga, kuyaguqula ukucabanga kwakho ngokulalela?
3. Nanzelela okunye. KwabaseRoma 3:21 uthi umthetho uyavumelana lalokhu kulunga kukaNkulunkulu. Uma unthetho ungelanto yokwenza lawo, lokhu kungaba njani?
a. Ungacabanga ngobufakazi, okuza enqondweni yakho yikuphi? (Umutsho ozama ukuthi ubeke sobal eqiniso ngento ethile.)
(1) Iqiniso eliyinsika yilphi lapha? (Umbuzo kubalaleli baka Pawule (lakithi) yilo “Ngubani uJesu?” UPawule ugcizelela ukuthi (labaporofethi) kufakaza ngokuthi uJesu uyikulunga kwethu. Leliyilo iqiniso iliyinsika lapha.)
b. Umthetho uvezanjani ukuthi uJesu uyikulungakwethu? (Kwelinye icele kakhukho okuguquklileyo, kwelinye icele yonke into iguqukile. Izoni etestamenteni elidala zazibulala inyamazana ukuthi izono zabo zixolelwe. Babengalunganga ngoba bagcina imithetho elitshumi ngokuphelela- babelungile ngenxa yomhlatshelo-itestamente elidala labaporofethi babekhomba endleleni entsha lapho uJesu ayezakufa efela izono zethu, waphila impilo epheleleyo enxenyeni yakhe..)

II. Kakula mehluko

A. Khangela umugca wokucina kwabaseRoma 3:22. “Kakula mehlukano” Umehlukano ngaphi? (Khumbula ivike ephelileyo ukuthi besikhangele ngokudana okungakanani lezizono ezenziwa ngabanye abantu –savumela ukuthi ngeqiniso bafanele ukufa. Sasesifunda ukuthi lathi sifanele ukufa. Manje abantu ablungileyo (abaJuda) labangalunganaga (abezizweni) basindiswa ngendlela efanayo!)

B. Funda kwabaseRoma 3:23-24. Okunikeza igolide ukubaluleka kwalo yikuthi kalenjwayelekanga. Ukulunga kukaJesu kubaluleka kangakanani? ( inmtengo engphezu komgcabango wethu.)
1. Kakujwayelekanga kangakanan lokhu kulunga? (Unkulunkulu unikeza ukulungisiswa “kungelambadalo” wonke okhulwayo engakuthola.)
2. Kutsho ukuthi lokhu ngemizamo yami yokuthi ngihlonitshwe ngabanye? (Njengoba sizabona, okulalela umthetho yinto enhle, kodwa kakukhpo okukwenzayo ukuthi kukusindise. Umusa yispho esiza kungelambhadalo. Umusa yisipho esingelambhadalo esikhona ukuzi ngisamukele. Umusa yisipho yisipho esikhona kimi, abalungileyo labale mpilo ephansi.)

C. Funda KwabaseRoma 3:25-26. Kakukho lokukodwa kwesixoxe ngakho okukhanya “kulukulungisisa” ngendlela engzwisisa ngayo ukulungisiswa. Bonke abantu abangalunganga bayasinda, kakuyi ngokuthi ububi loba ubuhle babo bungakanani. UNkulunkulu ungonanga uahlukuluzwa ngezono zabanye. Amavesi la asitshela (kabili) ukuthi lokhu kuveza ukulungisisa kuka Nkulunkulu. Ngisanda ukucaza ukuthi kungani lokhu kungasiqiniso. Ngitshela ukuthi kungani ubona ngani kakusiqiniso? (Kulezinto ezimbili. Okokuqala ngubani olimalayo kukho lokhu? NguNkulunkulu! Uma uNkulunkulu enginikeza into engakholekileyiyo, ngingubani ukuthi ngithi kakulunganga? NguNkulunkulu kuphila ongkhonona. Ukuthi uJesu wafela izono zami kh=utsho ukuthi uNkulunkulu ukhangela isono ngendlela ngela kusoma. Ukulungisisa kwakudinga ukuthi kube lokujeziswa.)

D. Funda kwabseRoma 3:27. Ulesisaztho sokucabanga ukuthi uncono kulelinye ilunga lebandla enkozweni yakho?
1. Lapho ngikhuluma ngabanye abantu “njengaba phansi” bekulungile na? (Sonke sifanele ukufa. Sonke sisidiswe yikulunga kukaJesu kuphela. Lokhu kutsho ukuthi ukwehlukana kwalabo abakholwayo kakulani lokwenza ekusidisweni. Yikho akekho ozozikhukhumeza loba ebize abanye ngamagama athize (engeyinye indlela yokuziphakamisa).)
2. Kasibekeni usindiso eceleni okwesikhatshana. Kasithi uyakholwa (njengoba abanengi bekholwa) ukuthi ungumuntu ongcono kulabanye obaziyo. Kayisiyo na into ongasiphakamisa ngayo?
a. Njengomzekeliso, kasithi kawuzake uqambe amanga? Kawuzake uqilibezele umuntu ibhizimusini? Kawuzake uqambe amanga emthelweni loba owangakwakho? Uma wahlala usemendweni okweminyaka engamatshumi amahlanu?Kasizinto ongaziphakamisa ngazo na lezi-njengendlela yokukhuthaza abanye?
(1) Ungathi “yebo” cabanga ngohlupho lwesono olusempilweni olwedlulayo (loba olusekhona) yakho okungekho wazi ngalo. Ungezwa njani uma lokhu bekusaziwa? (Yikho engekho ongziqakisa. Sonke kasifinyelelanga. Uma usathandabuza ngohlupho lwakho lwesono, uhlupho yikuthi unembeza wakho kasebukhali ukuthi unanzelele ubukhulu bohlupho lwakho.)

III. Umthetho ethulini?

A. Funda kwabaseRoma 3:28-30.Kungani uPawule ebuza ukuthi uNkulunkulu nguNkulunkulu wabahedeni? (Kulamacela amabili. Elinye icele lisebenzile ukugcina umthetho kaNkulunkulu, elinye kakukho elikwaziyo ngomthetho kaNkulunkulubengakayamukeli isiKrestu. UPawule usitshela ukuthi bonke bengalungisiswa ngomusa-kakulani lokwenza lokugcina umthetho.UNkulunkulu udlelana labo ngendlela efanayo.)

B. Funda kwabaseRomans 3:31. Uma ubungakafundi incwadi yabaseRoma kawuboni ngani impendulo kulo umbuzo ingabo “nguyebo!” Uma ukulalela umthetho kungelani lokwenza lokusindiswa kwethu, “kakususwanga” umasikhangelane lokusindiswa na?
1. Kasithi emsebenzini uhamba ngebhayisikili. Enye indlela ngeyokuthi uhambe. Omunye akunikeze imoto manje uhatshayela usiya emsebenzini-kakukho ukutshova okudingakalayo. Kungaba liqiniso ukuthi ibhayisikili lakho “selisusiwe?”
2. Kasithi omunye esebone imoto yakho uthi, “ngibona ngani kawusalidingi ibhayisikile elidala.” Ungathi ngeqiniso, “imoto yami iphakamisela phezulu ibhayisikele lami!?”

C. Kulo umzuzo, kukhanya ngani ukulalela umthetho kakusizi. Kasikhangeliseseni okomzuzwana. Siqala isifundo sakule iviki ngencwadi yabaseRoma 3:20 ethi “ngomthetho sazi isono.” Yiso na isizatho umthetho ubanjelwa phezulu?
1. UPawule uyasitshela ukuthi umthetho usaqinile. Ukufa kukaJesu ngemva kokugcina umthetho kutsho ukuthini ngokubaluleka komthetho? Sizakudingisisa iviki ezayo!

D. Mngane, wena ke? Usuwamukele na isipho sikaJesu sosindido olungelambadalo? Ngilomgane owayeglala engitshela esithi wayebona kufanele ukuthi “ahlambulu” okuthile engakezi enkozweni. Kazange aphenduke. Kangeke usindiswe uze weyama empilweni kaJesu epheleleyo ekusindisweni kwakho. Kangeke usindiswe uze weyame empilweni kaJesu epheleleyo ekusindeni kwakho. Kungani ungamceli uJesu akwenze njengongela cala khona manje? Ukuthi akwenze uphelelisiwe manje?

IV. Viki ezayo: Ukukwamukelwa njengolungileyo lomthetho.

Isifundo sestithathu Bonke bawonile

(KwabaseRoma 2 & 3)

Copr. 2010, Bruce N. Cameron, J.D. Yonke imibhalo ivela ku-New International Version (NIV), copr. 1973, 1978, 1984 i-International Bible Society, ngaphandle umakuchaziwe. Imibhalo esuka ku-NIV isetshenziswe ngevumo ye- Zondervan Bible Publishers. Impendulo ezikhethiweyo zitholakala kuzigobholozi (). Uma usamukela lesi-Isifindo nge-email, kodwa sibesisilahleka ungasithola kule ikheli ye-web: http://www.GoBible.org. Thandazela ukuba uMoya Oyingcwele uvule ukuzwisisa kwakho ungakaqali ukufunda.

Isigeniso: Iviki ephelileyo sisuke sisanganisekile! UPawule usitshela kwabase Roma 2:13 ukuthi “labo abalalela umthetho… kuzakuthiwa balungilele.” Upawule waphangisa wangezelela kwabaseRoma 3:12 “kakho owenza okuhle, ngtsho loyedwa.” Sonke silahliwe? Sidukisiwe ngenxa yemvelo yethu? Umcabango wobuhle boluntu wasuka waya ngaphi? Singaphila impilo enhle? Kasingeneni esifundweni sethu sibone uma singalandela indlela yokucabanga kuka Pawule lokulandela icebo lika Nkulunkulu mayelana lokusindiswa kwethu!

I. Uhlupho ngokwahlulelwa

A. Khumbula ukuthi kwabaseRoma 1:18 sifunde ukuthi uNkulunkulu wayedanile ngalabo abangcindezela iqiniso ngenxa yobubi babo?Sasesifunda njalo ukuthi laba ababi kabala sizatho ngezenzo zabo ngoba, KwabaseRoma 1:20, imvelo yabavezela ubukhona bukaNkulunkulu. Ekucineni, sakhangela ngokudana kwabaseRoma 1:24-32 ezonweni ezimbi ezavela ekwaleni ukuba khona kukaNkulunklu. UPawule uvala ngokuthi (KwabseRoma 1:32) ngokuthi labo bantu bafanele ukuthi bafe. Uyavuma na ukuthi ababi kabala sizatho?

B. Funda kwabaseRoma 1:32. Uyavumelana nezono ezilotshwe KwabaseRoma 1:24-32?
1. Uyazi na ukuthi lamhlanje kuleziqumo ezenziwayo ukuthi ukulala kwabomama labo mama kwamulekeleke obala- isono upawule asichazayo kwabaseRoma 1:26-27?
2. Silomlando na wokuthi sahlulele obala ezonweni kokulala kwabantu bomhlobo munye lezinye izono ezilotshwe kwabaseRoma 1:24-32?

C. Funda kwabaseRoma 2:1. Lokhu kuyayangisa! Kukhona mhlawumbe ukuthi owaye loba kalobanga kahle? Lokhu kwahumutshelwa kabi na? Kangisuye wabanye abalala ngokwemihlobo efanayo! Kangimzondi uNkulunkulu njalo kangibulali! Kungani ngingeke ngahlulele labo abaphambuke emthethweni kaNkulunkulu? (UPawule wasenza sawela emjibileni. Besivumelana ukuthi zonke lezi yizono eziyangisayo, ezifanele ukuthi ozenzayo abulawe, njalo kumele sibahlulele. UPawule abesesithi “ufana nabo!”)
1. Sifana nabo njani singazenzi lezi zono ezimbi? Loba siphakathi kohlupho kuphela uma lezizoni singa “zahlulela”? Kumele ngigcine umlomo wami uvalekile ngesono esibi kangaka sokulalana kwemihlobo efanayo? Ukuthula ke ngokubulala? Ukukhutshwa kwezisu khona ke? Kangike ngibahlulele labo abazonda uNkulunkulu?
a. Kazange “abahlulele” uPawule lapho esithi (KwabaseRoma 1:32) bafanele ukufa? Ngithi lezi zono kazilunganga, kodwa kangisuye ogijima esithi laba kumele bafe!

D. Funda kwabaseRoma 2:2-4. Kasiboneni uma singawacubungula la amavesi. Kuliqiniso ukuthi lezizono ezinje zafanele ukuthi abazenzayo bafe? (Ukwahlulela kukaNkulunkulu kuliqiniso.)
1. Yikho ke, uhlupho ngokukhuluma iqiniso lungabe luyini? (Uhlupho yikuthi “ngingumuntu nje” oyisoni. UNkulunkulu kayisiye soni, yikho ke uNkulunkulu engahlulela. Kodwa isimo sikaNkulunkulu kanginaso, ngilesimo sesoni. Kangilamfanelo yokwahlulela kulezi zono.)
a. Ngoba ngiyisoni, kakutsho ukuthi isono kangingeke ngisitsho, kakunjalo? (Iqiniso yikuthi njengesoni, ngifanele ukufa njengesinye lasiphi isoni. Uma ngingathi ufanele ukufa ngezono zakho, mina kangikufanelanga, kangina qiniso.)
b. Singalitshumayela njani ivangeli uma sngeke sibize isono ngegama laso?
(1) Funda njalo kwabaseRomas 2:4. Uthatha siqumo bani uma kusiza ezonweni zethu uNkulunkulu? (UNkulunkulu ulomusa omkhulu, ukubekezelela lesineke. Lezizoni zinjengathi. Sonke silethuba lokuphenduka ngenxa yomusa kaNkulunkulu. Yikho ke udaba lwevangeli yikuthi kumele siphenduke sisebenzise umusa kaNkulunkulu.)
(2) Ungamtshela njani umuntu ukuthi aphenduke uma ungeke wahlulele izono zakhe? (Kumele sazi ukubiza isono ngegama lasolokwahlulela kwezinye izoni.)
(3) KwabaseRoma 1:32 sifundiswa ukuthi konke isono lokuvumelana lesono kakulunganga. Konke ukwahlulela isono lokuvumelana lesono kakulunganga. Kumele siwudwebe njani umzila phakathi kokwahlulela lokuvumela isono?

II. Uhlupho lwesono

A. Kulungule. UNkulunkulu ungitshela ukuthi kumele nginake ukuthi abanye abantu ngibabizela ekuphendukeni njani. Kangenke ngibahlulele. Lokhu kakuguquli ukuthi mina ngingumntu olungileyo nje, kakunjalo? Ngingcono kulalezi izoni kumele nje, nginanzelele ukuthi ngikhuluma njani ngalokhu esehlukene ngakho. Umyavuma?
1. Ngingabe ngiqinisile ukuthi uhlupho oluqotho kuyikuthi ngingabe ngingumzezisi. Kasithi kangivumelani lokuphinga mina ngiphinga? Loba ngingavumelana labalala mhlobo munye mina ngisenza khonalokho?

B. Funda KwabseRoma 2:5. Ngubani olungele ulaka lukaNkulunkulu?
1. UPawule utihi wena name silungele ulaka lukaNkulunkulu? Ngiyaphenduka ezonweni ngaso sonke isikhathi. Kungani ngifakwa “esakeni lolaka” njengezinye izoni ezinkulu? Loba nganbazenzisi abafanele ulaka? (UPawule ukhanya ogoqela abanengi abahlulelweyo.)
2. Uma sikholwa ukuthi thina singcono “kulezoni ezinkulu”, siveza ukuthi “silenkani” njalo silenhliziyo “engaphendukanga?”

C. Funda KwabaseRoma 2:6-10. Manje sisendleleni elungileyo! Abanye abantu beza okulungleyo abanye benza okungalunganga. Abenza okuhle bayasindiswa labo abenza okubi “bamkela ulaka lentukuthelo.” Kuyaveza na lokjhu ukuthi wena name kasifani nalezi izoni ezinkulu-kuphela uma sisenqabela ukuba ngaba zenzisi?

D. Kasiyeni kwabase Roma isahluko sesithathu. Funda kusukela kuvesi yetshumi kusiya kweyetshumi lasitshiya galo mbili. Nguwe lo loba uPawule ukhuluma ngomunye?

E. Funda kwabaseRoma 3:19-20. Kumele sivumeni sonke? (Njengalezi izno ezikhulunywa ngazo phezulu, kakukho esingazikhukhumeza ngakho. KwabaseRoma 3:19 “yonke imilomo” izakuthuliswa. Yonke imilomo kugoqelwa owami lowakho. Besilokhu sikhangele kulesi isifundo ukuthi singabe singcono lkulabanye-labo “abanye” abalezono ezinkulu. Limibhalo isitshela ukuthi imilomo yethu kumele ithule endabeni yokuba ngcono. Njengezoni snke kumele sime phambi kuka Nkulunkulu-kasingeke sinqobe ngemisebenzi yethu.)
1. Kubaluleke kangakanani ukuthi sivume ukuthi siyizoni-njengalabo abenza izinto ezimbi kakhulu? (Lokhu kufana lohlupho lokugogodlela okudakayo. Indlela yokusizeka yikuvuma ukuthi uhlupho lokhona. Isono yisono, njalo sonke siyizoni. Kasilalo ithemaba lokusinda seyame emthethweni.Kumele sife-njengalabo ababi. Sifunda ngokumangala okukhulu ukuthi siyafana nje labo.)

F. Mngane, uyavuma na ukuthi lohlupho lwesono? Uzimisele ukuthi ubeke eceleni ukucabanga kwakho ukuthi ungcono kulezoni eziphezukwakho? Umbuzo yikuthi singenzani ngalokhu? Sizakukhangela lokhu iviki ezayo.

III. Iviki ezayo: Silungisiswa ngokukholwa.

Isifundo sesibili AmaJuda labaHedeni

(KwabaseRoma 1 & 2)

Copr. 2010, Bruce N. Cameron, J.D. Yonke imibhalo ivela ku-New International Version (NIV), copr. 1973, 1978, 1984 i-International Bible Society, ngaphandle umakuchaziwe. Imibhalo esuka ku-NIV isetshenziswe ngevumo ye- Zondervan Bible Publishers. Impendulo ezikhethiweyo zitholakala kuzigobholozi (). Uma usamukela lesi-Isifindo nge-email, kodwa sibesisilahleka ungasithola kule ikheli ye-web: http://www.GoBible.org. Thandazela ukuba uMoya Oyingcwele uvule ukuzwisisa kwakho ungakaqali ukufunda.

Isigeniso : lamhlanje bengiye kwenye indawo elamanzi aphuphumayo endaweni yaseMichigan. Izulu linile kakhulu yikho amanzi abesehla ekuphuphumeni ebesehla ngolaka olokhulu. Amandla olwandle ayamangalisa. Ngikhangele amanla amangalisayo omfulalobuhle bendalo egombolezeleyo kungenze ngacabanga ngomdali uNkulunkulu. UPwaule ukhuluma ngalokhu encwadi zakuqala ezimbili ekulobeleni abaseRoma. Okutshiwo kwabaseRoma ngobudlelwano obukhona phakathi kuka Nkulunkulu lendalo kusikhokhela ekukhulumeni ngobudlelwano phakathi komthetho kaNkulunkulu labantu. Olwenye lwezinto ezazilempikisano enkulu ngesikhathi sikaPawule yikuthi imithetho yamaJuda kwakumele abaHedeni bayigcine nabo na uma sebeyamukele inkolo kaKrestu? Kasingeneni esifundweni setu seBhayibheli sizwe ukuthi singafundani, nemvelo, umthetho lomusa!

I. Imvelo loNkulunkulu

A. Funda kwabaseRoma1:18. Uma ungalunganga kumele wesabe na? (Yebo.)

1. Kungani? (Ulaka luka Nkulunkulu lukhanya lusuka emazulwini lusiya ebantwini ababi (ngitsho lezenzweni zabo ezimbi).)
2. Okwenza uNkulunkulu waveza ulaka lwakhe olungaka kungabe kuyini? (Ububi ebantwini bwangcindezela iqiniso embantwini.)
a. Khangela lumugca okomzuzwana. Ukwenza okubi kungakwenza ngandlela bani ukuthi iqiniso likaNkulunkulu linabonakali? Enkambweni yami ukwenza okubi kungivezele ukuthi kubaluleke kangakanani ukugcina umthetho kaNkulunkulu.
b. Abantu abangalunganga bangalilimaza njani iqiniso lika Nkulunkulu? (Kukhanya kunjalo. Okujwayelekileyo kulwisana loNkulunkulu lomthetho wakhe. Okusobala yikuthi uPawule uthi ukwenza okubi kungenelana lokuhamba kwevangeli.)
c. Sengike ngezwa amaKrestu bethi njengoba besindiswa ngokukholwa ukwenza kwabo kakusinto yalutho. Kungaba liqiniso njani lokhu? (IBhayibheli lisitshela ukuthi ukwenza okubi kususa iqiniso lika Nkulunkulu, kangangokuthi uNkulunkulu olungileyo usebenzisa amandla ache ukuthi alwisane lokubi.)

B. Funda kwabase Roma 1:19-20. Mibili imibuzo: Kungani abangalunganga bengela sizatho? Badinga zizatho bani abangalunganga?
1. Ungangena phakathi kohlupho, okokuqala okwenzayo yikuphi? (Nikeza isizatho sokuchasisa ukuthi kungani wenze okubi.)
a. Livesi ithi ababi banikeza sizatho bani? (Silosizi kakekho owasitshela ukuthi kuloNkulunkulu odinga ukwenza okuthile kithi.)
2. Kungani abangalunganga bengela sizatho, “Silosizi kasazi?” (Imvelo iyaveza ukuthi ukhona uNkulunkulu owadala imifula emangalisayo lakho konke okubukekayo, yikho ke ubanilobani kumele azi ukuthi uyaphila uNkulunkulu ngenxa yendalo lobuhle bayo.)
3. Ngalokhu ukukhanya, kumele sithi ngokwenza kwethu? (Ukuthi uNkulunkulu ukhathazekile ngakho. Ukuthi uma abantu abangelaBhayibheli kumele bebe lesizatho sokwenza kwabo, amaKrestu labo kumele bebelaso.)

C. Funda kwabase Roma 1:21-23.Yikwenza kuphi okwenze uNkulunkulu wangajabuli? (Ukuthi abantu bakhonza indalo yakhe (loba okwenziwa ngabantu ukuthi kukhanye ngani yinto enziwe nguNkulunkulu) kulokuthi kukhonzwe umdali.)
1. Uyavuma na ukuthi kusobala ukuthi lokhu kulobuwula? Ukuthi ukhonze okwenziwe ngabantu kulokuthi ukhonze uNkulunkulu owadala abantu?

D. Funda kwabaseRoma 1:24. Impumumela yemvelo yokunamlaleli uNkulunkulu iyini? (Ukwenza okubi. Yikwenza lokhu okubi, lapho sikhulumile ngaphambilini okugcindezela iqiniso likaNkulunkulu.)

E. Funda kwabase Roma 1:29-32. UPawule ukhuluma ngasiphi “isimiso esilungileyo” ?(Umthetho kaNkulunkulu.)
1. Khangela ngemuva ezonweni ezingemuva, yiwuphi umthetho kaNkulunkulu oza eqondweni? (Imithetho elitshumi.)

II. Umusa lomthetho

A. Funda kuJohane 1:17 laku KwabaseRoma 3:21-24. Sisindiswa njani? (Silokulunga okwahlukile lomthetho. Lokhu kulunga kuza ngokukholwa kuJesu.)
1. Umthetho yinxene yakho lokhu ukusinda? (KwabseRoma 3:21 kuthi ukulunga “kakusinxenye” yomthetho. Kutsho ukuthi ukulunga kwethu kakusuki emthethweni.)
2. Kumele sithini ngale enye inxenye yakwabaseRoma 3:21 ethi yona umthetho “uyafakaza” kulokhu okunye ukulunga? (Umthetho ukhuthaza ukulunga ngokukholwa kuJesu-loba wona ungasi nxenye yalokhu kulunga.)
3. Kasiyeni emuva sifunde kwabaseRoma 1:18 ethi ababi bazamelana lolaka lukaNkulunkulu ngoba bagcindezela iqiniso ngobubi babo. Kutsho na ukuthi umthetho ukhuthaza umbuso kaNkulunkulu lokungalaleli umthetho umthetho kungcindezela qiniso lika Nkulunkulu (Yebo!))
4. Ngubani ongacindezela iqiniso kakhulu-umuntu ongakholwa kuNkulunkulu ngitsho lakancane, loba othi ukholwa kuNkulunkulu, kodwa esenza okubi? (Lowo ocabanga ukuthi uyakholwa nguye oluhlupho kakhulu ngoba ungacabanga ukuthi umele intando kaNkulunkulu.)
a. Kuyalandela na ukuthi uNkulunkulu uveza ulaka lwakhe kulabo abathi balandela uNkulunkulu, kodwa bakhangelela phansi umthetho wakhe?
(1) Kutsho ukuthi lokhu ebudlelwaneni obukhona phakathi komthetho lomusa?

B. Funda kuZenzo 15:1 laku Genesise 17:9-11. Uyathanda ukuba sebudlelwaneni bwesivumelwano loNkulunkulu?
1. Ungaphendula njani inkulumo itshiwo ku Zenzo 15:1? Loba ungavumelana layo?

C. Funda kuZenzo 15:2. UPawule loBarnabasi bawuphendula njani lo umubuzo? (Bakhetha ukuthi bawunike ibandla.)

D. Funda ku Zenzo 15:6, 11-20. Kwakudingekani kwabe zizweni? (Yatshi ukusongwa.)
1. Yikho kuphela okudingakalayo kulabo abasindiswe ngokukholwa na?
a. Ungathi “yebo,” ngitshele ukuthi kungani ukungadli inyama elegazi kudingeka ekwamukeleni usindiso, kodwa ungasindiswa ungabulala abantu?
b. Uma ubusithi ungumKrestu njalo uzasindiswa uvumelana lokubulala, ukweba, lokwephula ukuphumula kwemithetho elitshumi, kawuphazamisi iqiniso na? (Kumele sikhangele umumo sisebenzisei inqondo. Kwakukhulunywa ngendaba yokusongwa kwakungelani lokwenza lemthietho elitshumi. UJakobe wayengatsho ukuthi abezizweni bengabulala bephumele eminye yemithetho elitshumi.)
c. Ku Zenzo 15:1-2 sibona ukuthi uPawule kavumelananga lalabo ababesithi ukusongwa kuyadingeka ekusindisweni. Uma imibono kaPawule yayisitsho ukuthi imithetho elitshumi kayisindaba zalutho simcaza njani kwabaseRoma 1:28-32? UPawule wathi abenza lokhu bafanele ukuthi bafe!

E. Funda kwabaseRoma 2:12-13. Uma ukholwa ukuthi uPawule ufundisa ukulunga ngokukholwa, ukucasisa njani ukuthi “abenzi bothethi” bazalungisiswa?

F. Funda kwabaseRoma 3:10-11. Manje sithini? Uma kuphela labo abenza umthetho kuyibo abalungisiswayo, engekho odinga uNkulunkulu lozwisisa umthetho, kutsho ukuthi sizakufa sonke?

G. Mngane, sesiqalile uhambo lwethu ekuzwisiseni incwadi yabakwaseRoma emayelana lomthetho lomusa. Umthetho ubalulekile. Ekakhulu phakathi kokulwisana okwenzalkala emandleni obuhle lobubi. Limpi, Kanye lemvelo, kuveza soba iqiniso likaNkulunkulu. Kodwa kulo budlelwano bani phakathi komtheth lokusindiswa kwethu? Uzavuma na ukuyaphambili uzama ukuzwisisa lindaba?

III. Iviki ezayo: Boke bonile.

Isifundo sokuqala UPawule leRoma

(KwabaseRoma 1:1-17)

Copr. 2010, Bruce N. Cameron, J.D. Yonke imibhalo ivela ku-New International Version (NIV), copr. 1973, 1978, 1984 i-International Bible Society, ngaphandle umakuchaziwe. Imibhalo esuka ku-NIV isetshenziswe ngevumo ye- Zondervan Bible Publishers. Impendulo ezikhethiweyo zitholakala kuzigobholozi (). Uma usamukela lesi-Isifindo nge-email, kodwa sibesisilahleka ungasithola kule ikheli ye-web: http://www.GoBible.org. Thandazela ukuba uMoya Oyingcwele uvule ukuzwisisa kwakho ungakaqali ukufunda.

Isigeniso: Indaba ezinhle! Siqala isifundo esitsha kwenye yezincwadi ezibalulkileyo ebhayibhelini-incwadi kaPawule kubandla laseRoma. Uyakhumbula uqala umsebenzi omutsha lapho owawufisa ukwenza umahluko? Uma ubungomkhulu, bekubalulekile ukuthi ubelesimo esihle ukuze abantu obathungamelayo benelisa ukwenza ibhizimusi iphumelele. Incwadi kulabo abaseRoma injalo. Uyeza njalo ufisa ukuthi ubudlelwano bakhe buqale kahle, Kumele aqale njan? Kasingeneni esifundweni sethu sizwe ukthi uPawule uqala njani!!

I. Isigeniso sikaPawule

A. Cabanga ngemumo emibili:

1. Okukoqala, unekampani efisa ukuthola umsebenzi kwenye enkulu. Uhlangana labathungameli bayo ukuze ubavezele ukuthiuyenelisa ukwenza lumsebenzi..
2. Okwesibili, ulethuba elihle lokwabelana ivangeli lomuntu obalulekileyo ongazake uhlangane laye..
3. Kumele wenzeni kumumo wokuqala? Kumele wenzeni kumumo wesibili?
a. Manje, kasikhangeleni isigeniso sikapawule kwabaseRoma.

B. Funda kwabaseRoma 1:1. Yisgodlo esibaluleke okunganakani iRoma? (Kwakuyisigodlo sombuso waseRoma!!)
1. Ubona ngani lokhu kwaku veziwe ekudlelaneni labanye kulesisigodlo? (Kukhanya kwakunjalo.)
2. Ukubona njani ukuziveza kwakhe uPawul ebandleni laseRoma?
a. Ukubona njani ukuthi uPawule uqala ngokuthi “uyinceku” kaJesu?
b. Ungaziveza ebantwini ababalulekileyo uzithi “uyinceku?”
C. Funda kuJoshuwa 1:2, laku Amos 3:7 laku Jeremiya 7:25. Usuguqulile indlela obona ngayo ukuziveza kukaPawule? (Indlela ejwayeleileyo yokuveza abantu abalokholo olukhulu kuNkulunkulu yikuthi “inceku” kaNkulunkulu. Upawule uzibeka ngokulandela abaporofethi. Kwelinye icele upawule wayeziveza njengomuntu kazana. Bona ku 1 kwabase Korinte 1:21-23..)
D. Kasiyeni emuva kwabaseRoma 1:1 njalo. UPawule uthi wabizwa ukuthi “abenguPositoli.” Ungacabanga nguPositoli, kuyini okuza emcabangweni wakho? (Abafundi abalitshumi lambili.)
1. Kumele sikhathazeke ngokudlulisa amalawulo uPawule akwenzayo? Ulobela abantu abahlala esigodlweni esibalulekileyo emhlabeni uthi yena ufana noMosi labafundi abalitshumi lambili! Kuliqiniso na lokhu?
2. Funda KwabaseGalathiya 1:1. UPawule uqala incwadi efanayo ngale indlela efanayo. Lapha uqala ecaza ukuthi lokhu ukuthatha ngaphi. Uthi wathunywa nguJesu. Kuliqiniso na lokhu? (Bona uZenzo 9 ufunde ivesi ingu-15. UPawule uthi lokhu okwenzakala endleleni yasDamasikasi kutsho ukuthi wabizwa ngendlela ebalulekileyo. UPawule “waye yinceku ekhethelekileyo ukuthatha iGama lika Nkulunkulu liye ku bangakholwayo.” Yikho ke uPawule wakhethwa nguJesu ngokwakhe njenganbafundi abalitshumi abahamba ngaphambi kwakhe, ufana labaporofethi abahamba ngaphambi kwakhe.)

E. Funda kwabase Roma 1:2. UPawule usanda ukusitshela ukuthi ungubani, maje usitshela ukuthi umayelana lani. Injongo yakhe yini? (Ubekwe eceleni ngenxe yevangeli lika Nkulunkulu.)
1. Kungani uPawule ekhuluma “ngoBhalo ongcwele?” (Ukhuluma ngeTestamente elidala.)

F. Cabanga ukuthi upawule waye sanda ukuzivea ngale indlela kuwe. Ungathini?
1. Ufuna uthini uPawule? (Upawule ufisa ufiki ezintweni ezimbili: Okukuqala, ukuthi yena ukhethiwe nguNkulunkulu ukuthi anikeze udaba olubalulekileyo. Okwesibili, udaba lwakhe lusuka kuNkulunkulu. Udaba lwakhe loqinile, lulembhali, njalo lwethembakele. Ngibona ngani lezi yizinto ezimbili ozabona ukuthi uyazinika kumumo imibili esqale ngayo.)

II. Indaba yevangeli ngamafitshane

A. Okulandelayo, uPawule ubeka luba sobala udaba lwakhe. Funda kwabaseRom 1:3. UPawule ukhuluma ngobani lapha? (ngoJesu.)
1. Nanzelela indlela enhle uPawule aveza ngayo uJesu. Ukhuluma ziphi izinto ezimbili? (Ukuthi uJesu wayeyindodana kaNkulunkulu. Njalo wayeyindodana kankosi uDavida.)
a. UJesu wayeyinxenye lenxenye? (Hatshi. UPawule uthi yena uJesu waqala njengoNkulunkulu, uNkulunkulu “olemvelo yoluntu.” Yikho ke uJesu ungumuntu opeleleyo njalo unguNkulunkulu opheleleyo. UJesu wayemunye lalabo aza ukuzo basindisa.)

B. Funda kwabaseRoma 1:4. Okunye uPawule akhuluma ngakho ngoJesu yikuthini? (Silemitsho emibili enzima ukuzwisisa: “uMoya wobungcwele,” loku “khuluma ngamandla ukuthi uyindodana kaNkulunkulu.”)
1. Uwuzwisisa njani “uMoya wobungcwele?” (Kuzwakala njangoMoya Oyingcwele. UNkulunkulu ngendlela ethile wanikeza amandla (“wakhuluma ngamandla”) ubufakazi bokuba nguNkulunkulu kwaJesu.)
2. Uma uJesu waqala enguNkulunkulukungani kumele kweziwe kube sobala ukuthi unguNkulunkulu?
a. Ubufakazi bokuthi uJesu unguNkulunkulu bungaphi? (uKuvuka kwakhe kwabafileyo.)
b. Amanye amaKrestu kawakholwa ukuthi uJesu wayenguNkulunkulu ngokweqiniso abanye kabakholowa ukuthi wauka kwabafileyo. Uma ungazithole kahle lezimfundiso, uyalizwisisa na ivangeli? (hatshi. Lezinkolo ziyiziki levangeli. Yinxenye yokufinyizwa kwevangeli ngupawule.)

C. Kasikhangeleni emuva. Ungalaitsho njani ivangele ngamafitshane? (UJesu wayeyindodana kaNkulunkulu kusukela ekuqaleni. UJesu wangena ebudlelwanoni labantu obubalulekileyo. Waveza sobala ukuthi unguNkulunkulu ngokuvuka kwabafileyo.)

III. Ivangeli
A. Funda kwabaseRoma 1:5-6. Uqala ngokuthi wabekwa eceleni ngenxa yevangeli uPawule. Ivangeli lakhe ngelani upawule? (Ukubiza bezizweni balalela uJesu.)
1. Singacabanga ngopawule lezincwadi zakhe, sicabanga ngokulunga ngokukholwa. Kungani esithi udaba lwakhe lumayelana lokulalea? (UPawule uthi ukulalela kusuka ekukholweni. Enye yenjongo yokulunga ngokukholwa yikuthi sibelabantu abalalela uNkulunkulu.)

IV. Ukubingelela

A. Funda kwabaseRoma 1:7-8. Sasilenye inxenye yebandla lethu eyayithukana. Ngikhuluma laye ngalokhu wayethi “Ngivele nginjalo” Ubona ngani upawule wyengavumelana laye lapha? (UPawule ukhuluma ezinto ezimbalwa ngabaseRoma. Ubatshela ngokuthi bathandwa nguNkulunkulu, ubabiza esithi “ngabalungileyo” njalo uyabakhuthaza ekukholweni kwab. Uma ufisa ukuthi uvezele abantu okuthile kawuqali ngokuthukana nabo.)

B. Funda kwabaseRoma 1:9-12. Ubona ngani kungani uPawule wathi kwabaseRoma uyabathandazela? (Lokhu kwenza bananzelela ukuthi uPawule uyabanakekela. Cabanga ngendlela okhangela ngyo labo abaklulweisayo umabekusola lalapho kuvela kulabo abangakunakiyo besitsho okufanayo.)

C. Funda kwabaseRoma 1:11-13. UPawule usehambile yonke indawo. Kodwa kakayenelisi ukubona abaseRoma. Kumele akhathazeke ukuthi bameqile? (Uyachasisa ukuthi kwakumele ababone, kodwa “wavikeleka” kulokhu.)
1. Lokhu yisizatho nje kuphela? Okwakubambelele upawule ngemuva kungabe kuyini? (Funda kwabase Roma 15:20-22. Umsebenzi kaPawule kwakuyikuthi ahambise ivangeli lapho elalingekho khona. AbaseRoma babelazi ivangeli. UPawule wayesithi “Ngiyanaka,” bekukhona ezinye ezinto ebezibaluleke kakhulu.)

V. Ukulunga ngokukholwa

A. Funda kwabseRoma 1:16. Kukhona isikhathi lapho esiyangeke khona ukubangamaKrestu?
1. Kungani? (kakula kuthandabuza ukuthi ucabanga ukuthi wesaba ukuthi omunye umuntu uzakukhagelela phansi.)
2. Kungani uPawule engela mahloni ngevangeli? (Lingamandla. Abantu kabalamahloni ngamandla. Balamahloni uma kungela mandla.)
3. Ngamandla anjani lawa? (Ngamandla okunikeza impilo ephakade. Okunjwayelekileyo yikuthi lapho abant bekhulma ngamandla bakhuluma ngamandla okuthinta impilo zabanye abantu.UPawule uthi lamandla evangeli ayenelisa ukuthinta impilo okwanaphakade.)

B. Funda kwabaseRoma 1:17. Injongo yevangeli ingabe iyini? (Ukwenza abantu babe ngcwele.)
1. Kwenzakala njani lokhu? (Kusuka ekuqaleni kusiya emaphethelweni kuza ngokukholwa.)

C. Mngane, uPawule uthi kuwe njengoba wakhuluma labaseRoma.Uzaluthatha na udaba lolu lube yindikimba? Ngokukholwa uzazimisela ukumlalela uJesu?

VI. Iviki ezayo: UmJuda lowezizweni.